Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  460/V

Business name: 
Nákladná automobilová doprava, štátny podnik Košice v likvidácií
  (from: 02/08/1997)
Registered seat: 
Južná tr. 125
Košice 042 75
  (from: 12/31/1993)
Identification number (IČO): 
31 683 223
  (from: 12/31/1993)
Date of entry: 
01/01/1994
  (from: 12/31/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/31/1993)
Objects of the company: 
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 12/31/1993)
nákladná taxislužba
  (from: 12/31/1993)
prevádzkovanie staníc technickej kontroly
  (from: 05/16/1994)
vykonávanie záručných prehliadok motorových vozidiel a príslušenstva
  (from: 05/16/1994)
predaj ropných produktov
  (from: 05/16/1994)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/16/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/02/1995)
informačné služby v doprave
  (from: 02/02/1995)
tranzitno-servisné služby /poukazovacie konanie v rámci colného konania, colné sprostredkovanie v režime tranzitu a poukazovanie na vnútroštátnu colnicu pre zahraničných a slovenských dopravcov, právnické a fyzické osoby, služby na zahraničných priechodoch v súvislosti s colným a hraničným odbavovaním, avizácia zahraničných dopravcov a prepravcov, avizácia kamiónov do tuzemska, komerčné služby pre dopravcov
  (from: 02/02/1995)
veľkoobchod a maloobchod - náhradné diely na motorové vozidlá, autopríslušenstvo, pneumatiky, gumové výrobky
  (from: 02/02/1995)
veľkoobchod a maloobchod - stroje, zariadenia, náradie, nástroje, hutný materiál, chemický materiál v rozsahu voľnej živnosti, výpočtová technika a iné elektrické zariadenia
  (from: 02/02/1995)
veľkoobchod a maloobchod - štrkopiesky a stavebný materiál
  (from: 02/02/1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/02/1995)
nájom nebytových priestorov
  (from: 02/02/1995)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/02/1995)
veľkoobchod a maloobchod - spotrebný a priemyselný tovar, kozmetika, potraviny, textil, automobily, autodoplnky, servis motorových vozidiel
  (from: 02/02/1995)
opravy motorových vozidiel
  (from: 02/02/1995)
opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 02/02/1995)
oprava karosérii
  (from: 02/02/1995)
pohostinská činnosť, ubytovacie služby
  (from: 02/02/1995)
zmenárenská činnosť
  (from: 02/02/1995)
Representation: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/08/1997)
Founder: 
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
  (from: 12/31/1993)
Ordinary capital: 
106 184 000 Sk
  (from: 11/30/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Anton Angelovič
Prostejovská 19
Prešov
  (from: 06/23/2018)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol založený zakladacou listi- nou Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR zo dňa 14.12.1993 č. 2209/M-93 podľa zák. č. 111/90 Zb., na základe rozdelenia zrušeného podniku Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice so sídlom v Košiciach, Staničné nám. 9.
  (from: 12/31/1993)
Zmena zakladacej listiny - rozhodnutie MDSVP SR č. 2/94 zo dňa 19.1.1994.
  (from: 05/16/1994)
Dodatok k zakladacej listine č. 106/94 MDS a VP SR z 27.7.1994.
  (from: 08/11/1994)
Majetok, práva a záväzky zrušeného odštepného závodu preberá v zmysle schváleného privatizačného projektu rozhodnutím MPSPNM SR č. 124 zo dňa 5.9.1994 NAD Humenné, a.s. ku dňu 1.12.1994.
  (from: 11/30/1994)
Príkaz riaditeľa podniku č. 4/94 o zrušení odštepného závodu 1035 Lipany.
  (from: 02/02/1995)
Práva a záväzky súvisiace s odštepnými závodami Trebišov a Vranov nad Topľou prechádzajú v rozsahu privatizačného projektu na: T-V Autodoprava Trebišov a Vranov nad Topľou, akciová spoločnosť Vranov nad Topľou.
  (from: 10/06/1995)
Zmena zakladacej listiny štátneho podniku NAD Košice zo dňa 1.12.1994 výmaz odštepného závodu v Michalovciach vykonaný na základe rozhodnutia ministra DSVP SR č. 139/94 zo dňa 25.10.1994, ktorým sa vyňíma dňom 31.10.1994 časť majetku NAD, š.p. Košice, ktorú tvorí OZ 1025 Michalovce v súlade s § 11 ods. 1 zák.č 92/91 Zb. a túto preberá v zmysle uznesenia vlády SR zo 6.9.1994 pod číslom 645 a jej príloh č. 1 a 2 zmluvou o predaji časti podniku č. 647/94 z 31.10.1994 D.M.F. spol. s r.o. Michalovce, Jilemnického 44.
  (from: 11/07/1995)
Rozhodnutia MDPT SR č. 26/96 zo dňa 9.2.1996 a č. 31/96 zo dňa 20.3.1996 o vyňatí majetku Odštepného závodu 1024 Košice z majetku štátneho podniku. Dňom 1.4.1996 preberá časť majetku štátneho podniku, vzťahujúcu sa na jeho Odštepný závod 1024 Košice v súlade s rozhodnutím MPSPNM SR č. 213 zo dňa 21.10.1994 o privatizácii časti podniku, obchodná spoločnosť Nákladná automobilová doprava 1024 Košice, a.s. so sídlom v Košiciach, Južná tr. 125.
  (from: 04/01/1996)
Menovací dekrét č. 27/96-ŠO zo dňa 19.2.1996.
  (from: 04/11/1996)
Rozhodnutie MDPT SR č.40/96 zo dňa 9.4.1996 o vyňatí majetku Odštepného závodu 1026 Poprad z majetku štátneho podniku. Dňom 1.5.1996 preberá časť majetku štátneho podniku, vzťahujúcu sa na jeho Odštepný závod 1026 Poprad, v súlade s rozhodnutím MPSPNM SR č. 354 zo dňa 30.6.1995 o privatizácii časti podniku, obchodná spoločnosť Nákladná automobilová doprava POPRAD, a.s. so sídlom v Poprade, Hraničná 689/22.
  (from: 04/30/1996)
Zmena zakladacej listiny NAD, š.p. Košice zo dňa 6.6.1996. Rozhodnutie MDPT SR č. 43/96 z 25.4.1996 o vyňatí majetku odštepného závodu 1027 Prešov z majetku štátneho podniku. Časť majetku štátneho podniku vzťahujúcu sa na jeho odštepný závod 1027 Prešov v súlade s rozhodnutím Prezídia FNM SR č. 257/1995, zo dňa 5.10.1995 o priamom predaji obchodnej spoločnosti preberá Prešovská dopravná spo- ločnosť, s.r.o., so sídlom Mukačevská 22, Prešov.
  (from: 08/15/1996)
Zmena zakladateľskej listiny Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 30. 11. 1996.
  (from: 11/30/1996)
Deň začatia likvidácie 1. novembra 1996.
  (from: 02/08/1997)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 2 K 309/97 zo dňa 13.11.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Nákladná automobilová doprava, štátny podnik Košice v likvidácií, Južná tr. 125, Košice, IČO: 31 683 223 a ustanovil správcu podstaty: Mgr. Iveta Lipceiová, komerčný právnik, Hlavná 20, Košice.
  (from: 02/24/1999)
Rozhodnutie MDP a T SR č. 819/M-99 zo dňa 31.3.1999.
  (from: 05/18/1999)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person