Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11711/V

Business name: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
  (from: 05/17/2001)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 05/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 199 222
  (from: 06/20/2000)
Date of entry: 
06/20/2000
  (from: 06/20/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/2000)
Objects of the company: 
výroba a predaj: koks, surové železo, oceľové plechy, plechy pre elektroniku, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, výrobky z dechtu, priemyselné hnojivá, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, drobné kovové obaly, kovové trubky, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny
  (from: 06/20/2000)
veľkoobchod a maloobchod: železná ruda, energetické palivá, hutnícke, železiarenské, strojárenské a keramické výrobky, technológie a technologické celky, kovy a kovové rudy, stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, surové železo, oceľ, valcované plechy, kovové výrobky, kovové konštrukcie, rúry, vykurovacie inštalatérske telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorný materiál, žiaruvzdorné hmoty a stavivá, stroje a zariadenia, rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liace prášky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z plastov a dreva, plasty, guma, sklo, drahé kovy, meď, zinok, cín, farebné kovy, chemikálie a plyny /okrem jedov a žieravín/, smola, magnezit, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia a prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, pohonné hmoty, prostriedky požiarnej ochrany, motorové vozidlá, prostriedky na dopravu, nádrže na pohonné hmoty, obalové materiály, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické prístroje a zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej spotreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely, drobné kovové súčiastky, priemyselné chemikálie /okrem jedov a žieravín/, náradie a ochranné pomôcky, záznamové média, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, spotrebná elektronika, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, nábytok, svietidlá, motocykle, elektrotechnický tovar, saponáty, sklo, porcelán, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, kotly
  (from: 06/20/2000)
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
  (from: 06/20/2000)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedecko-technických informácií
  (from: 06/20/2000)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 06/20/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/20/2000)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 06/20/2000)
prenájom garáží a parkovacích miest
  (from: 06/20/2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 06/20/2000)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
  (from: 06/20/2000)
prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení
  (from: 06/20/2000)
prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 06/20/2000)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 06/20/2000)
prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody
  (from: 06/20/2000)
rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca a cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda
  (from: 06/20/2000)
servis športového náradia
  (from: 06/20/2000)
skladovanie a preklad nákladov
  (from: 06/20/2000)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 06/20/2000)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/20/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/20/2000)
tvarovanie za studena
  (from: 06/20/2000)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/20/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/20/2000)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied
  (from: 06/20/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/20/2000)
konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov
  (from: 06/20/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 06/20/2000)
predaj na trhoch a výstavách
  (from: 06/20/2000)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 06/20/2000)
mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie
  (from: 06/20/2000)
horizontálne a vertikálne dopravné značenie
  (from: 06/20/2000)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 06/20/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 06/20/2000)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 06/20/2000)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 06/20/2000)
píliarska výroba
  (from: 06/20/2000)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 06/20/2000)
dodávky a poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/20/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/20/2000)
inžinierska činnosť
  (from: 06/20/2000)
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske stroje, transportné a manipulačné zariadenia, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického /okrem jedov a žieravín/, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, publikácie, periodická a neperiodická tlač, kancelárske stroje a zariadenia, kancelárska a výpočtová technika, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej výroby, celulóza, papier
  (from: 06/20/2000)
výroba a predaj: magnetické obvody a rúry
  (from: 08/01/2000)
veľkoobchod a maloobchod: výkovky, výlisky, priemyselné nože, drobné kovové súčiastky jednoúčelové, kumulované a elektro pre výrobnú a náhradnú spotrebu, vápenec, dolomitický prášok, tuky, brúsne kotúče, karbid vápnika, čpavok, viazacie prostriedky, príslušenstvo k radiátorom, koncové telekomunikačné zariadenia / telefóny, faxy, ústredne, sekretárske zariadenia, modemy / a ich príslušenstvo, rozhlasové zariadenia, zariadenia jednotného času, rádiostanice a mobilné telefóny a ich príslušenstvo, dispečerské zariadenia, priemyslová televízia, elektrické vrátniky, cukrovinky, pochutiny, drogériový tovar, výrobky z tabaku a fajčiarsky tovar
  (from: 08/01/2000)
odvod odpadových vôd
  (from: 08/01/2000)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 08/01/2000)
inštalovanie a oprava elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 08/01/2000)
prevádzkovanie mobilných zdvíhacích zariadení /autožeriavov/
  (from: 08/01/2000)
odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (from: 08/01/2000)
zušľachťovanie kovov
  (from: 08/01/2000)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/01/2000)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 08/01/2000)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 08/01/2000)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 08/01/2000)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov: prášková metalurgia
  (from: 08/01/2000)
povrchová úprava kovov
  (from: 08/01/2000)
frézovanie a sústruženie kovov
  (from: 08/01/2000)
výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru
  (from: 08/01/2000)
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 08/01/2000)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 08/01/2000)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 08/01/2000)
výroba motorových vozidiel a ich motorov, karosérií, dielov a prístrojov motorových vozidiel, prívesov a návesov
  (from: 08/01/2000)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 08/01/2000)
vykonávanie chemických analýz a skúšok
  (from: 08/01/2000)
vykonávanie špeciálnych testov a analýz
  (from: 08/01/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/01/2000)
geodetické a kartografické práce
  (from: 08/01/2000)
činnosť colného deklaranta
  (from: 08/01/2000)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 08/01/2000)
navrhovanie technológie opráv, zariadení a zvyšovania životnosti strojných dielcov technologických zariadení
  (from: 08/01/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/01/2000)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 08/01/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/01/2000)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (from: 08/01/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/01/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/01/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/01/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/01/2000)
marketing a management
  (from: 08/01/2000)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti personálnej, normotvornej, mzdovej, motivačnej a ekológie odpadov
  (from: 08/01/2000)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (from: 08/01/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 08/01/2000)
činnosť knižnice
  (from: 08/01/2000)
činnosť spravodajských tlačových kancelárií
  (from: 08/01/2000)
technik požiarnej ochrany
  (from: 08/01/2000)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 08/01/2000)
revízie hasiacich prístrojov
  (from: 08/01/2000)
ozvučovanie priestorov
  (from: 08/01/2000)
poskytovanie služieb v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, rozvoja informačných technológií a systémov, vedecko-technických informácií
  (from: 08/01/2000)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 08/01/2000)
zasielateľstvo
  (from: 08/01/2000)
činnosť autorizovaných geodetov a kartografov
  (from: 09/28/2000)
defektoskopia - kontrola Rtg., ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy /neúradné meranie/
  (from: 02/12/2015)
vymáhanie pohľadávok
  (from: 11/15/2000)
prevádzkovanie rádioizotopového pracoviska na vykonávanie opravárenskej činnosti meracích zariadení s uzavretými zrdojmi ionizujúceho žiarenia, skladovanie uzavretých zdrojov ionizujúceho žiarenia
  (from: 02/01/2001)
prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 02/01/2001)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 05/17/2001)
kalibrácia meradiel
  (from: 05/17/2001)
vypracovanie technických štúdií, analýz, zámerov
  (from: 05/17/2001)
poradenská, expertízna a koordinačná činnosť v odbore zvárania a povrchového inžinierstva
  (from: 05/17/2001)
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie
  (from: 05/17/2001)
revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/10/2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  (from: 05/13/2003)
správa registratúry
  (from: 05/23/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/23/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/23/2003)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 05/23/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/23/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/23/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 10/20/2003)
pohostinská činnosť
  (from: 10/20/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (from: 10/20/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/20/2003)
prenájom a požičiavanie športových potrieb
  (from: 10/20/2003)
školiaca činnosť v oblasti zvárania
  (from: 03/16/2004)
servis dýchacej techniky - dýchacích masiek
  (from: 03/16/2004)
plynárenstvo
  (from: 09/15/2006)
elektroenergetika
  (from: 09/15/2006)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 02/07/2008)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (from: 02/07/2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob 02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob 03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
  (from: 02/07/2008)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových - 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 07/19/2008)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 07/19/2008)
výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskej techniky
  (from: 07/19/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 07/19/2008)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 07/19/2008)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/19/2008)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7 Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky a) cestné vozidlo b) koľajové vozidlo Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 2
  (from: 09/03/2020)
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1,E2,E6,E6a,E7,E11,E13
  (from: 05/23/2015)
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií: A.Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.9 B. Vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.15 C. Inšpekcie - prehliadky oceľových konštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 v rozsahu nedeštruktívnej kontroly oceľovej konštrukcie uvedených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/23/2015)
zváranie dráhových voziel - zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí
  (from: 05/23/2015)
zváranie koľajníc na dráhach technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódou PLA 25, PLA 68 (Aluminotermické zváranie)
  (from: 05/23/2015)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 07/17/2015)
rozvod tepla
  (from: 12/05/2017)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 02/21/2018)
vykonávanie činností autorizovaného stavebného inžiniera
  (from: 04/18/2018)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/15/2018)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 09/15/2018)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 09/15/2018)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 09/15/2018)
montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  (from: 09/15/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/15/2018)
výroba chladiarenských zariadení
  (from: 09/15/2018)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/15/2018)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 09/15/2018)
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 09/15/2018)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 09/15/2018)
opravy pracovných strojov
  (from: 10/01/2018)
zámočníctvo
  (from: 10/01/2018)
klampiarstvo
  (from: 10/01/2018)
izolatérstvo
  (from: 10/01/2018)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 10/01/2018)
inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (from: 10/01/2018)
kontrola úniku fluoróvaných skleníkových plynov zo zariadení
  (from: 10/01/2018)
zhodnotenie fluoróvaných skleníkových plynov
  (from: 10/01/2018)
zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s opadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (from: 10/01/2018)
uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
  (from: 10/01/2018)
diagnostika a opravy cestných motorých vozidiel
  (from: 10/01/2018)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 12/17/2019)
dizajnérske činnosti
  (from: 12/17/2019)
odevná výroba
  (from: 12/17/2019)
kuriérske služby
  (from: 12/17/2019)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 12/17/2019)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 12/17/2019)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/03/2020)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 09/03/2020)
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 01/01/2023)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/01/2023)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/01/2023)
výroba tepla
  (from: 01/01/2023)
Partners: 
U. S. Steel Global Holdings VI B.V.
Basisweg 10
Amsterdam 1043 AP
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 856620269
  (from: 03/02/2021)
Contribution of each member: 
U. S. Steel Global Holdings VI B.V.
Amount of investment: 839 356 636 EUR Paid up: 839 356 636 EUR
  (from: 03/02/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/04/2004)
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011
  (from: 11/01/2019)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga , MBA
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice 040 16
From: 10/01/2013
  (from: 12/04/2014)
Ing. Marcel Novosad
Bratislavská 1650/70
Košice - Západ 040 11
From: 11/27/2014
  (from: 12/04/2014)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 08/01/2015
  (from: 10/31/2015)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Paulínyho 726/56
Košice - Juh 040 11
From: 01/12/2018
  (from: 09/03/2020)
Ing. Július Lang
602
Seňa 044 58
From: 07/01/2019
  (from: 07/05/2019)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 12/04/2018)
Karl George Kocsis
S Columbus 422
Alexandria, Virgínia 223 14
Spojené štáty americké
From: 04/01/2019
  (from: 11/01/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/04/2004)
Capital: 
839 356 636 EUR Paid up: 839 356 636 EUR
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Eva Durzóová
Levočská 1374/2
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 06/02/2022
  (from: 06/08/2022)
Duane Douglas Holloway
Belle Rive Terrace 3903
Alexandria, Virginia 223 09
Spojené štáty americké
From: 06/02/2022
  (from: 06/08/2022)
Manpreet Singh Grewal
Van Zandt Road 206
Skillman, New Jersey 085 58
Spojené štáty americké
From: 06/02/2022
  (from: 06/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 6. 2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/20/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy Notárskou zápisnicou č. N 169/2000, Nz 168/2000 zo dňa 17.7.2000.
  (from: 07/17/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 7. 2000. Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice a rozhodnutia spoločníka zo dňa 17. 7. 2000 v zmysle notárskych zápisníc Nz 423/2000, Nz 424/2000 preberá ku dňu 1. 8. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ OCEĽ a.s. Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca do základného imania spoločnosti.
  (from: 08/01/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.2000 vo forme notárskej zápisnice N 188/2000, Nz 188/2000.
  (from: 08/09/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.8.2000 a dňa 31.8.2000.
  (from: 09/11/2000)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 503/2000 (opravná doložka Nz 503 - 1/2000 zo dňa 28.9.2000) zo dňa 20.9.2000.
  (from: 09/28/2000)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 539/2000 zo dňa 11. 10. 2000.
  (from: 10/12/2000)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 539/2000 zo dňa 11.10.2000.
  (from: 11/15/2000)
Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2000 a rozhodnutia spoločníka zo dňa 12. 10. 2000 v zmysle notárskej zápisnice Nz 545/2000 preberá ku dňu 1. 12. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ U.S.STEEL, s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, Košice do základného imania. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 10. 2000.
  (from: 12/01/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.11.2000 a 13.12.2000. Zahraničný kapitál: 83% Holandsko.
  (from: 12/14/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2000.
  (from: 12/20/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.2001 vo forme jej úplného znenia.
  (from: 05/17/2001)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001.
  (from: 01/10/2002)
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.2001.
  (from: 03/18/2002)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 267/2002 Nz 268/2002 zo dňa 3.7.2002 a N 434/2002 Nz 434/2002 zo dňa 23.9.2002.
  (from: 10/01/2002)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 5.8.2002.
  (from: 10/21/2002)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 10.9.2002.
  (from: 01/13/2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.12.2002.
  (from: 02/06/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.3.2003.
  (from: 05/22/2003)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.3.2003.
  (from: 05/23/2003)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.7.2003 a 12.8.2003.
  (from: 10/20/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2003 o menovaní nového konateľa.
  (from: 11/13/2003)
Rozhodutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2003.
  (from: 03/15/2004)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7.5.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 18.12.2003.
  (from: 07/13/2004)
Vklad časti podniku U.S. Steel Košice, s.r.o. - str. AC44 Chránená prevádzka do základného imania U.S. Steel Services s.r.o. k 1.9.2007 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.8.2007 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia U.S. Steel Services s.r.o. zo dňa 27.8.2007.
  (from: 10/03/2007)
Vklad časti podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. - Divízny závod Ferroenergy do základného imania Ferroenergy s.r.o. k 1.12.2017 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.10.2017 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Ferroenergy s.r.o. zo dňa 11.10.2017.
  (from: 12/05/2017)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Ferroenergy s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 50 720 937
  (from: 01/01/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2023)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2023)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 01/01/2023)
U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 01/01/2023)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person