Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18690/R

Business name: 
KANAPA spol. s r.o. v konkurze
  (from: 01/23/2014)
Registered seat: 
Staničná 267/21
Brezová pod Bradlom
  (from: 10/04/1991)
Identification number (IČO): 
18 049 753
  (from: 10/04/1991)
Date of entry: 
10/04/1991
  (from: 10/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/1991)
Objects of the company: 
výroba čalúneného nábytku
  (from: 03/30/1993)
maloobhod s nábytkom a bytových doplnkov
  (from: 03/30/1993)
zabezpečovanie montáže a servisu nábytku
  (from: 03/30/1993)
sprostredkovanie spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/30/1993)
zahranično obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živn.
  (from: 03/30/1993)
veľkoobchod s nábytkom a s bytovými doplnkami
  (from: 03/30/1993)
poradenstvo v oblasti výroby, spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/24/1995)
maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/24/1995)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 03/24/1995)
Partners: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
  (from: 10/15/2004)
Contribution of each member: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 356 639 EUR Paid up: 356 639 EUR
  (from: 02/26/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/05/2004)
Gerd Axel Brinkel
Maria Sohmann-Strasse 86
Krefeld 478 02
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2004)
Procuration: 
Prokurista je oprávený konať v mene spoločnosti samostatne. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 04/09/2013)
Capital: 
356 639 EUR Paid up: 356 639 EUR
  (from: 02/26/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/15/2013
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/23/2013-168 zo dňa 07.10.2013 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KANAPA spol. s.r.o. a ustanovil správcu.
  (from: 08/25/2021)
Bankruptcy trustee: 
4J správcovská kancelária, k. s.
Lazaretská 23
Bratislava 811 09
From: 08/21/2021
  (from: 08/25/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Senici dňa 18.9.1991 N 672/91, podľa § 106a ods. l a 3 a § 106n osd. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis : S.r.o. 3310
  (from: 10/04/1991)
- notárske zápisnice zo dňa 28.12.1992 - prispôsobené Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/30/1993)
Notárska zápisnica o zmene spoločenskej zmluvy č. N 13/95, Nz 9/95 zo dňa 16.1.1995. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/24/1995)
Notárska zápisnice o zmene spoločenskej zmluvy N 283/98, NZ 153/98 zo dňa 24.07.1998.
  (from: 01/14/1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 30.12.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 311/02, NZ 297/02 zo dňa 30.12.2002).
  (from: 04/01/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 13.2.2002 o rozdelení a prevode časti obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny prijatím spoločenskej zmuvy (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.2.2003) - Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.2.2003.
  (from: 04/03/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 09.01.2004.
  (from: 03/05/2004)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/23/2013-294 zo dňa 20.1.2014 bol z funkcie správcu odvolaný Crossdefault management Group, k.s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, Trenčín a do funkcie bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková so sídlom kancelárie Páričková 18, Bratislava S 1465. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 28.01.2014.
  (from: 05/17/2014)
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1084 zo dňa 20.07.2021 odvolal z funkcie správcu úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze so sídlom Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO 18 049 753, JUDr. Barboru Hudekovú, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1465. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2021. Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38K/23/2013-1111 zo dňa 13.08.2021 ustanovil do funkcie obchodnú spoločnosť 4J správcovská kancelária, k. s. so sídlom kancelárie Lazaretská 23, Bratislava, IČO 53 648 749, značka správcu S2031. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2021.
  (from: 08/25/2021)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person