Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  135/S

Business name: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Registered seat: 
Klokoč 962 25
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 588 409
  (from: 07/01/1993)
Date of entry: 
07/01/1993
  (from: 07/01/1993)
Date of deletion: 
08/26/2008
  (from: 09/10/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/10/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/01/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Pavel Gonda - člen
39
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 01/28/1999)
Anna Gondová - člen
75
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 03/05/2002)
Anna Sliacka - podpredseda
93
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 03/05/2002)
Ing. Jozef Hukel - predseda
Na Hôrke 2559/13
Zvolen
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Anna Gondová - podpredseda
75
Klokoč
  (from: 03/06/2002 until: 09/09/2008)
Jozef Bartko - člen
78
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Mikuláš Farbiak - člen
24
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Anna Ďurišová - člen
39
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Amália Konôpková - člen
27
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Jozef Čierny - člen
187
Klokoč
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Jana Ozimáková - člen
17
Klokoč
  (from: 01/29/1999 until: 09/09/2008)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Registered capital: 
1 100 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K 253/01-217 zo dňa 01. 02. 2008, právoplatným dňa 11. 03. 2008 bol zrušený konkurz na úpadcu Poľnohospodárske podielnicke družstvo Klokoč, IČO: 31 588 409 po splnení rozvrhového uznesenia sa družstvo z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 09/10/2008)
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze konanej dňa 15.2.1993, schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a doplňujúcej čl.schôdze dňa 25.3.1993.
  (from: 07/01/1993 until: 09/09/2008)
. Členská schôdza konaná dňa 23.6.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 07/03/1998 until: 09/09/2008)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 30.4.1999, č.k. 51-24K 273/95 bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárske podielnicke družstvo Klokoč, IČO: 31 588 409. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Vladimír Krokoš, komerčný právnik s miestom podnikania Detva, A. Hlinku.
  (from: 05/07/1999 until: 09/09/2008)
. Uznesením Najvyššieho súdu SR č.k. 5 Obo 217/99 zo dňa 30.09.1999 bolo zrušené uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51-24 K 273/95 zo dňa 30.4.1999 o vyhlásení konkurzu na majetok družstva.
  (from: 05/15/2000 until: 09/09/2008)
Uzensením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 14.12.2001, č.k. 36-24 K 253/01, bol na majetok druž- stva Poľnohospodárske podielnícke družstvo, Klokoč, IČO: 31 588 409, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jo- zefa Bebčáka, Jesenského 18, Žilina.
  (from: 01/24/2002 until: 09/09/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/14/2001
  (from: 01/24/2002)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/07/1999
  (from: 07/01/1993 until: 01/23/2002)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person