Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  45/N

Business name: 
Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"
  (from: 10/25/2016 until: 10/25/2016)
Komunálne služby, štátny podnik v likvidácii
  (from: 05/07/1992 until: 10/24/2016)
Komunálne služby, štátny podnik
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
Registered seat: 
Gottwaldovo nábrežie 16
Komárne
  (from: 11/26/1991 until: 10/25/2016)
Identification number (IČO): 
00 045 691
  (from: 11/26/1991)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 11/26/1991)
Date of deletion: 
10/26/2016
  (from: 10/26/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/26/2016)
Legal form: 
Municipal enterprise
  (from: 11/26/1991)
Objects of the company: 
Zakladnou úlohou štátneho podniku je uspokojovanie potrieb obyvateľstva v oblasti služieb a výroby, zákazkovej výroby v nasledovných činnostiach:
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
holičstvo-kaderníctvo, pedikúra a kozmetika
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
autoopravárenské činnosti
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
stavebné činnosti-projekčná činnosť
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
zahranické činnosti a predaj
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
pohrebné služby s predajom
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
kominárske práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
elektrovýroba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
oprava elektrických spotrebičov
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
drevovýroba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
čalunické práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
inštalatérske práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
kamenosochárstvo
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
fotoslužba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
vrtánie studní
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
práčovnícke a čistiarenské práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
knihviazačské práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
maliarstvo-natiaračské práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
vložkovanie komínov
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
pokryvačské a tesárske práce
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
dopravná činnosť-taxislužba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
zámočnícka výroba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
oprava jednostopových dopravných prostriedkov
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
deratizácia
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
inzertná služba
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
výroba slamenných kruhov
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
čistenie zlatých a strieborných predmetov ultrazvukom
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 05/07/1992 until: 10/25/2016)
riaditeľ
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
Ing. Peter Babiak
Dunajská 9
Komárno
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
Acting in the name of the company: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 11/26/1991 until: 05/06/1992)
Ordinary capital: 
115 369 825 Kčs
  (from: 05/22/2008 until: 10/25/2016)
115 369 824,74 Kčs
  (from: 11/26/1991 until: 05/21/2008)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Katarína Germánová
ul. M. Urbana 10
Komárno
Until: 10/26/2016
  (from: 05/07/1992)
Other legal facts: 
Uznesením KS v Bratislave č.k. 4K 136/1997-475 zo dňa 31.03.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.05.2016, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Komunálne služby, štátny podnik v likvidácii so sídlom Gottwaldovo nábrežie 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 045 691, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Ing. Igora Hudobu, PhD., so sídlom kancelárie správcu Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty. 2. Z obchodného registra OS Nitra sa v y m a z á v a z oddielu: Pšn, vl. č. 45/N, spoločnosť: Komunálne služby, štátny podnik Komárno v likvidácii, so sídlom Gottwaldovo nábrežie 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 045 691.
  (from: 10/26/2016)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou - uznesením plenárneho zasadnutia Okresného národného výboru v Komárne č. 13/IV/B zo dňa 12.5.1989 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Doplnenie údajov: Zakladateľská funkcia prešla z Okresného národného výboru Komárno, odboru Miestneho hospodárstva a služieb Komárno na Mesto Komárno. Táto zmena vyplýva z uzatvoreného delimitačného protokolu zo dňa 31.1.1990 v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle Pokynov Ministerstva financií SR, odboru miestnych rozpočtov č. 7/145/90 zo dňa 23.11.1990. Všetky práva a záväzky ako aj majetok podniku zostávajú v právomoci a kompetencii štátneho podniku. Stary spis: Pšn 76
  (from: 11/26/1991 until: 10/25/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 K 136/97 zo dňa 18.01.2002 bol na majetok štátneho podniku vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená advokátka JUDr. Eva Štefániková, nám. SNP 12, 811 06 Bratislava.
  (from: 05/13/2002 until: 10/25/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.07.2007, č.k. 4K136/97-153, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2007, bola JUDr. Eva Štefániková zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ing. Igor Hudoba so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava.
  (from: 05/22/2008 until: 10/25/2016)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na 4 zasadnutí uznesením č. 33 schválilo likvidačný plán podniku Komunálne služby š. p. Komárno ku dňu 30.04.1991 a na 6 zasadnutí uznesením č. 76 menovalo Ing. Katarínu Germánovú za likvidátorku podniku Komunálne služby š.p. Komárno s účinnosťou od 01.12.1991.
  (from: 10/25/2016 until: 10/25/2016)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 33 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26.4.1991 schválilo likvidačný plán podniku Komunálne služby, štátny podnik Komárno ku dňu 30.4.1991 zároveň menovalo Ing. Katarínu Germánovú za likvidátorku podniku Komunálne služby, štátny podnik Komárno. Stary spis: Pšn 76
  (from: 05/07/1992 until: 10/24/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person