Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  119/T

Business name: 
Agropodnik a. s. Trnava
  (from: 09/15/1992)
Registered seat: 
Chovateľská 1
Trnava 917 01
  (from: 07/13/2022)
Identification number (IČO): 
31 420 494
  (from: 09/15/1992)
Date of entry: 
09/15/1992
  (from: 09/15/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/15/1992)
Objects of the company: 
ochrana a výživa rastlín-plánovanie, príjem, skladovanie a vlastná aplikácia hnojív v tuhej a kvapalnej forme, pesticídov, biologicky aktívnych látok, vápenatých hmôt, nakladanie a rozmetanie organických hnojív
  (from: 09/15/1992)
laboratórna činnosť:
  (from: 09/15/1992)
odber a rozbory objemových krmív a zabezpečovanie odberu nadzemných častí rastlín a vykonávanie listových analýz s následným doporučením prihnojenia
  (from: 09/15/1992)
rozbor pôdy na základné živiny, rezidlá triazínových herbicídov a minerálny dusík s následným doporučením prihnojenia
  (from: 09/15/1992)
rozbor ovocia a zeleniny na obsah dusičnanov, rozbor osív na klíčivosť, čistotu
  (from: 09/15/1992)
rozbor úžitkovej vody včítane mikrobiológie a rozbor odpadových vôd z prevádzok poľnohospodárskych podnikov
  (from: 09/15/1992)
veľkoobchod s tuhým palivom a hnojivami
  (from: 09/15/1992)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/15/1992)
vykládka a nakládka tovaru na vlastnej železničnej vlečke
  (from: 09/15/1992)
nákup, predaj a ošetrovanie rastlinných výrobkov
  (from: 04/09/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj osív, priemyselných hnojív, jedov a žieravín
  (from: 04/09/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj pesticídov
  (from: 04/09/2005)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 04/09/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 04/09/2005)
skladovanie
  (from: 04/09/2005)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 04/09/2005)
ostatné služby-vykonávanie aplikácie priemyselných hnojív, vápenatých hnojív a agrochemikálií
  (from: 01/01/2011)
prenájom dočasne nevyužitých budov, strojov a zariadení
  (from: 01/01/2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /veľkoobchod/
  (from: 01/01/2011)
predaj pesticídnych látok označených ako zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy /maloobchod/
  (from: 01/01/2011)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (from: 01/01/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2012)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (from: 01/01/2012)
leasing a prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 01/01/2012)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 01/01/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/01/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/01/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2012)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 08/07/2012)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 09/01/2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 09/01/2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 09/01/2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 09/01/2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (from: 09/01/2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 09/01/2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 12/22/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/27/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/27/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/10/2003)
Ing. Josef Mráz - predseda predstavenstva
Dejvická 555/36
Praha 6, Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 04/14/2020
  (from: 05/01/2020)
Bc. Emil Macho - Vice-chairman of the Board of Directors
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
From: 07/02/2020
  (from: 08/25/2022)
Ing. Martin Mrllák - Member of the Board of Directors
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
From: 09/17/2020
  (from: 09/17/2020)
Martin Bobek - Member of the Board of Directors
Žitná 6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 09/01/2021
  (from: 08/27/2021)
Ing. Robert Konopka - Vice-chairman of the Board of Directors
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 09/04/2023
  (from: 09/21/2023)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnomocenstva, ktoré mu je v tejto veci udelené všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (from: 09/21/2023)
Capital: 
15 542 900 EUR Paid up: 15 542 900 EUR
  (from: 01/24/2014)
Shares: 
Number of shares: 39086
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 01/01/2011)
Number of shares: 92000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 90 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 09/01/2013)
Number of shares: 70000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 01/24/2014)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Andrášik
Cabaj 408
Cabaj-Čápor 951 17
From: 12/06/2021
  (from: 12/08/2021)
Ing. Róbert Kakody
237
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 03/06/2023
  (from: 03/23/2023)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/20/2023
  (from: 07/12/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice pred ŠN Trnava dňa 23. júna 1992 pod č. N 540/92, NZ 526/92 v súlade s ust. § 766 Obchod. zákonníka, § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka prevodom majetku spoločného podniku Agrochemický podnik SP Trnava rozhodnutím Správnej rady. Stary spis: Sa 365
  (from: 09/15/1992)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konanom dňa 5.12.1994 rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 69 223 000,- Sk na 62 083 000,- Sk, ktoré bude vykonané formou stiahnutia 7140 akcií znejúcich na meno o menovitej hodnote 1 000,- Sk z obehu. Zároveň schválilo zmenu stanov spoločnosti v súvislosti so znížením ZI. Stary spis: Sa 365
  (from: 08/14/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 22.04.1997.
  (from: 06/17/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 24.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 77/2002, N 87/2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/10/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Agrochemický podnik Trenčín, a.s.
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 01/01/2011)
BELAR a.s.
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (from: 09/01/2013)
TECHAGRA a.s.
Vlčanská 23
Šaľa 927 01
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person