Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9087/S

Business name: 
GASPOWER VIBRESSO, spol.s.r.o." v likvidácii "
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. GV, s.r.o. (skrátené obchodné meno)
  (from: 06/26/1997 until: 02/25/2004)
VIBRESSO, spol. s r.o.
  (from: 10/06/1994 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Nám.SNP 23
Zvolen 960 01
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Novozámocká 102
Nitra 949 05
  (from: 03/05/1997 until: 02/25/2004)
Mostná
Nitra 949 01
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Identification number (IČO): 
31 597 823
  (from: 10/06/1994)
Date of entry: 
12/30/1993
  (from: 10/06/1994)
Person dissolved from: 
11.7.2007
  (from: 08/10/2007)
Date of deletion: 
08/10/2007
  (from: 08/10/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/10/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/06/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
pozemné a inžinierske stavby /okrem dopravných stavieb/
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
inžinierska činnosť
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
projektová činnosť v odbore inžinierske stavby-zdravotnovodohospodárske stavby
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
vodné stavby /čistiarne odpadových vôd, úpravne vôd, výstavba vodovodov a kanalizácií/
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
výroba montáž a servis kogeneračných jednotiek
  (from: 06/26/1997 until: 08/09/2007)
revízia vyhradených elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 06/26/1997 until: 08/09/2007)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 06/26/1997 until: 08/09/2007)
Partners: 
Ing. Viera Brestovská
Poničanova 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Ing. Viera Brestovská
Poničanova 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/05/1997 until: 05/06/1999)
Ing. Viera Brestovská
Poničana 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Ing. Štefan Brestovský
Poničanova 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Ing. Štefan Brestovský
Poničanova 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/05/1997 until: 05/06/1999)
Ing. Štefan Brestovský
Poničana 10
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Viera Brestovská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Ing. Štefan Brestovský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Ing. Viera Brestovská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/05/1997 until: 05/06/1999)
Ing. Štefan Brestovský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/05/1997 until: 05/06/1999)
Ing. Viera Brestovská
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Ing. Štefan Brestovský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Individual managing director
  (from: 10/06/1994 until: 02/25/2004)
Ing. Viera Brestovská
Poničanova 10
Nitra
  (from: 03/05/1997 until: 01/14/2004)
Ing. Štefan Brestovský
Poničanova 10
Nitra
  (from: 06/26/1997 until: 08/09/2007)
Milan Saraz
L.Okánika 592/8
Nitra
  (from: 10/06/1994 until: 03/04/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor v rozsahu ustanovenom § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
  (from: 10/06/1994 until: 02/25/2004)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
100 000 Sk
  (from: 10/06/1994 until: 05/06/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Viera Čupáková
Nám.SNP 23
Zvolen 960 01
From: 01/12/2004
  (from: 02/26/2004 until: 09/27/2019)
 Liquidators:
Viera Čupáková
Nám.SNP 23
Zvolen 960 01
From: 01/12/2004 Until: 07/11/2007
  (from: 09/28/2019 until: 09/27/2019)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 27
Zvolen 960 01
From: 03/21/2019
  (from: 09/28/2019 until: 05/31/2022)
 Liquidators:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 27
Zvolen 960 01
From: 03/21/2019 Until: 10/30/2019
  (from: 06/01/2022 until: 05/31/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/28/2019 until: 05/31/2022)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/30/2019
  (from: 06/01/2022)
Other legal facts: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k.55K/99/2004– 70 zo dňa 20. 06. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 07. 2007 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Nám. SNP 23, Zvolen, IČO: 31 597 823, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 08/10/2007)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 28Cbr/29/2018-27 zo dňa 31. 01. 2019, právoplatným dňa 21. 08. 2019 súd nariadil dodatočnú likvidáciu obchodnej spoločnosti GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. „v likvidácii“, Nám. SNP 23, 960 01 Zvolen, IČO: 31 597 823 a ustanovil JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelária Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen za likvidátora uvedenej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť zastupuje likvidátor samostatne.
  (from: 09/28/2019)
Likvidátor JUDr. Ivan Dlhopolec doručil registrovému súdu správu o ukončení dodatočnej likvidácie zo dňa 30.10.2019 z ktorej vyplýva, že dodatočná likvidácia majetku zaniknutej obchodnej spoločnosti GASPOWER VIBRESSO, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom Nám. SNP 23, 960 01 Zvolen, IČO: 31 597 823 bola ukončená.
  (from: 06/01/2022)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.12.1993 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 10.6.1994 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve a došlo k zmene sídla spoločnosti zo Zvolena, nám. SNP 20 do Nitry, Mostná ul. Stary spis: S.r.o. 1808
  (from: 10/06/1994 until: 08/09/2007)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 23.01.1997.
  (from: 03/05/1997 until: 08/09/2007)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 04.06.1997. Zmluvou o predaji podniku zo dňa 09.06.1997 spoločnosť odkúpila spoločnosť GASPOWER SLOVENSKA, spol. s r.o., Kozačeka 7, Zvolen, IČO: 31 597 742, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. S.r.o. 4534/S. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky GASPOWER SLOVENSKA, spol. s r.o..
  (from: 06/26/1997 until: 08/09/2007)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 29.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 05/07/1999 until: 08/09/2007)
Zánik funkcie konateľa Ing. Viery Brestovskej dňom 13.11.2003.
  (from: 01/15/2004 until: 08/09/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.01.2004, ktorou bola zmenená spoločenská zmluva a bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie.
  (from: 02/26/2004 until: 08/09/2007)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person