Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  338/N

Business name: 
"Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre
  (from: 04/30/1954 until: 06/19/2017)
"ZOBOR" nitrianske inštalatérske družstvo s.r.o. v Nitre
  (from: 10/05/1953 until: 04/29/1954)
Registered seat: 
Priemyselná ul.
Nitra
  (from: 01/24/1974 until: 06/19/2017)
Leninova tr- 27
Nitra
  (from: 07/14/1970 until: 01/23/1974)
Nová ul. 16
Nitra
  (from: 10/05/1953 until: 07/13/1970)
Identification number (IČO): 
00 000 271
  (from: 10/05/1953)
Date of entry: 
10/05/1953
  (from: 10/05/1953)
Date of deletion: 
06/20/2017
  (from: 06/20/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/20/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/05/1953)
Objects of the company: 
predmet činnosti družstva určujú stanovy z 2.decembra 1951
  (from: 10/05/1953 until: 08/11/1975)
výroba, opravárske a údržbárske práce v odvetví kovospracujúcom, najmä v týchto základných odboroch: inštalácia, zlievarenstvo, montáž kovového tesnenia, žaluzií, stolárstvo
  (from: 05/27/1971 until: 08/11/1975)
poskytovanie služieb obyvateľstvu v odbore: inštalácia kúrenia, sanitná, montáž tesnenia, žaluzii, autoservis, stavebné stolárstvo
  (from: 05/27/1971 until: 08/11/1975)
predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií, príp. od občanov, vo vlastnej obchodnej sieti
  (from: 05/27/1971 until: 08/11/1975)
výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví novospracujúcom najmä v týchto základných odboroch: inštalácia vody, kúrenia a plynu, zlievarenstvo, montáž kovového tesnenia, montáž žaluzií, zámočníctvo, stolárstvo
  (from: 08/12/1975 until: 06/19/2017)
poskytovanie služieb obyvateľstvu v odboroch: inštalácia vody, kúrenia a plynu, montáž kovového tesnenia, montáž žaluzií, stavebné a nábytkové stolárstvo, zámočníctvo
  (from: 08/12/1975 until: 06/19/2017)
distribúcia náhradných dielov k výrobkom vyrábaných a dodávaných n.p. Železiarne a drátovne Bohumín
  (from: 08/12/1975 until: 06/19/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1957 until: 06/19/2017)
Managing board
  (from: 10/05/1953 until: 04/22/1957)
Ján Adámek - člen
č. 76
Malý Cetín
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Štefan Baboš
Podzámska č. 41
Nitra
  (from: 04/25/1962 until: 12/06/1964)
Jozef Balko
Hollého B/5
Nitra
  (from: 12/07/1964 until: 05/21/1973)
Tibor Baranovič - člen
Stalinova č. 18
Hlohovec
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Gregor Cúcor - náhradný člen
  (from: 07/22/1958 until: 01/05/1960)
Eugen Čvirik - náhr.člen výboru
  (from: 12/11/1956 until: 07/21/1958)
Ladislav Finta
č. 13
Jelenec
  (from: 05/22/1973 until: 06/19/2017)
Viera Fraňová
Československej armády 4
Nitra
  (from: 05/22/1973 until: 06/19/2017)
Ľudovít Galo - člen správy
  (from: 12/10/1956 until: 12/10/1956)
Ľudovít Galo - náhradník
  (from: 04/30/1954 until: 12/09/1956)
Alexej Grežo
č. 124
Radošina
  (from: 04/25/1962 until: 05/21/1973)
Milan Holka
Koceľova č. 16
Nitra
  (from: 04/25/1962 until: 06/19/1968)
Tibor Horváth - člen
Sopociho C hl.
Nitra
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Pavel Chobot - člen výboru
  (from: 12/11/1956 until: 07/21/1958)
Pavol Chobot - člen
Nitra
  (from: 05/12/1960 until: 02/19/1961)
Július Kellner
č. 368
Čápor
  (from: 06/20/1968 until: 05/21/1973)
Rudolf Király - člen
Nitra
  (from: 05/12/1960 until: 02/19/1961)
Michal Kmeťo - náhradník
Nitra
  (from: 10/05/1953 until: 04/29/1954)
Michal Kmeťo - náhradný člen
  (from: 12/10/1956 until: 12/10/1956)
Viliam Kollár
č. 60
Čápor
  (from: 12/30/1971 until: 06/19/2017)
Július König - člen
  (from: 04/30/1954 until: 12/09/1956)
Viliam Koščák - člen
  (from: 07/22/1958 until: 01/05/1960)
Dezider Kováč - člen
Štúrova bl. E/8
Nitra
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Jozef Kubini - predseda správy
  (from: 12/10/1956 until: 07/21/1958)
Miroslav Kukla
Wolkerova 2
Nitra
  (from: 05/22/1973 until: 06/19/2017)
Jozef Liso
č. 199
Veľké Ripňany
  (from: 12/07/1964 until: 12/29/1971)
Jozef Liso - predseda
č. 199
Veľké Ripňany
  (from: 12/30/1971 until: 06/19/2017)
Štefan Martoš - člen
Gottwaldovo nám. č. 19
Topoľčany
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Vincent Masár - podpredseda
č. 147
Tesárske Mlyňany
  (from: 04/25/1962 until: 06/19/2017)
Jozef Maťašovský - člen
Nitra
  (from: 05/12/1960 until: 02/19/1961)
Jozef Orel - člen
  (from: 01/06/1960 until: 05/11/1960)
Jozef Papučík - podpredseda správy
  (from: 12/10/1956 until: 12/10/1956)
Rudolf Ružička - člen
  (from: 07/22/1958 until: 01/05/1960)
Jaroslav Samlek - člen
  (from: 07/22/1958 until: 05/11/1960)
Jaroslav Samlek - podpredseda
  (from: 05/12/1960 until: 04/24/1962)
Michal Sapár - podpredseda
Nitra
  (from: 10/05/1953 until: 04/29/1954)
Eduard Srnka
Čulenova č. 88
Nitra
  (from: 04/25/1962 until: 05/21/1973)
František Straka - člen, všetci ako trojčlenné predstavenstvo
  (from: 10/05/1953 until: 12/09/1956)
František Struk - člen
  (from: 07/22/1958 until: 05/11/1960)
Anton Szíjjártó - predseda
Nitra
  (from: 10/05/1953 until: 12/09/1956)
Júlia Škrabáková
Podhájska č. 20
Nitra
  (from: 04/25/1962 until: 12/06/1964)
Štefan Šmehila - podpredseda výboru
  (from: 12/11/1956 until: 02/19/1961)
Štefan Šmehila - predseda
  (from: 02/20/1961 until: 07/08/1971)
Ladislav Šranko - člen
  (from: 01/06/1960 until: 02/19/1961)
Ján Števík - člen
  (from: 01/06/1960 until: 05/11/1960)
Jozef Takáč - člen
  (from: 01/06/1960 until: 04/24/1962)
Jozef Takáč - náhradný člen
  (from: 07/22/1958 until: 01/05/1960)
Jozef Urban - člen
č. 229
Čakajovce
  (from: 02/20/1961 until: 04/24/1962)
Jozef Urban
č. 229
Čakajovce
  (from: 05/22/1973 until: 06/19/2017)
Ernest Vincúr - predseda výboru
  (from: 07/22/1958 until: 01/05/1960)
Acting: 
Výbor družstva sa skladá z 5 až 9 členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na obdobie 2 rokov z členov družstva. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje družstvo v mene výboru vždy predseda alebo jeho zástupca a jeden člen výboru. Listiny závažného obsahu, vydávané v mene družstva, podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalší člen výboru, prípadne osoba, ktorú výbor k tomu splnomocnil.
  (from: 04/23/1957 until: 06/19/2017)
Predstavenstvo pozostáva z 3 členov a 2 náhradníkov, ktorých na návrh dozorného výboru volí z členov družstva na dobu dvoch rokov valné zhromaždenie. Predstavenstvo /správa/ zastupuje družstvo pred súdom i mimosúdne. K právoplatnému zastúpeniu družstva je potrebná súčinnosť dvoch členov správy. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k doslovnému zneniu firmy kýmkoľvek napísanému alebo vytlačenému pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpis jedného člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do podnikového registra.
  (from: 10/05/1953 until: 04/22/1957)
Basic member contribution: 
500 Kčs Ručenie je dvojnásobné.
  (from: 04/23/1957 until: 06/19/2017)
1 000 Kčs Ručenie je jednonásobné.
  (from: 10/05/1953 until: 04/22/1957)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z 9. mája a je družstvom ľudovým. Starý spis Do 340
  (from: 10/05/1953 until: 06/19/2017)
Mimoriadnym valným zhromaždením, konaným dňa 12.decembra 1953 prijaté boli nové stanovy družstva.
  (from: 04/30/1954 until: 06/19/2017)
Valným zhromaždením, konaným dňa 31.marca 1956 prijaté boli nové vzorové stanovy družstva.
  (from: 04/23/1957 until: 06/19/2017)
Mimoriadným valným zhromaždením, konaným dňa 20.septembra 1958 boli prijaté zmeny v stanovách družstva a v dôsledku týchto zmien prijaté bolo nové znenie stanov. Prijaté zmeny netýkajú sa predmetu zápisu v podnikovom registri. V dôsledku toho od konania mimoriadneho valného zhromaždenia riadi sa družstvo stanovami v novom znení.
  (from: 10/30/1958 until: 06/19/2017)
Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia družstva zo dňa 21.1.1961 prijaté zmeny v stanovách družstva sa nezapisujú do podnikového registra, lebo ide len o zmeny vnútornej organizácie družstva.
  (from: 02/20/1961 until: 06/19/2017)
Súd vzal na vedomie uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 17.3.1962.
  (from: 04/25/1962 until: 06/19/2017)
Zapisujú sa zmeny článkov 30, 33 ods. 6, 36 ods. 4 a 37 stanov družstva. V ostatných zapísaných právnych pomeroch zmena nenastala. Zápis zmien článkov stanov bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 16.3.1963 a po schválení KSVD v Bratislave.
  (from: 05/30/1963 until: 06/19/2017)
Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia, konaného dňa 6.apríla 1964 a po schválení KSVD v Bratislave.
  (from: 12/07/1964 until: 06/19/2017)
Vymazuje sa doterajšie znenie čl. 60 ods. 1 stanov. Zapisuje sa nové znenie čl. 60 ods. 1 stanov. Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia výročnej členskej schôdze družstva, konanej dňa 28.marca 1966 a po schválení KSVD.
  (from: 07/13/1966 until: 06/19/2017)
Zmeny vzorových stanov výrobného družstva podľa uznesenia výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 17.marca 1967. Tieto zmeny boli schválené predstavenstvom Sväzu výrobných družstiev dňa 22.februára 1967. Podľa čl. 42 ods. 1 písm.k/ uvedené družstvo je členom Sväzu výrobných družstiev v Prahe.
  (from: 04/27/1967 until: 06/19/2017)
Zapisujú sa zmeny vzorových stanov výrobných družstiev, schválené predstavenstvom Zväzu výrobných družstiev dňa 29.2.1968 a výročnou členskou schôdzou dňa 29.marca 1968.
  (from: 06/20/1968 until: 06/19/2017)
Členská schôdza družstva konaná dňa 3.apríla 1970 schválila stanovy s doplňujúcimi ustanoveniami; Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 109/64 Zb. pod č. 436/70 práv. a leg. dal k tejto zmene stanov súhlas.
  (from: 07/14/1970 until: 06/19/2017)
Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 24.3.1972 boli schválené "zmeny stanov"; Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 109/64 Zb. uznesením zo dňa 14.decembra 1971 dal k týmto zmenám súhlas.
  (from: 05/15/1972 until: 06/19/2017)
Členská schôdza družstva konaná dňa 21.3.1975 schválila zmeny stanov-článok 2;Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 37/71 Zb. tieto zmeny schválil.
  (from: 08/12/1975 until: 06/19/2017)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person