Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10263/P

Business name: 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 04/30/2003)
Registered seat: 
Hraničná 662/17
Poprad 058 89
  (from: 04/30/2003)
Identification number (IČO): 
36 485 250
  (from: 04/30/2003)
Date of entry: 
05/01/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2003)
Objects of the company: 
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov
  (from: 04/30/2003)
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie; vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov; zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku; vykonáva kontrolnú činnosť
  (from: 04/30/2003)
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 04/30/2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/30/2003)
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
  (from: 04/30/2003)
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
  (from: 04/30/2003)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  (from: 09/30/2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 09/30/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 09/30/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/30/2004)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/30/2004)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/30/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby
  (from: 09/30/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 09/30/2004)
Inžinierska činnosť
  (from: 06/29/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/29/2019)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 06/29/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Ing. Mgr. Štefan Bukovič - člen
Lúčna 91
Spišský Štiavnik 059 14
From: 05/03/2017
  (from: 05/12/2017)
Ing. Peter Ďuroška - podpredseda
Široká 1887/68
Poprad 058 01
From: 08/17/2017
  (from: 08/26/2017)
PhDr. Mgr. Peter Bendík - člen
475
Vlková 059 72
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Mgr. Slavomír Kopáč - člen
Koliesko 700/17
Liptovská Teplička 059 40
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
PhDr. Ján Volný , PhD. - Member of the Board of Directors
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Ing. Miroslav Vilkovský , MBA - Chairman of the Board of Directors
Probstnerova cesta 1374/4
Levoča 054 01
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/30/2003)
Capital: 
53 976 200,01 EUR Paid up: 53 976 200,01 EUR
  (from: 02/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 1626279
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 02/11/2009)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Tomaško , MBA
Záhradná 1366/10
Gelnica 056 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Zochova 1679/46
Kežmarok 060 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
PhDr. Ľuboš Tomko
Letná 1081/33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
MVDr. Michal Kapusta - člen
Mariánske námestie 557/32
Spišské Podhradie 053 04
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
PaedDr. Ľubomír Rešetár - člen
197
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
Ing. Štefan Džurný - člen
81
Červený Kláštor 059 06
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
Ing. Anton Danko
Kuzmányho 5000/1
Poprad 058 01
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Pavol Bečarik
Banícka 1737/17
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Mgr. Miroslava Szitová , PhD.
Rázusova 9
Smižany 053 11
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Dáša Vojsovičová
Mierová 233/133
Svit 059 21
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Juraj Jedinák
116
Kamienka 065 32
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Ing. Ľudovít Kujnisch
155
Mníšek nad Hnilcom 055 64
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Mgr. Marián Luha
Kukučínova 509/30
Spišské Bystré 059 18
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Jozef Štefaňák
Tatranská Lomnica 14177
Vysoké Tatry 059 60
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 107/2003, Nz 25641/2003 zo dňa 8.4.2003 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou so sídlom v Bratislave podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/30/2003)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený valným zhromaždením dňa 3.12.2003.
  (from: 01/08/2004)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person