Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  824/V

Business name: 
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Registered seat: 
Budkovce
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Identification number (IČO): 
31 669 344
  (from: 03/29/1993)
Date of entry: 
03/29/1993
  (from: 03/29/1993)
Date of deletion: 
12/10/2020
  (from: 12/10/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/10/2020)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/29/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb pre vlastných členov
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
kovovýroba-výroba kontajnerov a ich nosičov paliet
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
technologických zariadení pre mechanizačné dielne, poľnohospodárskych strojov, súčiastok, náradia, portálových manipulátorov, otočných žeriavov, kovových výr.
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
výroba a oprava ramenového nosiča na nákladné automobily
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
stolárstvo
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
drevovýroba-výroba výrobkov z dreva najmä drevených paliet, prírezov, prírub, debničiek, reziva
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
výroba nábytku /neremeselná/ najmä záhradkárského nábytku, bytových doplnkov, upomien.predmetov, mobilných buniek, chatiek
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
elektrovýroba-výroba elektrotechniky a elektroniky aplikov. v poľnohospodárstve, veterinárnej a humánnej medicíne
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
oprava malých agregátov /alternátory, dynamá, štartre/
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
dekorovanie porcelánu, úžitkovej a netradičnej keramiky
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
stavebníctvo okrem realizácie dopravných stavieb
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
maloobchodný predaj základných potravín, kŕmnych zmesí, dekorovaného porcelánu a vlastných výrobkov
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
veľkoobchodná činnosť v oblasti: nápoje, ovocie, zelenina, kvety, sadenice ovocných stromkov, okrasných kríkov, drevín, osiva, krmivo, hnojivá, chemické prostriedky, potreby pre pestov. a chovateľov
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne s registrovaným sortimentom a výrobkami vlastnej výroby výrobkov dreva, kovo a elektro, okrem chemických výrobkov
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
služby - práce poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 12/09/1993 until: 12/09/2020)
výroba a maloobchodný predaj konzumného " gazdovského mlieka "
  (from: 03/29/1994 until: 12/09/2020)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/29/1994 until: 12/09/2020)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/29/1994 until: 12/09/2020)
prevádzkovanie Hotela LOM - služby ubytovania a stravovania
  (from: 03/29/1994 until: 12/09/2020)
poskytovanie reštauračných služieb vrátane vyvárovne s podávaním jedál a nápojov
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
závodné stravovanie
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
mäsiarstvo, údenárstvo, výroba mäsa a mäsových výrobkov, spracovanie a konzervovanie mäsa
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
maloobchodný predaj mäsa a mäsových výrobkov, chleba, pečiva a cestovín
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
výroba mlynských výrobkov, cestovín
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
obchodná činnosť v odbore: farby, laky, domáce potreby, drogéria, ovocie, zelenina, textil, obuv
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Alžbeta Behunčíková - člen
93
Budkovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
Anna Čižmárová - člen
122
Sliepkovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
Michal Džunko - člen
160
Sliepkovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
Peter Hreňo - člen
65
Slavkovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
79
Krásnovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
79
Krásnovce
  (from: 07/03/1997 until: 03/21/2000)
Michal Humeník - člen
175
Lastomír
  (from: 03/29/1993 until: 07/02/1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľová 6
Michalovce
  (from: 03/29/1993 until: 07/02/1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľová 6
Michalovce
  (from: 07/03/1997 until: 03/21/2000)
Milan Kmetony - člen
139
Malčice
  (from: 03/29/1993 until: 07/02/1997)
Ing. Milan Kmetony - člen
139
Malčice
  (from: 07/03/1997 until: 03/21/2000)
Jozef Pilát - člen
93
Slavkovce
  (from: 04/12/1995 until: 07/02/1997)
Michal Humeník - člen
175
Lastomír
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Anna Čižmárová - člen
122
Sliepkovce
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Alžbeta Behunčíková - člen
93
Budkovce
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Jozef Pilát - člen
93
Slavkovce
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Peter Hreňo - člen
65
Slavkovce
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Michal Džunko - člen
160
Sliepkovce
  (from: 07/03/1997 until: 12/09/2020)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - člen
Koceľova 6
Michalovce
  (from: 03/22/2000 until: 12/09/2020)
Ing. Milan Kmetóny - predseda
139
Malčice
  (from: 03/22/2000 until: 12/09/2020)
MVDr. Vladislav Hrubják - člen
79
Krásnovce
  (from: 03/22/2000 until: 12/09/2020)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písa- nému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Registered capital: 
55 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu Košice I, č. k. 3K/255/2005-199 zo dňa 9.6.2017 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 33CbR/28/2019-24 zo dňa 22.9.2020.
  (from: 12/10/2020)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej 15.3.1993 v súlade s § 221 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/29/1993 until: 12/09/2020)
Zmena stanov družstva zo dňa 2. 2. 1995.
  (from: 04/12/1995 until: 12/09/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. 3K 255/05-26 zo dňa 31.3.2006 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce a ustanovil správcu podstaty JUDr. Jozefa Horáka, advokáta so sídlom Kysucká 14, Košice.
  (from: 03/21/2008 until: 12/09/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 23.11.2010, č.k. 3K/255/2005-135, právoplatným dňa 6.1.2011, ustanovil Ing. Ivana Leľa, so sídlom kancelárie Alžbetina 28, Košice, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty úpadcu AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce, so sídlom Budkovce, IČO: 31 669 344 z dôvodu, že ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Horák dňa 27.9.2010 zomrel.
  (from: 07/04/2018 until: 12/09/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K/255/2005-158 zo dňa 18.06.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2014 zbavil funkcie správcu podstaty Ing. Ivana Leľa, Alžbetina 28, 040 01 Košice a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kirňaka so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov.
  (from: 11/23/2018 until: 12/09/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K/255/2005-199 zo dňa 9.6.2017 právoplatným dňa 21.7.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce, so sídlom Budkovce, IČO: 31 669 344 a zbavil JUDr. Martina Kirňaka, Vajanského 43, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/26/2019 until: 12/09/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/2006
  (from: 04/26/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/2006
  (from: 11/23/2018 until: 04/25/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/2006
  (from: 07/04/2018 until: 11/22/2018)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/2006
  (from: 03/21/2008 until: 07/03/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Horák
Park Angelinum 15
Košice
  (from: 03/21/2008 until: 07/03/2018)
JUDr. Jozef Horák
Park Angelinum 15
Košice
Until: 09/27/2010
  (from: 07/04/2018 until: 07/03/2018)
Ing. Ivan Leľo
Alžbetina 28
Košice 040 01
From: 01/06/2011
  (from: 07/04/2018 until: 11/22/2018)
Ing. Ivan Leľo
Alžbetina 28
Košice 040 01
From: 01/06/2011 Until: 07/25/2014
  (from: 11/23/2018 until: 11/22/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/21/2017
  (from: 04/26/2019)
Date of updating data in databases:  10/18/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person