Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  140/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske družstvo "HONT"so sídlom v Šahách
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Registered seat: 
Bernecká cesta 45
Šahy 936 01
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Šahy 936 01
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Šahy
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Identification number (IČO): 
00 195 189
  (from: 08/06/1991)
Date of entry: 
02/12/1974
  (from: 08/06/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/06/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
s inými nakúpenými výrobkami aj prostredníctvom vlastných maloobchodných predajní;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi i potravinárskymi výrobkami a s iným nakúpeným tovarom;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
poskytovanie prác a služieb pre členov a príležiitostne ajpre iné fyzické alebo právnícke osoby,a to nepravidelnej dopravy a mechanizovaných poľnohospodárskych prác;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
iní hospodárske činnosti(byv.pridružené výroby):
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
výroba betónových stlpov;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
ťažba piesku;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
strojárska kovospracujúca výroba;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
výroba flexipanu a flexikordu;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
stavebno údržbárske práce;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby pre fyzické a právnicke osoby;
  (from: 08/06/1991 until: 11/23/2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja;
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Agnesa Balogová - členka
Školská 31
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ľudovít Bartos - člen
časť Tešmak 177
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Václav Hanisch - člen
Mikszátha 13
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ing. Pavel Kajtor - predseda
Széchényiho 1
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ing. Pavol Kajtor - predseda
Okružná 10
Šahy
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Gizela Kovácsová - členka
Hlavné námestie 35
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Tibor László - člen
č.202
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Róbert Majoros - člen
Rákoczyho 22
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Peter Olcár - člen
Vinárska 48
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ľudovít Pinter - podpredseda
18
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Ľudovít Pintér - podpredseda
č. 18
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ján Spodniak - člen
Mikszátha 29
Šahy
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ignác Tóth - člen
č. 79
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 12/10/1993 until: 09/25/2002)
Ing. Pavel Kajtor - predseda
Széchenyiho 1
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Peter Olcár - podpredseda
Thuróczyho 13
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Jozef Bondor
269
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Ondrej Falusi
Tešmak 192
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Ján Fodor
Mikszátha 9
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Mária Nagyová
81
Horné Túrovce
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Viliam Péli
Janka Kráľa 15
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
František Tóth
86
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Karol Tóth
Preseľany nad Ipľom 145
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Ján Varga
Preseľany nad Ipľom 39
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Tibor László
202
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Róbert Majoros
Rákocziho 22
Šahy
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Ignác Tóth
79
Vyškovce nad Ipľom
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Za družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda.
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Registered capital: 
4 500 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskejschôdzi dňa 18.12.1973 zlúčením Jednotnýchroľníckych družstiev Šahy, Preseľany nadIpľom; bolo zvolené predstavenstvo a prija- té stanovy.Rada Okresného národného výboru v Leviciachuznesením č. 27 zo dňa 12.2.1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa vyhlášky č. 170/1974 Zb.Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do pod-nikového registra je: 28.2.1974 /§ 1 zákon č. 72/1970 Zb./.Členská chôdza konaná dňa 28.2.1989 schválila svojím uznesením č.4/1989 vlastné stanovy JRD v súlade so zákonom č.90/1988 Zb.Stanovy: Členská schôdza konaná dňa 27.3.1991 prijala a schválila nové znenie stanov druž-stva v súlade s ustanovením § 57 ods.3 záko-na č. 162/1990 Zb.o poľnohospodárskom druž-stevníctve.Stary spis: Dr 295 Dňa 15.12.1992 družstvo schválilo transfor- mačný projekt v súlade so zákonom č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporia- daní majetkových nárokov v družstvách. Dňa 15.12.1992 schválené členskou schôdzou sta- novy v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 295
  (from: 12/10/1993 until: 11/23/2021)
Dňom 16.05.1995 bolo začaté dohodovacie ko anie v zmysle § 4 ods. 3 zákona o kon- kurznom vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zákona NR SR č. 122/1993 Z.z. Dňa 29.05.1995 bola na schôdzi veriteľov (ktorej priebeh je osvedčený notárskou zá- pisnicou N 250/95, Nz 257/95) zvolená rada veriteľov. Stary spis: Dr 295
  (from: 09/12/1995 until: 11/23/2021)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 16.3.1998. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 69/00-70 bol dňa 6.10.2000 na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Gregušová, advokátka, Farská 1, Nitra.
  (from: 09/26/2002 until: 11/23/2021)
Krajský súd Bratislava uznesením č.k. 6K 69/2000-912 zo dňa 10.11.2014, právoplatným dňa 13.12.2014, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo, Bernecká cesta 45, Šahy, IČO: 00 195 189, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Alenu Gregušovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/10/2015 until: 11/23/2021)
Členovia družstva ručia za stratu družstva, každý najviac do výšky svojho členského podielu. Výšku percenta určí členská schôdza pri schvaľovaní ročnej uzávierky. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.12.1973 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev Šahy, Preseľany nad Ipľom; bolo zvolené predstavenstvo a prija- té stanovy. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č. 27 zo dňa 12.2.1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa vyhlášky č. 170/1974 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do pod- nikového registra je: 28.2.1974 /§ 1 zákon č. 72/1970 Zb./. Členská chôdza konaná dňa 28.2.1989 schválila svojím uznesením č.4/1989 vlastné stanovy JRD v súlade so zákonom č.90/1988 Zb. Stanovy: Členská schôdza konaná dňa 27.3.1991 prijala a schválila nové znenie stanov druž- stva v súlade s ustanovením § 57 ods.3 záko- na č. 162/1990 Zb.o poľnohospodárskom druž- stevníctve. Stary spis: Dr 295
  (from: 08/06/1991 until: 12/09/1993)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person