Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  100/N

Business name: 
Štátny majetok Ďulov Dvor, štátny podnik v likvidácii
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Ďulov Dvor 945 83
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
Identification number (IČO): 
00 192 899
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
04/30/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
217 364 000 Sk
  (from: 11/25/1988 until: 04/29/2003)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 15.1.2001, spis. zn. 7K 100/00, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.3.2001 vylúčil z konkurznej podstaty pohľadávku vo výške 7 473 000,- Sk. Súd zrušil konkurz na majetok štátneho podniku a návrh pre nedostatok majetku zamietol. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Eduarda Veterníka, advokáta, Osuského č. 42, Bratislava. Rezortná likvidačná komisia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 3.7.2002 odsúhlasila správu o likvidácii štátneho podniku, ktorý bol dolikvidovaný po zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a udelila súhlas s výmazom z obchodného registra. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš, vl. č. 100/N, s a v y m a z á v a štátny podnik: Štátny majetok Ďulov Dvor, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00 192 899, so sídlom: 945 83 Ďulov Dvor.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person