Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10263/P

Business name: 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 04/30/2003)
Registered seat: 
Hraničná 662/17
Poprad 058 89
  (from: 04/30/2003)
Identification number (IČO): 
36 485 250
  (from: 04/30/2003)
Date of entry: 
05/01/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2003)
Objects of the company: 
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov
  (from: 04/30/2003)
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie; vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov; zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku; vykonáva kontrolnú činnosť
  (from: 04/30/2003)
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 04/30/2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/30/2003)
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
  (from: 04/30/2003)
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
  (from: 04/30/2003)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  (from: 09/30/2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 09/30/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 09/30/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/30/2004)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/30/2004)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/30/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby
  (from: 09/30/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 09/30/2004)
Inžinierska činnosť
  (from: 06/29/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/29/2019)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  (from: 06/29/2019)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
práce s bagrom a žeriavom
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
murárstvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
tesárstvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
izolatérstvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
elektroinštalatérstvo
  (from: 09/30/2004 until: 08/10/2006)
plynoinštalatérstvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2004 until: 06/28/2019)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/30/2004 until: 06/28/2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby
  (from: 09/30/2004 until: 06/28/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
zámočníctvo
  (from: 09/30/2004 until: 02/16/2011)
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
nákup a predaj vodárenskej technológie
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV, ako aj pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku
  (from: 04/30/2003 until: 09/29/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Ing. Mgr. Štefan Bukovič - člen
Lúčna 91
Spišský Štiavnik 059 14
From: 05/03/2017
  (from: 05/12/2017)
Ing. Peter Ďuroška - podpredseda
Široká 1887/68
Poprad 058 01
From: 08/17/2017
  (from: 08/26/2017)
PhDr. Mgr. Peter Bendík - člen
475
Vlková 059 72
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Mgr. Slavomír Kopáč - člen
Koliesko 700/17
Liptovská Teplička 059 40
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
PhDr. Ján Volný , PhD. - Member of the Board of Directors
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Ing. Miroslav Vilkovský , MBA - Chairman of the Board of Directors
Probstnerova cesta 1374/4
Levoča 054 01
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
JUDr. Štefan Bieľak - člen
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 06/19/2017)
JUDr. Štefan Bieľak - člen
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
From: 02/05/2015
  (from: 06/20/2017 until: 03/07/2019)
JUDr. Štefan Bieľak - člen
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
From: 02/05/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Peter Ďuroška - člen
Široká 1887/68
Poprad 058 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 06/19/2017)
Ing. Peter Ďuroška - člen
Široká 1887/68
Poprad 058 01
From: 02/05/2015
  (from: 06/20/2017 until: 08/25/2017)
Ing. Peter Ďuroška - člen
Široká 1887/68
Poprad 058 01
From: 02/05/2015 Until: 08/17/2017
  (from: 08/26/2017 until: 08/25/2017)
Ing. Jolana Handzušová - člen
L. Svobodu 2604/49
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Jolana Handzušová - člen
Malinovského 2419/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 05/11/2017)
Ing. Jolana Handzušová - člen
Malinovského 2419/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
From: 05/01/2003 Until: 05/02/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Ing. Mikuláš Kovaľ - člen
Za vodou 4
Stará Ľubovňa
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Mikuláš Kovaľ - člen
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Mikuláš Kovaľ - člen
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/01/2003 Until: 02/11/2005
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Daniel Marhevka - člen
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
Ing. Daniel Marhevka - člen
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Daniel Marhevka - člen
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
From: 12/03/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/11/2017)
Ing. Daniel Marhevka - člen
Sv. Anny 333/34
Podolínec 065 03
From: 12/03/2015 Until: 05/02/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Ján Mikolaj - člen
M.R.Štefánika 138
Nová Lesná
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ján Mikolaj - člen
M.R.Štefánika 138
Nová Lesná 059 86
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ján Mikolaj - člen
M.R.Štefánika 138
Nová Lesná 059 86
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ján Mikolaj - podpredseda
M.R.Štefánika 138
Nová Lesná 059 86
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 12/16/2015)
Ján Mikolaj - podpredseda
M.R.Štefánika 138
Nová Lesná 059 86
From: 05/12/2006 Until: 12/03/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Vladimír Pastorek - predseda
Krompecherova 9
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Vladimír Pastorek - predseda
Krompecherova 9
Poprad 058 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 05/11/2017)
Ing. Vladimír Pastorek - predseda
Krompecherova 9
Poprad 058 01
From: 05/01/2003 Until: 05/02/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Michal Sýkora - člen
SNP 335
Štrba
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Michal Sýkora - člen
SNP 335
Štrba 059 38
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/19/2017)
Michal Sýkora - člen
SNP 335
Štrba 059 38
From: 05/01/2003
  (from: 06/20/2017 until: 03/07/2019)
Michal Sýkora - člen
SNP 335
Štrba 059 38
From: 05/01/2003 Until: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Ladislav Šterbinský - člen
Štúrova 768/32
Spišské Vlachy 053 61
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
Ing. Ladislav Šterbinský - člen
Štúrova 768/32
Spišské Vlachy 053 61
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Marián Zibura - podpredseda
Petra Jilemnického 628/40
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Marián Zibura - podpredseda
Petra Jilemnického 628/40
Poprad 058 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Marián Zibura - podpredseda
Petra Jilemnického 628/40
Poprad 058 01
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
PhDr. Ján Volný , PhD. - predseda
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/03/2017 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
Ing. Peter Volčko - člen
50
Poráč 053 23
From: 05/03/2017 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
PhDr. Ján Volný , PhD. - predseda
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/03/2017
  (from: 05/12/2017 until: 02/10/2023)
Ing. Peter Volčko - člen
50
Poráč 053 23
From: 05/03/2017
  (from: 05/12/2017 until: 02/10/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/30/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Poprad
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Registered seat: 
Hraničná 662/17
Poprad 058 89
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Head: 
Ing. Peter Ďuroška
Široká 1887/68
Poprad
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
 
 
Name: 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Spišská Nová Ves
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Registered seat: 
Duklianska 40
Spišská Nová Ves 052 80
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Head: 
Marcel Kubík
53
Rudňany
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
 
 
Name: 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Stará Ľubovňa
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Registered seat: 
Levočská 347
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
Head: 
Ing. Mikuláš Kovaľ
Za vodou 4
Stará Ľubovňa
  (from: 04/30/2003 until: 01/07/2004)
 
 
Capital: 
53 976 200,01 EUR Paid up: 53 976 200,01 EUR
  (from: 02/11/2009)
1 626 279 000 Sk Paid up: 1 626 279 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 02/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 1626279
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 1626279
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 04/30/2003 until: 02/10/2009)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 04/30/2003 until: 10/16/2012)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Tomaško , MBA
Záhradná 1366/10
Gelnica 056 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Zochova 1679/46
Kežmarok 060 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
PhDr. Ľuboš Tomko
Letná 1081/33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015)
MVDr. Michal Kapusta - člen
Mariánske námestie 557/32
Spišské Podhradie 053 04
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
PaedDr. Ľubomír Rešetár - člen
197
Šarišské Jastrabie 065 48
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
Ing. Štefan Džurný - člen
81
Červený Kláštor 059 06
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018)
Ing. Anton Danko
Kuzmányho 5000/1
Poprad 058 01
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Pavol Bečarik
Banícka 1737/17
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Mgr. Miroslava Szitová , PhD.
Rázusova 9
Smižany 053 11
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Dáša Vojsovičová
Mierová 233/133
Svit 059 21
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019)
Ing. Juraj Jedinák
116
Kamienka 065 32
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Ing. Ľudovít Kujnisch
155
Mníšek nad Hnilcom 055 64
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Mgr. Marián Luha
Kukučínova 509/30
Spišské Bystré 059 18
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
Jozef Štefaňák
Tatranská Lomnica 14177
Vysoké Tatry 059 60
From: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023)
PaedDr. Rudolf Abrahám
Kpt. Nálepku 140/99
Svit 059 21
From: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 03/25/2015)
PaedDr. Rudolf Abrahám
Kpt. Nálepku 140/99
Svit 059 21
From: 01/18/2011 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Štefan Bajtoš - člen
Zelená 286/4
Spišský Štvrtok 053 14
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 02/16/2011)
Štefan Bajtoš - člen
Zelená 286/4
Spišský Štvrtok 053 14
From: 05/12/2006 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
PaedDr. Michal Biganič
Lipová 15
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 03/25/2015)
PaedDr. Michal Biganič
Lipová 15
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/18/2011 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Anna Bubeníková - predseda
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Anna Bubeníková - predseda
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Anna Bubeníková - predseda
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
JUDr. Lýdia Budziňáková - člen
Pod vinicou 1500/36
Levoča 054 01
From: 06/08/2018
  (from: 07/05/2018 until: 03/07/2019)
JUDr. Lýdia Budziňáková - člen
Pod vinicou 1500/36
Levoča 054 01
From: 06/08/2018 Until: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Mária Čížová - člen
Sedmokráskova 4
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Mária Čížová - člen
Sedmokráskova 4
Bratislava 821 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Mária Čížová - člen
Sedmokráskova 4
Bratislava 821 01
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Miroslav Čurila - člen
Okružná ulica 1476/5
Levoča 054 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Miroslav Čurila - člen
Okružná ulica 1476/5
Levoča 054 01
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Dušan Daniel - člen
Cintorínska 592
Nálepkovo 053 33
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. Dušan Daniel - člen
Cintorínska 592
Nálepkovo 053 33
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Anton Danko - predseda
Kuzmányho 5000/1
Poprad 058 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
Ing. Anton Danko - predseda
Kuzmányho 5000/1
Poprad 058 01
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
PhDr. Jozef Dufala - člen
443
Jakubany 065 12
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
PhDr. Jozef Dufala - člen
443
Jakubany 065 12
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Milan Fecko - člen
Mierová 115/87
Svit 059 21
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. Milan Fecko - člen
Mierová 115/87
Svit 059 21
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Mgr. Anna Fedorová - člen
Slovenská 34/22
Spišská Nová Ves
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Mgr. Anna Fedorová - člen
Slovenská 34/22
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Mgr. Anna Fedorová - člen
Slovenská 34/22
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Mgr. Anna Fedorová - podpredseda
Slovenská 2559/34
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Mgr. Anna Fedorová - podpredseda
Slovenská 2559/34
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Ján Gašper - člen
Družstevná 74
Gerlachov 059 42
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. Ján Gašper - člen
Družstevná 74
Gerlachov 059 42
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Jozef Harabin
Jesenského 378/5
Spišská Stará Ves 061 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 07/04/2018)
Ing. Jozef Harabin
Jesenského 378/5
Spišská Stará Ves 061 01
From: 02/05/2015 Until: 03/24/2018
  (from: 07/05/2018 until: 07/04/2018)
Ing. László Hóka - člen
1005
Strekov
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. László Hóka - člen
1005
Strekov 941 37
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. László Hóka - člen
1005
Strekov 941 37
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Milan Hrivňák - člen
Železničná 126/49
Veľká Lomnica 059 52
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 02/16/2011)
Milan Hrivňák - člen
Železničná 126/49
Veľká Lomnica 059 52
From: 05/12/2006 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Ing. Štefan Chalupka - člen
Allendeho 2735/24
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Štefan Chalupka - člen
Allendeho 2735/24
Poprad 059 51
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Štefan Chalupka - člen
Allendeho 2735/24
Poprad 059 51
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. arch. Branislav Ivan - člen
Donská 3510/34
Poprad
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. arch. Branislav Ivan - člen
Donská 3510/34
Poprad 058 01
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. arch. Branislav Ivan - člen
Donská 3510/34
Poprad 058 01
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
RNDr. Valent Jaržembovský
Okružná 18
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 02/16/2011)
RNDr. Valent Jaržembovský
Okružná 18
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/21/2007 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Mária Korbová - člen
156
Domaňovce 053 02
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Mária Korbová - člen
156
Domaňovce 053 02
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Michal Kotrady - člen
Tomášovská 1324/47
Smižany 053 11
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/07/2019)
Ing. Michal Kotrady - člen
Tomášovská 1324/47
Smižany 053 11
From: 05/12/2006 Until: 12/10/2018
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Darina Krajčovičová - člen
177
Vlčkovce
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Ing. Darina Krajčovičová - člen
177
Vlčkovce 919 23
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Darina Krajčovičová - člen
177
Vlčkovce 919 23
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Darina Krajčovičová - tajomník
177
Vlčkovce 919 23
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 07/11/2007)
Ing. Darina Krajčovičová - tajomník
177
Vlčkovce 919 23
From: 05/12/2006 Until: 06/08/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
JUDr. Ľudmila Kucejová - člen
I. Bukovčana 12
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
JUDr. Ľudmila Kucejová - člen
I. Bukovčana 12
Bratislava 841 08
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
JUDr. Ľudmila Kucejová - člen
I. Bukovčana 12
Bratislava 841 08
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Pavol Kusenda
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 06/08/2007
  (from: 07/12/2007 until: 02/16/2011)
Ing. Pavol Kusenda
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 06/08/2007 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Mgr. Milada Letašiová - člen
Tbiliská 13
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 04/30/2003 until: 11/09/2004)
Mgr. Milada Letašiová - člen
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
From: 05/01/2003
  (from: 11/10/2004 until: 06/12/2006)
Mgr. Milada Letašiová - člen
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
From: 05/01/2003 Until: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
JUDr. Radoslava Lichnovská
Podpriehradná 20356/22
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 07/04/2018)
JUDr. Radoslava Lichnovská
Podpriehradná 20356/22
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 02/05/2015 Until: 05/25/2018
  (from: 07/05/2018 until: 07/04/2018)
Ing. Július Lojek - člen
Štúrova 234
Spišská Stará Ves 061 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. Július Lojek - člen
Štúrova 234
Spišská Stará Ves 061 01
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Darina Lukáčová
Tomášikova 15950/10G
Bratislava 821 03
From: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 03/25/2015)
Ing. Darina Lukáčová
Tomášikova 15950/10G
Bratislava 821 03
From: 01/18/2011 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
PaedDr. Milan Majerský
Sídlisko pri prameni 1357/16
Levoča 054 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 07/04/2018)
PaedDr. Milan Majerský
Sídlisko pri prameni 1357/16
Levoča 054 01
From: 02/05/2015 Until: 04/05/2018
  (from: 07/05/2018 until: 07/04/2018)
Jozef Mezovský
Ulica koliesko 549/1
Liptovská Teplička 059 40
From: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 02/16/2011)
Jozef Mezovský
Ulica koliesko 549/1
Liptovská Teplička 059 40
From: 02/21/2007 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Anna Nemčíková - člen
Dubová 959/6
Gelnica 056 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
Anna Nemčíková - člen
Dubová 959/6
Gelnica 056 01
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
MUDr. František Orlovský - člen
1. mája 4
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
MUDr. František Orlovský - člen
1. mája 4
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. František Slebodník - člen
Mariánske námestie 3
Spišské Podhradie 053 04
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. František Slebodník - člen
Mariánske námestie 3
Spišské Podhradie 053 04
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Katarína Svitanová - člen
123
Žakovce 059 73
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Katarína Svitanová - člen
123
Žakovce 059 73
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Igor Šajtlava - člen
Garbiarska 1405/18
Kežmarok 060 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/25/2015)
Ing. Igor Šajtlava - člen
Garbiarska 1405/18
Kežmarok 060 01
From: 05/12/2006 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Jozef Šesták - člen
28
Malý Lipník 065 46
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Ing. Jozef Šesták - člen
28
Malý Lipník 065 46
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Ing. Miroslav Škvarek
Priečna 607/9
Svit 059 21
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/07/2019)
Ing. Miroslav Škvarek
Priečna 607/9
Svit 059 21
From: 02/05/2015 Until: 12/06/2018
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Ján Šofranko - člen
SNP 425/43
Markušovce 053 21
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 02/16/2011)
Ing. Ján Šofranko - člen
SNP 425/43
Markušovce 053 21
From: 05/12/2006 Until: 01/18/2011
  (from: 02/17/2011 until: 02/16/2011)
Ing. Jozef Švagerko - predseda
Zemplínska 4884/5
Poprad 058 01
From: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/07/2019)
Ing. Jozef Švagerko - predseda
Zemplínska 4884/5
Poprad 058 01
From: 02/05/2015 Until: 12/19/2018
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Ing. Miroslav Vilkovský
M.R.Štefánika 1376/4
Levoča 054 01
From: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/25/2015)
Ing. Miroslav Vilkovský
M.R.Štefánika 1376/4
Levoča 054 01
From: 02/21/2007 Until: 02/05/2015
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Mgr. Ján Volný
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 10/16/2012)
PhDr. Ján Volný , PhD.
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/21/2007
  (from: 10/17/2012 until: 05/11/2017)
PhDr. Ján Volný , PhD.
Muránska 44
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/21/2007 Until: 05/02/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Jakub Zahradník - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 03/12/2007)
Jakub Zahradník - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 05/12/2006 Until: 02/21/2007
  (from: 03/13/2007 until: 03/12/2007)
Stanislav Kubaský - člen
SNP 94/14
Šuňava - Nižná Šuňava 059 39
From: 05/12/2006 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
Stanislav Kubaský - člen
SNP 94/14
Šuňava - Nižná Šuňava 059 39
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 02/10/2023)
Ing. Ján Mokoš - člen
Tatranské Zruby 1
Vysoké Tatry 062 01
From: 05/12/2006 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
Ing. Ján Mokoš - člen
Tatranské Zruby 1
Vysoké Tatry 062 01
From: 05/12/2006
  (from: 06/13/2006 until: 02/10/2023)
Lívia Kovalčíková , B.S.B.A.
52
Jarabina 065 31
From: 01/18/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
Lívia Kovalčíková , B.S.B.A.
52
Jarabina 065 31
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019 until: 02/10/2023)
Ing. Miroslav Vilkovský , MBA
Probstnerova cesta 1374/4
Levoča 054 01
From: 01/18/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 02/11/2023 until: 02/10/2023)
Ing. Miroslav Vilkovský , MBA
Probstnerova cesta 1374/4
Levoča 054 01
From: 01/18/2019
  (from: 03/08/2019 until: 02/10/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 107/2003, Nz 25641/2003 zo dňa 8.4.2003 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou so sídlom v Bratislave podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/30/2003)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený valným zhromaždením dňa 3.12.2003.
  (from: 01/08/2004)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person