Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4314/B

Business name: 
Československá obchodná banka, a.s.
  (from: 01/30/2009)
Československá obchodná banka, a. s.
  (from: 01/01/2008 until: 01/29/2009)
Registered seat: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (from: 08/01/2017)
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 01/01/2008 until: 07/31/2017)
Identification number (IČO): 
36 854 140
  (from: 01/01/2008)
Date of entry: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2008)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, -obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -riadenie portofólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d), e) - h) ako vyššieuvedené -umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d), e) - h) ako vyššieuvedené -úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, -poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, -vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, -vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, -služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov: aa)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán, to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ab)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ac) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene ab), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, ad) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (from: 03/17/2016)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene , c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
  (from: 05/21/2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
  (from: 05/21/2008)
finančný lízing
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/21/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/21/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 05/21/2008)
uloženie vecí
  (from: 05/21/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/21/2008)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona o bankách
  (from: 05/21/2008)
funkciu depozitára
  (from: 05/21/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 08/11/2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 08/11/2012)
finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 08/11/2012)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zozmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej nechopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, -obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -riadenie portofólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) - h) ako vyššieuvedené -upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, e) - h) ako vyššieuvedené -umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, e) - h) ako vyššieuvedené -úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, -poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, -vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, -vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, -služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov: aa)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán, to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ab)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ac) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene ab), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, ad) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (from: 05/20/2015 until: 03/16/2016)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 05/21/2008 until: 08/10/2012)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 05/21/2008 until: 08/10/2012)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, -obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, -riadenie portofólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, -investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, -upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, -poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, -poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, -vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, -vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, -služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, -prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov: aa)opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán, to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ab)opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ac) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene ab), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, ad) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (from: 05/21/2008 until: 05/19/2015)
prijímanie vkladov
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného aleboviacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektývneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančnýchindexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančný nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnýmisubjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mieralebo výnosov iných derivátových nástrojov, finančnýchindexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnanédoručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného zaväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebocenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
finančný lízing
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie záruk, otvorenie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
uloženie veci
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúce sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 13. služby, spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 14. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov: aa) opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán, to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ab) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostranom obchodnom systéme, ac) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene ab), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, ad) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  (from: 01/10/2008 until: 05/20/2008)
poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 01/10/2008 until: 05/20/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 01/10/2008 until: 05/20/2008)
uloženie vecí
  (from: 01/10/2008 until: 05/20/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (from: 01/10/2008 until: 05/20/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2008)
Ing. Daniel Kollár - predseda predstavenstva
Suchá 12054/25B
Bratislava 831 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Ing. Branislav Straka , PhD. - člen predstavenstva
Drotárska cesta 6171/104
Bratislava 811 02
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - člen predstavenstva
Liptovská 1226/13
Bratislava 821 09
From: 01/01/2008
  (from: 02/12/2009)
Ing. Juraj Ebringer - člen
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
From: 01/30/2013
  (from: 02/12/2013)
Ing. Marek Loula - Member of the Board of Directors
Klímova 337/6
Praha 150 00
Česká republika
From: 05/03/2021
  (from: 07/28/2021)
Ing. Marek Nezveda - Member of the Board of Directors
Nerudova 2772
Pardubice 530 02
Česká republika
From: 02/28/2024
  (from: 04/04/2024)
Philippe Lambrecht - člen
Min. A. De Clercklaan 14
Kortrijk B-8500
Belgicko
From: 06/25/2010
  (from: 06/30/2010 until: 02/10/2012)
JUDr. Ing. Ján Lučan - člen
Podivný mlýn 2347/26
Praha 9, Libeň 190 00
Česká republika
From: 03/21/2018
  (from: 04/04/2018 until: 07/27/2021)
JUDr. Ing. Ján Lučan - člen
Podivný mlýn 2347/26
Praha 9, Libeň 190 00
Česká republika
From: 03/21/2018 Until: 03/31/2021
  (from: 07/28/2021 until: 07/27/2021)
Ing. Rastislav Murgaš - člen predstavnstva
Konvalinkova 30
Prievidza 971 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 01/14/2013)
Ing. Rastislav Murgaš - člen predstavnstva
Konvalinkova 30
Prievidza 971 01
From: 01/01/2008 Until: 12/28/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
JUDr. Ľuboš Ondrejko - člen predstavenstva
Družstevná 211
Poniky 976 33
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 02/11/2009)
Evert Vandenbussche - člen
Fialkové údolie 8
Bratislava 811 01
From: 04/11/2018
  (from: 04/18/2018 until: 07/27/2021)
Evert Vandenbussche - člen
Fialkové údolie 8
Bratislava 811 01
From: 04/11/2018 Until: 06/30/2021
  (from: 07/28/2021 until: 07/27/2021)
Evert Vandenbussche - člen predstavenstva
Štítová 4200/18
Bratislava 841 10
From: 01/01/2008
  (from: 02/12/2009 until: 03/06/2014)
Evert Vandenbussche - člen predstavenstva
Štítová 4200/18
Bratislava 841 10
From: 01/01/2008 Until: 01/31/2014
  (from: 03/07/2014 until: 03/06/2014)
Evert Vandenbussche - člen predstavenstva
Törökbálinti út. 76
Budapešť 1112
Maďarsko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 02/11/2009)
Ing. Marcela Výbohová - člen predstavenstva
Studenohorská 19
Bratislava 841 03
From: 02/01/2014
  (from: 03/07/2014 until: 04/03/2024)
Ing. Marcela Výbohová - člen predstavenstva
Studenohorská 19
Bratislava 841 03
From: 02/01/2014 Until: 07/31/2023
  (from: 04/04/2024 until: 04/03/2024)
Marc Bautmans - člen predstavenstva
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 10/28/2009)
Marc Bautmans - člen predstavenstva
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/01/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Stefan Delaet - člen
Veka utca 24
Budapešť 1028
Maďarsko
residence in the Slovak Republic :
Pribinova 17130/28
Bratislava 821 09
From: 01/30/2013
  (from: 02/12/2013 until: 04/03/2018)
Stefan Delaet - člen
residence in the Slovak Republic :
Pribinova 17130/28
Bratislava 821 09
From: 01/30/2013 Until: 01/30/2018
  (from: 04/04/2018 until: 04/03/2018)
Philippe Lambrecht - člen
Nussberggasse 2c 1-8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/25/2010 Until: 12/28/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Philippe Lambrecht - člen
Nussberggasse 2c 1-8
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/25/2010
  (from: 02/11/2012 until: 01/14/2013)
Ing. Michal Štefek - člen
Amurská 1220/8
Praha 100 00
Česká republika
From: 10/01/2009 Until: 12/28/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Ing. Michal Štefek - člen
Amurská 1220/8
Praha 100 00
Česká republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 01/14/2013)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkony robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/28/2021)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkony robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/10/2008 until: 07/27/2021)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať, spoločnosť zaväzovať a písomné právne úkoný robyť najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
Capital: 
665 062 400 EUR Paid up: 665 062 400 EUR
  (from: 05/22/2024)
355 040 800 EUR Paid up: 355 040 800 EUR
  (from: 08/22/2023 until: 05/21/2024)
295 015 200 EUR Paid up: 295 015 200 EUR
  (from: 06/08/2017 until: 08/21/2023)
248 004 000 EUR Paid up: 248 004 000 EUR
  (from: 08/16/2011 until: 06/07/2017)
165 969 550 EUR Paid up: 165 969 550 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 08/15/2011)
5 000 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 02/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 20032
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 05/22/2024)
Number of shares: 10694
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 08/22/2023 until: 05/21/2024)
Number of shares: 8886
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 06/08/2017 until: 08/21/2023)
Number of shares: 7470
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 08/16/2011 until: 06/07/2017)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 02/05/2009 until: 08/15/2011)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, pokiaľ stanovy spoločnosti neustanovujú inak.
  (from: 01/01/2008 until: 02/04/2009)
Stockholder: 
KBC Bank N. V.
Havenlaan 2
Brusel 1080
Belgické kráľovstvo
  (from: 12/23/2021)
KBC Bank N. V.
Havenlaan 2
Brusel 1080
Belgické kráľovstvo
  (from: 01/23/2010 until: 12/22/2021)
Supervisory board: 
Ing. Matej Bošňák
Kmeťova 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 04/13/2022
  (from: 06/24/2022)
Ing. Andrea Lazar
Metloviská 563
Kalinkovo 900 43
From: 10/29/2023
  (from: 04/04/2024)
Danny De Raymaeker
Brabanconnestraat 84
Leuven B - 3000
Belgické kráľovstvo
From: 01/30/2013
  (from: 02/12/2013 until: 09/10/2014)
Ing. Beáta Dorociaková
Ševčenkova 6
Bratislava 851 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
Ing. Beáta Dorociaková
Ševčenkova 6
Bratislava 851 01
From: 01/01/2008 Until: 04/09/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Ing. Henrieta Dunčková
Pod Sokolice 516/10
Trenčín 911 01
From: 10/29/2010
  (from: 11/16/2010 until: 12/15/2015)
Ing. Henrieta Dunčková
Pod Sokolice 516/10
Trenčín 911 01
From: 10/29/2010 Until: 10/29/2015
  (from: 12/16/2015 until: 12/15/2015)
Soňa Ferenčíková
Záleská 15/B
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 02/11/2013)
Soňa Ferenčíková
Záleská 15/B
Ivánka pri Dunaji 900 28
From: 01/01/2008 Until: 01/01/2013
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Jan Gysels
De Hulsten 50
Zoersel 2980
Belgické kráľovstvo
From: 01/30/2013
  (from: 02/12/2013 until: 07/31/2015)
Jan Gysels
De Hulsten 50
Zoersel 2980
Belgické kráľovstvo
From: 01/30/2013 Until: 04/22/2015
  (from: 08/01/2015 until: 07/31/2015)
Ing. Eva Jančíková
Lúčna 23
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/10/2008
  (from: 05/21/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Eva Jančíková
Lúčna 23
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/10/2008 Until: 07/15/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Mária Kučerová
Súbežná 7
Bratislava 811 04
From: 04/10/2008
  (from: 05/21/2008 until: 02/20/2014)
Ing. Mária Kučerová
Súbežná 7
Bratislava 811 04
From: 04/10/2008 Until: 04/10/2013
  (from: 02/21/2014 until: 02/20/2014)
Ladislav Mejzlík
Hyacintová 3222/10
Záběhlice, Praha 10 106 00
Česká republika
From: 02/03/2017
  (from: 03/14/2017 until: 06/23/2022)
Ladislav Mejzlík
Hyacintová 3222/10
Záběhlice, Praha 10 106 00
Česká republika
From: 02/03/2017 Until: 04/12/2022
  (from: 06/24/2022 until: 06/23/2022)
JUDr. Marek Špak
Komenského 57
Košice 040 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 05/20/2008)
JUDr. Marek Špak
Komenského 57
Košice 040 01
From: 01/01/2008 Until: 04/09/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
JUDr. Marek Špak
Na Križovatkách 37/C
Bratislava 821 08
From: 10/03/2008
  (from: 10/16/2008 until: 09/20/2010)
JUDr. Marek Špak
Na Križovatkách 37/C
Bratislava 821 08
From: 10/03/2008 Until: 09/08/2010
  (from: 09/21/2010 until: 09/20/2010)
Marko Voljč
Cesta Dolomitskega odrega 86 E
Ľubľana 10 1000
Slovinsko
From: 06/26/2010
  (from: 06/30/2010 until: 01/13/2015)
Marko Voljč
Cesta Dolomitskega odrega 86 E
Ľubľana 10 1000
Slovinsko
From: 06/26/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 01/14/2015 until: 01/13/2015)
Mgr. Peter Leška
Mečíkova 42
Bratislava 841 07
From: 09/30/2013 Until: 10/28/2023
  (from: 04/04/2024 until: 04/03/2024)
Mgr. Peter Leška
Mečíkova 42
Bratislava 841 07
From: 09/30/2013
  (from: 02/21/2014 until: 04/03/2024)
Peter Andronov - Predseda
Havenlaan 2
Brusel 1080
Belgické kráľovstvo
From: 09/29/2021
  (from: 12/23/2021)
Danny De Raymaeker
Brabanconnestraat 84
Leuven B - 3000
Belgické kráľovstvo
From: 01/30/2013 Until: 04/07/2014
  (from: 09/11/2014 until: 09/10/2014)
Rita Paula Clémentina Docx
Geelhandlaan 25
Hove 2540
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 05/28/2008)
Rita Paula Clémentina Docx
Geelhandlaan 25
Hove 2540
Belgicko
From: 01/01/2008 Until: 05/16/2008
  (from: 05/29/2008 until: 05/28/2008)
Riet Docx
Geelhandlaan 25
Hove 2540
Veľká Británia
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 03/16/2010)
Riet Docx
Zeedijk Albertstrand 466/71
Knokke 8300
Belgicko
From: 10/01/2009 Until: 12/21/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
Riet Docx
Zeedijk Albertstrand 466/71
Knokke 8300
Belgicko
From: 10/01/2009
  (from: 03/17/2010 until: 01/21/2011)
Lucien Leon Sylvain Ghislan Gijsens - predseda
Oudenaardsesteenweg 44
Ghent 9000
Belgické kráľovstvo
From: 06/05/2014
  (from: 09/11/2014 until: 08/14/2017)
Lucien Leon Sylvain Ghislan Gijsens - predseda
Oudenaardsesteenweg 44
Ghent 9000
Belgické kráľovstvo
From: 06/05/2014 Until: 07/06/2017
  (from: 08/15/2017 until: 08/14/2017)
John Hollows
Vlaamse Gaaienlaan 11
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/01/2008 Until: 06/25/2010
  (from: 06/30/2010 until: 06/29/2010)
John Hollows
Vlaamse Gaaienlaan 11
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/10/2008 until: 06/29/2010)
John Hollows
Vlaames Gaaienlaan 11
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
Martin Jarolím
Nad cementárnou 14
Praha 4 147 00
Česká republika
From: 03/24/2014 Until: 08/31/2016
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
Martin Jarolím
Nad cementárnou 14
Praha 4 147 00
Česká republika
From: 03/24/2014
  (from: 05/24/2014 until: 03/13/2017)
Guy Libot
Naamsestraat 43
Brusel 1000
Belgicko
From: 12/22/2010 Until: 12/16/2013
  (from: 02/21/2014 until: 02/20/2014)
Guy Libot
Naamsestraat 43
Brusel 1000
Belgicko
From: 12/22/2010
  (from: 01/22/2011 until: 02/20/2014)
Dirk Mampaey
De Schietboog 99
Schilde 2970
Belgicko
From: 10/01/2009 Until: 07/13/2011
  (from: 08/16/2011 until: 08/15/2011)
Dirk Mampaey
De Schietboog 99
Schilde 2970
Belgicko
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 08/15/2011)
Philip Marck
Mimosalaan 12
Hever-Schiplaken 3191
Belgické kráľovstvo
From: 08/05/2011
  (from: 08/16/2011 until: 01/14/2013)
Philip Marck
Mimosalaan 12
Hever-Schiplaken 3191
Belgické kráľovstvo
From: 08/05/2011 Until: 12/28/2012
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Luc Popelier - predseda
Voosdonk 21
Mechelen (Heffen) 2801
Belgické kráľovstvo
From: 07/18/2017
  (from: 08/15/2017 until: 12/22/2021)
Luc Popelier - predseda
Voosdonk 21
Mechelen (Heffen) 2801
Belgické kráľovstvo
From: 07/18/2017 Until: 09/28/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Jan Vanhevel - predseda
Max Hermanlei 8
Brasschaat B-2930
Belgicko
From: 01/01/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ján Vanhevel - predseda
Max Hermanlei 8
Brasschaat B-2930
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 01/09/2008)
Jan Vanhevel - predseda
Max Hermanlei 8
Brasschaat B-2930
Belgicko
From: 01/01/2008
  (from: 01/10/2008 until: 10/28/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 572/07 Nz 32049/07 dňa 14.08.2007 v znení dodatku č. 1 N 802/07 Nz 49163/07 zo dňa 26.11.2007 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou. Československá obchodná banka, a. s. preberá na základe § 59 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov práva a povinnosti Československej obchodní banky, a.s., pobočky zahraničnej banky v SR, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 168/B, vzniknuté do 31.12.2007.
  (from: 01/01/2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-1401/2-2008 zo dňa 28.4.2008, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-5519/2008 zo dňa 25.4.2008.
  (from: 05/21/2008)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.05.2008.
  (from: 05/29/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2008.
  (from: 08/28/2008)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 3.10.2008.
  (from: 10/16/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2009 vo forme notárskej zápisnice N 279/2009 Nz 13027/2009 NCR1s 13200/2009 o zlúčení so spoločnosťou ISTROBANKA, a.s., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 466/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 281/2009 Nz 13065/2009 NCR1s 13235/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou zo dňa 23.04.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ISTROBANKA, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky
  (from: 07/01/2009)
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009 zo dňa 30.09.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 10/29/2009)
Notárska zápisnica N 681/2009, Nz 33350/2009, NCRls 33880/2009 zo dňa 30.9.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 682/2009, Nz 33385/2009, NCRls 33902/2009 zo dňa 30.9.2009, na základe ktorej preberá Československá obchodná banka, a.s. , a.s., Michalská 18, 815 63, Bratislava, IČO: : 36 854 140 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti ČSOB distribution, a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava, IČO: 35 899 433.
  (from: 12/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 599/2010 Nz 22818/2010 zo dňa 25.06.2010.
  (from: 06/30/2010)
Výňatok zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 8.9.2010.
  (from: 09/21/2010)
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 29.10.2010
  (from: 11/16/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2010.
  (from: 01/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2011.
  (from: 08/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2011.
  (from: 08/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 21675/2012 dňa 18.06.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (from: 08/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2012.
  (from: 01/15/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 29.01.2013.
  (from: 02/12/2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.05.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 913/2013, Nz 17795/2013, NCRls 18173/2013 zo dňa 29.05.2013.
  (from: 06/06/2013)
Notárska zápisnica č. N 1698/2013, Nz 32532/2013 zo dňa 23.09.2013. Notárska zápisnica č. N 1850/2013, Nz 36204/2013 zo dňa 16.10.2013.
  (from: 02/21/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 78/2014 Nz 3765/2014 NCRls 3807/2014 dňa 31.01.2014.
  (from: 03/07/2014)
Notárska zápisnica - N 418/2014, Nz 20404/2014, NCRls 20796/2014 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 29.05.2014.
  (from: 09/11/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.
  (from: 01/14/2015)
Notárska zápisnica - N 13/2015, Nz 13931/2015, NCRls 14269/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2015.
  (from: 05/20/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04. 2015.
  (from: 08/01/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2015
  (from: 12/16/2015)
Zmluva o zlúčení N 63/2016, Nz 20536/2016, NCRls 21118/2016 zo dňa 08.06.2016.
  (from: 07/01/2016)
Zmluva o zlúčení zo dňa 31.08.2021.
  (from: 10/01/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2009 until: 04/03/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB Asset Management, a.s. 35889446 ,
Medená
22
  (from: 06/06/2013)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB distribution, a.s. 35899433 ,
Kolárska
6
  (from: 12/01/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB Factoring a.s. 35710063 ,
nám. SNP
29
  (from: 07/01/2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 35799200 ,
Žižkova
11
  (from: 12/01/2023)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ISTROBANKA, a.s. 31331491 ,
Laurinská
1
  (from: 07/01/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 ,
Štúrova
5
  (from: 10/01/2021)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person