Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  134/N

Business name: 
KOVO-DREVO-FLEXI, výrobno - obchodné družstvo- v likvidácii
  (from: 02/29/1996 until: 08/23/2005)
KOVO-DREVO-FLEXI výrobno-obchodné družstvo
  (from: 09/24/1993 until: 02/28/1996)
Poľnohospodárske družstvo Kovo-Drevo-Flexi
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
Registered seat: 
Alekšince 951 22
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
Alekšince
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
Identification number (IČO): 
00 613 444
  (from: 02/28/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 02/28/1991)
Date of deletion: 
08/24/2005
  (from: 08/24/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/24/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/28/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
obchodná činnosť do ktorej patrí:
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
prenájom nebytových priestorov iným právnym subjektom a fyzickým osobám
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
poskytovanie služieb skladového hospodárenia iným právnym subjektom a fyzickým osobám
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
vykonávanie stavebných prác pre organizácie a občanov (práce HSV, PSV a špeciálne činnosti-zváračské práce, izolácie a pod.)
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
vykonávanie montáži, opráv a revízie hromozvodov pre organizácie a občanov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
výroba kábelových foriem
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
drevovýroba, porez guľatiny a výroba prírezov, hranolov, paliet a ďalších výrobkov pre organizácie a občanov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
opracovanie kovových výrobkov a prevádzanie zváračských prác pre organizácie a občanov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
vykonávanie asfaltérskych prác pre organizácie a občanov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
vykonávanie stavebno-montážnych prác na stavbách samonosných hál pre organizácie a občanov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
spracovanie a predaj odpadového molitanu, lisovaním pre použitie na rôzne druhy izolácií a výrobkov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba iného tovaru z dreva, výroba tovaru z korku, výroba košikárska
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba plastov v primárnej forme
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba obalov z plastov
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
výroba ostatného kovového tovaru
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
sprostredkovanie obchodu-plasty
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
veľkoobchod-výrobky z plastov
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
maloobchod mimo predajne-drevo, stavebný materiál, plasty
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
asfaltérske práce-chodníky, verejné priestranstvá
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 08/15/1995 until: 08/23/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/24/1993 until: 02/28/1996)
Františka Balažiová
162
Rumanová
  (from: 09/24/1993 until: 02/28/1996)
Oskar Jančár - podpredseda
Štúrova 432/46
Leopoldov
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
Dominik Majzel - člen predstavenstva
č. 16
Rumanová
  (from: 08/15/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Anton Mesároš - predseda
341
Lehota
  (from: 02/28/1991 until: 02/28/1996)
Milan Podušel
CII.94/59-61
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/24/1993 until: 08/14/1995)
Ing. Jozef Socha
A. Hlinku 22
Nitra
  (from: 09/24/1993 until: 02/28/1996)
Rudolf Vavrinec - člen predstavenstva
č. 113
Rumanová
  (from: 08/15/1995 until: 02/28/1996)
Jana Vindišová - podpredseda
32
Báb
  (from: 09/24/1993 until: 08/14/1995)
Acting: 
Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 02/29/1996 until: 08/23/2005)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podredseda družstva. Právne úkony kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/24/1993 until: 02/28/1996)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
Registered capital: 
430 145 Sk
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Antom Mesároš
341
Lehota
Until: 08/24/2005
  (from: 02/29/1996)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3K 145/97 - 183 zo dňa 28.06.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2005, bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok spoločnosti nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd.: Dr, vl.č.: 134/N v y m a z á v a s a dňom 24.08.2005 KOVO-DREVO-FLEXI, výrobno - obchodné družstvo - v likvidácii, so sídlom 951 22 Alekšince, IČO: 00 613 444.
  (from: 08/24/2005)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.2.1991 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 283 Nedeliteľný fond 322 608 Sk Členská schôdza družstva schválila nové stanovy družstva dňa10.11.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník a Zák.č. 42/92 Zb. transformačný zákon. Stary spis:Dr 283
  (from: 09/24/1993 until: 08/23/2005)
Členská schôdza konaná dňa 09.12.1994 schválila zmenu stanov v časti predmet činnosti. Stary spis: Dr 283
  (from: 08/15/1995 until: 08/23/2005)
Členská schôdza konaná dňa 31.01.1996 rozhodla o zrušení družstva s likvidáciou. Stary spis: Dr 283
  (from: 02/29/1996 until: 08/23/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.9.1997 pod č.k. 3K 145/97 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz podľa zákona č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing.Jozef Chuťka, bytom Lúky 1231/89, Vráble.
  (from: 09/22/1997 until: 08/23/2005)
Základné imanie : Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou (stratou vykázanou v účtovnej evidencii) alebo pokiaľ družstvo nie je schopné plniť svoje záväzky(ďalej len strata) a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom (použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod.) ručia za jeho stratu členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky okrem pôdy. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Člen, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne ods. 2. Ďalšie skutočnosti : Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.2.1991 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 283
  (from: 02/28/1991 until: 09/23/1993)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person