Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  100/N

Business name: 
Štátny majetok Ďulov Dvor, štátny podnik v likvidácii
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
Štátny majetok Ďulov Dvor, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 05/18/1997)
Registered seat: 
Ďulov Dvor 945 83
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
Identification number (IČO): 
00 192 899
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
04/30/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
základná-povinná činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
V súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu vyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu slnečnice, koreninovej papriky, cukrovej repy a v živočíšnej výrobe na chov HD a ošípaných.
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
ostatná hospodárska činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
vykonáva:
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
technické služby
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
kovovýrobu
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
chemické čistenie vodných, vykurovacích a technologických sústav
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
riaditeľ
  (from: 11/25/1988 until: 05/18/1997)
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 11/24/1988)
Dpt. Ctibor Melich - riaditeľ
Tichá č.1
Hurbanovo
  (from: 07/01/1988 until: 05/18/1997)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 11/25/1988 until: 05/18/1997)
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Dpt. Ctibor Melich.
  (from: 07/01/1988 until: 11/24/1988)
Ordinary capital: 
217 364 000 Sk
  (from: 11/25/1988 until: 04/29/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Stanislav Hlavačka
Družstevná 1
Komárno
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 15.1.2001, spis. zn. 7K 100/00, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.3.2001 vylúčil z konkurznej podstaty pohľadávku vo výške 7 473 000,- Sk. Súd zrušil konkurz na majetok štátneho podniku a návrh pre nedostatok majetku zamietol. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Eduarda Veterníka, advokáta, Osuského č. 42, Bratislava. Rezortná likvidačná komisia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 3.7.2002 odsúhlasila správu o likvidácii štátneho podniku, ktorý bol dolikvidovaný po zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a udelila súhlas s výmazom z obchodného registra. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš, vl. č. 100/N, s a v y m a z á v a štátny podnik: Štátny majetok Ďulov Dvor, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00 192 899, so sídlom: 945 83 Ďulov Dvor.
  (from: 04/30/2003)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 5150/1988/9-ORP zo dňa 30.júna 1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 253
  (from: 07/01/1988 until: 04/29/2003)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.3.1997, č. 1607/1997-420.
  (from: 05/19/1997 until: 04/29/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.06.2000 č.k. 7K 100/00 bol na majetok štátneho podniku v likvidácii vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr.Eduard Veterník, Mlynské Nivy 35, 821 09 Bratislava.
  (from: 06/26/2000 until: 04/29/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person