Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  10138/L

Business name: 
Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik " v likvidácii"
  (from: 08/19/1994 until: 06/28/2013)
Stavebný podnik, štátny podnik Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 08/18/1994)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 1832/40
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1991 until: 06/28/2013)
ul. Sovietskej armády 1832/40
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 06/30/1991)
Identification number (IČO): 
00 183 415
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
06/29/2013
  (from: 06/29/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/29/2013)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
vykonávanie stavebných a montážnych prác v odbore pozemnej a inžinierskej investičnej výstavby /rozvod kanalizácie, vody, komunikácie, elektriky/
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
vykonávanie rekonštrukčných, adaptačných, údržbárskych, oprávarenských, stavebných a montážnych prác, práce búracie
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
vykonáanie projekčných prác podľa oprávnenia MVaS SSR, súvisiacich s činnosťami uvedenými v predchádzajúcich bodoch, vrátane inžinierskych sietí IBV , projektových prác a elektro a plynu
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
vykonávanie služieb pre oby vateľstvo - práce hlavnej stavebnej výroby : malirske, stolárske, zámočnícke, elektroinštalačné, vodoinštalačné, ústredné kúrenie, plynofikácia do 50 kW, výroba elektrických rozvádzačov, klampiarske práce, revízie elektroinštalačných prác + hromozvody, revíze plynu, živičné krytiny, tepelné izolácie, liate asfalty, izolácie proti vode, konštukcie tesárske, servis na plynové sotrebiče - kotle, predaj betónovej zmesi, predaj prefa atypických prvkov, dopravné služby, strojné zemné práce, požičiavanie malej mechanizácie, sklenárske práce, podlahové krytiny /PVC/, predaj prebytočného stavebného materiálu
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
vykonávanie stavebných prác pre obyvateľstvo na IBV, inžinierskych sieťach IBV, ako aj rekonštrukcií, opravách a údržbe
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
výroba nátrubkov na spájanie oceľových rúr
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
výroba betónových zmesí
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
ambulantná výroba prefabrikátov
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
vykonávanie montáže, údržby, opráv elektrických zariadení do 1000 V, hromozvodových ochrán a výroby rozvodných zariadení v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
výroba a montáž stolárskych atypických prvkov, vrátane interiéru
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
výroba a montáž a typických oceľových konštrukcií, vrátane nosných
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
montáž kotlov AKV na pevné palivo výrobcu Vihorlat Snina
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
realizácia zakladania stavieb na veľkopriemerových pilotách
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
montáž zdvíhacích zariadení
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
opravárenská činnosť autodopravy a stavebnej mechanizácie
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
brúsenie kotúčových píl
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
zabezpečovanie teoretickej a odbornej výuky v SOU služieb Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
poskytovanie rekreačných služieb na PT Srňacie a podnikovej chate Oravská Priehrada
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
poskytovanie služieb závodnej kuchyne, a bufetu
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
predaj prebytočného stavebného materiálu pre socialistické organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
realizácia pomocných stavebných prác na stavbách akcie "Z"
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
obchodná činnosť v zmysle rozhodnutia o povolení činnosti
  (from: 12/27/1991 until: 06/28/2013)
činnosti uvedené v zakldacej listine môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (from: 12/27/1991 until: 06/28/2013)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 08/19/1994 until: 06/28/2013)
riaditeľ
  (from: 11/28/1990 until: 08/18/1994)
riaditeľ
  (from: 09/25/1989 until: 11/27/1990)
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 09/24/1989)
Ing. Miloš G r á c i k - poverený zastupovaním riaditeľa
Janoškova 1627/6
Dolný Kubín
  (from: 11/28/1990 until: 08/17/1994)
Ing. Miloš G r á c i k - riaditeľ
Janoškova 6
Dolný Kubín
  (from: 08/18/1994 until: 08/18/1994)
Jozef K a č a l j a k
ul. Športovcov 1179/2
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 08/17/1994)
Ing. Jozef P á t e k - zástupca riaditeľa
Veterná 5/13
Ružomberok
  (from: 07/01/1991 until: 03/05/2003)
Ing. Pavol Š u l e j - zástupca riaditeľa
Hurbanova 21183/4
Dolný Kubín
  (from: 11/28/1990 until: 06/30/1991)
Representation: 
Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
  (from: 08/19/1994 until: 06/28/2013)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca, poverený jeho zastupovaním alebo zástupca riaditeľa, poverený touto funkciou.
  (from: 11/28/1990 until: 08/18/1994)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 09/25/1989 until: 11/27/1990)
Za štátny podnik podpisuje poverený riaditeľ.
  (from: 07/01/1989 until: 09/24/1989)
Ordinary capital: 
55 271 000 Kčs
  (from: 01/14/1992 until: 06/28/2013)
160 763 000 Kčs
  (from: 09/25/1989 until: 01/13/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/19/1994
  (from: 03/06/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/19/1994
  (from: 06/08/2000 until: 03/05/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/19/1994
  (from: 01/20/1999 until: 06/07/2000)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/19/1994
  (from: 08/19/1994 until: 01/19/1999)
 Liquidators:
doc. PhDr. Zoltán Rózsa , PhD.
Električná 324/3
Trenčín 911 01
From: 11/15/2012 Until: 06/29/2013
  (from: 03/12/2013)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Ištván
M.R.Štefánika 1834/40
Dolný Kubín
  (from: 08/19/1994 until: 06/07/2000)
 Liquidators:
Ing. Milan Lazar
Riečna 95
Žilina
  (from: 06/08/2000 until: 03/11/2013)
 Liquidators:
Ing. Milan Lazar
Riečna 95
Žilina
Until: 11/14/2012
  (from: 03/12/2013 until: 03/11/2013)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 07.06.2013, na základe súhlasu zriaďovateľa štátneho podniku zo dňa 30.05.1994 o zrušení štátneho podniku a jeho vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku , tiež na základe predloženej účtovej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Dolný Kubín zo dňa 20.06.2013 sa štátny podnik s obchodným menom Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik "v likvidácii" so sídlom M. R. Štefánika 1832/40 026 80 Dolný Kubín , IČO: 00 183 415 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 15.05.2012 V Y M A Z Á V A.
  (from: 06/29/2013)
Súd opravuje text informácie o dátume výmazu štátneho podniku zapísaný v iných právnych skutočnostiach tak, že tento má správne znieť: Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 07.06.2013, na základe súhlasu zriaďovateľa štátneho podniku zo dňa 30.05.1994 o zrušení štátneho podniku a jeho vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku , tiež na základe predloženej účtovej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Dolný Kubín zo dňa 20.06.2013 sa štátny podnik s obchodným menom Stavebný podnik Dolný Kubín štátny podnik "v likvidácii" so sídlom M. R. Štefánika 1832/40 026 80 Dolný Kubín , IČO: 00 183 415 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 29.06.2013 V Y M A Z Á V A.
  (from: 07/09/2013)
Tento štátny podnik bol zriadený zakldacou listinou ONV v Dolnom Kubíne, čís. P-81/89, zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1989 until: 06/28/2013)
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 91 zo dňa 30.5.1994 došlo k zrušeniu štátneho podniku dňom 30. júna 1994 a nariadená likvidácia.
  (from: 08/19/1994 until: 06/28/2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystriči č.k. 27Cb-24K 134/96, 27 Cb-24 K 230/97 zo dňa 24.11.1998 bol na majetok dlžníka Stavebný podnik, štátny podnik " v likvidácii", M.R.Štefánika 1832/44, Dolný Kubín, IČO: 00 183 415 vyhlásený konkurz. Za správcu majetkovej podstaty súd ustanovil JUDr. Jána Repáňa, advokáta, Osloboditeľov 25, Martin.
  (from: 01/20/1999 until: 06/28/2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27Cb-24K 134/96 zo dňa 16.12.1999 bol zrušený konkurz vyhlásený Krajským súdom v Banskej Bystrici dňa 25.11.1998 pod č. 27Cb-24 K 134/96 na majetok úpadcu Stavebný podnik Dolný Kubín, štátny podnik "v likvidácii", M.R.Štefánika 1832/44, Dolný Kbín, IČO: 00 183 415.
  (from: 03/06/2003 until: 06/28/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person