Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  10017/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  (from: 06/20/1997)
Registered seat: 
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica 969 55
  (from: 06/01/2010)
Identification number (IČO): 
36 022 047
  (from: 06/20/1997)
Date of entry: 
07/01/1997
  (from: 06/20/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/20/1997)
Objects of the company: 
výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky
  (from: 06/20/1997)
zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi
  (from: 06/20/1997)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (from: 06/20/1997)
vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu
  (from: 06/20/1997)
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov
  (from: 06/20/1997)
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (from: 06/20/1997)
prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku
  (from: 06/20/1997)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/20/1997)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 06/20/1997)
výkon potápačských prác
  (from: 06/20/1997)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (from: 06/20/1997)
vykonávanie laboratórnych a hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti vôd
  (from: 06/20/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/20/1997)
cestná osobná nepravidelná doprava
  (from: 05/31/2000)
vnútrozemská platvba
  (from: 05/31/2000)
ubytovacie služby
  (from: 05/31/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 05/31/2000)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 05/31/2000)
chov rýb
  (from: 05/31/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/31/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/31/2001)
vykonávanie rozboru vôd-služby obyvateľstvu a podnikateľským subjektom
  (from: 05/31/2001)
vodná doprava-neverejná a verejná
  (from: 05/31/2001)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 05/31/2001)
výroba elektriny
  (from: 05/31/2001)
rozmnožovanie a kopírovacie práce
  (from: 05/31/2001)
kosenie porastov a ozeleňovanie plôch
  (from: 05/31/2001)
zemné práce
  (from: 05/31/2001)
ťažba riečnych materiálov
  (from: 05/31/2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/31/2001)
informačné služby
  (from: 05/31/2001)
vykonávanie zváračských prác
  (from: 05/31/2001)
zámočníctvo
  (from: 05/31/2001)
stolárstvo
  (from: 05/31/2001)
murárstvo
  (from: 05/31/2001)
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti
  (from: 05/31/2001)
dispečerské riadenie vodohospodárskych a ostatných podnikových činností
  (from: 05/31/2001)
projektovanie stavieb
  (from: 05/31/2001)
určovanie skutočnej výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
  (from: 03/25/2005)
zabezpečovanie činností súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí a činností verejnoprospešného charakteru
  (from: 07/28/2007)
vykonávanie činností súvisiacich so správou podzemných vôd v rozsahu vymedzenom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodnách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  (from: 07/28/2007)
vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí
  (from: 07/28/2007)
správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi, s vodohospodárskymi dielami a s ostatným majetkom
  (from: 07/28/2007)
zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov, vodohospodárskych diel a ostatného majetku
  (from: 07/28/2007)
zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest a vodných častí verejných prístavných bazénov, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie
  (from: 07/28/2007)
zabezpečovanie úloh obrany a krízového riadenia
  (from: 07/28/2007)
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (from: 07/28/2007)
zmenárenská činnosť
  (from: 09/07/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/01/2007)
poradensko - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia
  (from: 11/01/2007)
poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software
  (from: 11/01/2007)
Management body: 
Ing. Peter Cesnak - III. zástupca riaditeľa
Jurija Gagarina 1839/12
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/15/2009)
Ing. Marián Supek - I. zástupca riaditeľa
Drobného 3197/4
Bratislava 841 01
From: 01/15/2010
  (from: 02/04/2010)
Ing. Štefan Borušovič - riaditeľ
Janka Alexyho 2942/7
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 01/01/2010
  (from: 02/24/2010)
Ing. Jozef Černý - II. zástupca riaditeľa
Bratislavská 18
Svätý Jur 900 21
From: 03/01/2010
  (from: 03/12/2010)
Representation: 
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.
  (from: 10/24/2006)
Branch of the enterprise: 
Name: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
  (from: 02/04/2010)
Registered seat: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica 974 98
  (from: 02/04/2010)
Head: 
Ing. Ján Munkáči
Hájnická 1021/76
Sliač 962 31
From: 12.1.2010
  (from: 02/04/2010)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/04/2010)
Identifikačné číslo: 36022047 03
  (from: 02/04/2010)
 
 
Name: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  (from: 02/04/2010)
Registered seat: 
Karloveská 2
Bratislava 842 17
  (from: 02/04/2010)
Head: 
Ing. Juraj Soták
Furdekova 6
Bratislava 851 04
From: 12.1.2010
  (from: 02/04/2010)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 02/04/2010)
Identifikačné číslo: 36022047 01
  (from: 02/04/2010)
 
 
Name: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
  (from: 04/28/2010)
Registered seat: 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
Piešťany 921 80
  (from: 04/28/2010)
Head: 
Ing. Boris Raksányi
Komenského 4658/18
Piešťany 921 01
From: 1.4.2010
  (from: 04/28/2010)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/28/2010)
Identifikačné číslo: 36022047 02
  (from: 04/28/2010)
 
 
Name: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
  (from: 04/28/2010)
Registered seat: 
Ďumbierska 14
Košice 041 59
  (from: 04/28/2010)
Head: 
Ing. Ján Tkáč
Šafárikova 10/1868
Trebišov 075 01
From: 1.4.2010
  (from: 04/28/2010)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/28/2010)
identifikačné číslo: 36022047 04
  (from: 04/28/2010)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Okrucký
Radvanská 12
Banská Bystrica 974 05
From: 05/31/2005
  (from: 10/26/2005)
Ing. Vladimír Buzalka
Kremnická 2
Handlová 972 51
From: 02/01/2007
  (from: 02/27/2007)
Ján Zajac
Piešťanská 6
Žilina 010 08
From: 06/11/2007
  (from: 07/28/2007)
Dušan Krähenbil
Majerská 923/6
Prievidza 971 01
From: 06/11/2007
  (from: 07/28/2007)
Ing. Róbert Hok
Timravina 644/19
Dolný Kubín 026 01
From: 08/15/2007
  (from: 11/01/2007)
Founder: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1
Bratislava
  (from: 12/02/2003)
Ordinary capital: 
918 831 873 EUR
  (from: 02/18/2009)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§ 12, 13 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa ust. §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice. Štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁR- SKY PODNIK Banská Štiavnica preberá v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky vyššieuvedených štátnych podnikov. . Stary spis: Pš 717
  (from: 06/20/1997)
. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ban- ská Štiavnica preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti FAIRWAY, spol. s r.o., S.r.o. 852/B, Nám. arm.gen. L. Svobodu, Bratislava, podľa stavu zisteného mimoriadnou účtovnou závierkou vykonanou ku dňu 31.01.1998.
  (from: 11/16/1998)
. Zakladateľ v zmysle § 27 zák.č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutím MP SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 štátnemu podniku priznal charakter podniku pre uspokojovanie verejno- prospešných záujmov.
  (from: 05/31/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia o menovaní dekrétom č. 38-100/2000 zo dňa 29.12.2000 a odvolaní č. 4517/1034/300-2000 zo dňa 14.11.2000.
  (from: 03/14/2001)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2001 a jeho dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.2001 bola so štátnym podnikom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici zlúčená príspevková organizácia Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Bratislava, IČO 00 678 015. Štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie. Zápis je vykonaný na základe rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2060/2001-420 zo dňa 21.3.2001, ktorým bola doplnená zakladacia listina tohoto štátneho podniku a na základe rozhodnutia č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2000 a jeho dodatku č.1 zo dňa 29.3.2001
  (from: 05/31/2001)
Identifikačné číslo podnikového riditeľstva štátneho podniku: 36022047 05
  (from: 10/14/2002)
. V súlade s ustanovením§ 40b/, ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z.z. z 9. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla zakladateľská pôsobnosť k štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica s účinnosťou od 1. mája 2003 z Ministerstva pôdohospo- dárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR. . Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 o založení podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, vyníma sa v súlade s ustanovením §§ 3, 4 a 6 zák. č. 111/1990 o štátnom podniku zo Slovenského vodohospo- dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica majetok v zmysle citovaného rozhodnutia tak, ako je vyšpecifikovaný v Súhrnnom zisťovacom protokole a vkladá sa do š.p. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.
  (from: 12/02/2003)
Date of updating data in databases:  01/30/2023
Date of extract :  01/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person