Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  381/N

Business name: 
VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne
  (from: 02/20/1966 until: 05/03/2017)
Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Komárne
  (from: 04/22/1954 until: 02/19/1966)
Vzorodev, šitie na mieru, družstvo s r.o. Komárno
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Registered seat: 
ul. 25. februára č. 8
Komárno
  (from: 02/20/1966 until: 05/03/2017)
Komárno
  (from: 07/28/1953 until: 02/19/1966)
Identification number (IČO): 
00 000 321
  (from: 07/28/1953)
Date of entry: 
07/28/1953
  (from: 07/28/1953)
Date of deletion: 
05/04/2017
  (from: 05/04/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/28/1953)
Objects of the company: 
Predmet činnosti družstva určujú stanovy z 16. januára 1952.
  (from: 07/28/1953 until: 05/03/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/28/1953 until: 05/03/2017)
Ján Beke
  (from: 04/22/1954 until: 04/29/1955)
Ida Bereczová - náhradný člen
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Dionýz Bognár - člen
č. 611
Zemianska Olča
  (from: 04/17/1962 until: 04/17/1962)
Ľudovít Döme
  (from: 04/22/1954 until: 06/23/1958)
Gejza Gögh
  (from: 04/22/1954 until: 06/28/1964)
Gabriel Komžík - predseda
  (from: 04/22/1954 until: 10/20/1963)
Ladislav Kulčár - člen
  (from: 06/23/1958 until: 04/17/1962)
Ján Lajos
Orkého ul. č. 7
Komárno
  (from: 04/28/1960 until: 04/17/1962)
Ladislav Laky - náhradný člen
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Štefan Lörinc - člen
Molotovova 22
Komárno
  (from: 10/21/1963 until: 06/09/1966)
Blažej Lucza - podpredseda
Športova ul. 380
Chotín
  (from: 04/18/1962 until: 06/28/1964)
Peter Majer - člen
73
Tôň
  (from: 10/21/1963 until: 06/28/1964)
František Máté - náhradný člen
  (from: 04/22/1954 until: 06/22/1958)
František Mathe - člen
  (from: 05/11/1959 until: 04/16/1962)
Eugen Miháč
č. 296
Sokolce
  (from: 04/18/1962 until: 10/20/1963)
Štefan Molnár - náhradný člen výboru
  (from: 06/23/1958 until: 06/23/1958)
Rudolf Pavlík - člen výboru
  (from: 06/24/1958 until: 05/10/1959)
Ján Puškel
28. februára č. 31
Kolárovo
  (from: 04/18/1962 until: 10/20/1963)
Mikuláš Radič
Fierlingerova 13
Komárno
  (from: 06/29/1964 until: 06/09/1966)
Pavel Rakonczay - podpredseda
Götheova 7
Komárno
  (from: 06/29/1964 until: 06/09/1966)
Pavol Rákonczay - člen
  (from: 06/24/1958 until: 05/10/1959)
Gabriel Szabo - člen
Kolárovo
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Alexander Szeder - člen
  (from: 05/11/1959 until: 04/27/1960)
Alexander Szeder - člen
Komárno
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Alexander Szeder - náhradný člen
  (from: 04/30/1955 until: 06/22/1958)
Ladislav Szép - podpredseda
Zemianska Olča
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Julius Toth - člen
  (from: 06/23/1958 until: 06/23/1958)
Július Tóth - náhradný člen
  (from: 04/22/1954 until: 06/22/1958)
Jozef Viola - predseda
Komárno
  (from: 07/28/1953 until: 04/21/1954)
Ladislav Černák - predseda
Majstrovská 18
Komárno
  (from: 10/21/1963 until: 05/03/2017)
Pavel Rakonczay
Götheova 7
Komárno
  (from: 06/10/1966 until: 05/03/2017)
František Máté
Komárňanská č 79
Kolárovo
  (from: 06/29/1964 until: 05/03/2017)
Mikuláš Radič - podpredseda
Fierlingerova 13
Komárno
  (from: 06/10/1966 until: 05/03/2017)
Ladislav Kulcsár
Krajinská č. 23
Kolárovo
  (from: 06/10/1966 until: 05/03/2017)
Acting: 
Podpisovanie za družstvo sa deje tak, že k doslovnému zneniu firmy, kýmkoľvek napísanému alebo vytlačenému pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpis jednoho člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do podnikového registra.
  (from: 07/28/1953 until: 05/03/2017)
Basic member contribution: 
500 Kčs Ručenie je jednonásobné.
  (from: 07/28/1953 until: 05/03/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 381/N v y m a z u j e s a družstvo VZORODEV, výrobné družstvo v Komárne so sídlom ul. 25. februára č. 8, Komárno, IČO: 00 000 321.
  (from: 05/04/2017)
Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z 9. mája a je družstvom ľudovým. Predstavenstvo pozostáva z 4 členov a z 2 náhradníkov, ktorých na návrh dozorného výboru volí z členov družstva na dobu 2 rokov valné zhromaždenie. Správa zastupuje družstvo pred súdom i mimosúdne. K právoplatnému zastúpeniu družstva je potrebné súčinnosť dvoch členov správy. Staré číslo Do 63
  (from: 07/28/1953 until: 05/03/2017)
Mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 18. decembra 1953 prijaté boli nové stanovy družstva.
  (from: 04/22/1954 until: 05/03/2017)
Mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 17.septembra 1958 boli prijaté zmeny v stanovách družstva a v dôsledku týchto zmien prijaté bolo nové znenie stanov. Prijaté zmeny netýkajú sa predmetu zápisu v podnikovom registri. V dôsledku toho od konania mimoriadneho valného zhromaždenia riadi sa družstvo stanovami v novom znení.
  (from: 12/17/1958 until: 05/03/2017)
Táto zmena bola uskutočnená podľa výsledku val. zhrom zo dňa 11.03.1961.
  (from: 04/17/1962 until: 05/03/2017)
Zapisujú sa zmeny článkov 30,33 ods. 6, 34 ods. 3, 36 ods. 4 a 37 stanov družstva.
  (from: 07/12/1963 until: 05/03/2017)
Členská schôdza družstva, konaná dňa 27.decembra 1965 prijala Vzorové stanovy vydané ÚSVD v zmysle hospodárskeho zákonníka č. 109/64 Zb. Predstavenstvo má 4-10 členov.
  (from: 02/19/1966 until: 05/03/2017)
Zapisuje sa nové znenie čl. 60 ods. 1 stanov.
  (from: 07/13/1966 until: 05/03/2017)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person