Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  155/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Poľnohospodárske družstvo v Marcelovej
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Registered seat: 
Hlavná 1196
Marcelová 946 32
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Marcelová
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Identification number (IČO): 
00 193 143
  (from: 08/13/1991)
Date of entry: 
05/19/1955
  (from: 08/13/1991)
Date of deletion: 
09/09/2017
  (from: 09/09/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/09/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/13/1991)
Objects of the company: 
zabezpečuje rozvoj poľnohospodárskej výroby
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
chráni a využíva jemu zverenú pôdu a ostatné výrobné prostriedky
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
zvyšuje intenzitu a efektívnosť výroby pritom uplatňuje vedecko-technický pokrok a pokrokové formy organizácie riadenie
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
vykonáva činnosť,ktorým poskytuje práce a služby tak pre svojich členov,ako aj pre iných občanov
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
vykonáva nepoľnohospodársku činnosť:
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
stavebné práce,základanie a údržba parkov a sadov
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
nákladnú autodopravu
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
sústružnícke práce
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
výroba kartónových obalov
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
domáca výroba pletených výrobkov
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
ostatná vedľajšia činnosť
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
výroba kartónových obalov
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
sušenie ovocia a zeleniny
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnohospodárskymi a nepoľnohospodárskymi výrobkami
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
sústružnícke práce
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
export a import poľnohospodárskych produktov a poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Managing board
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Tibor Bratkó - člen
Kostolná 40
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Zoltán Cibulka - člen
Nový Perjéš 174
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Zuzana Cziborová - členka
Piesková 758
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Dezider Édes - člen
Hlavná 494
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Gustáv Erös - člen
Lipový rad 124
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Ernest Horváth - člen
Nová 1085
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Zoltán Lengyel - člen
Žitavská 1193
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
František Molnár - člen
Malá 316
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Štefan Paulisz - podpredseda
1264
Marcelová
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Etela Pécsiová - členka
Školská 381
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Arpád Pém - člen
Nová 1285
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Ladislav Pém - člen
Špitálska 8/20
Komárno
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Július Szabó - člen
Hlavná 495
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Gejza Tokár
Hlavná 554
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Ladislav Varga - člen
Záhradnícka 1226
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Pavol Varga - predseda
Školská 407
Marcelová
  (from: 08/13/1991 until: 11/21/1995)
Ing. Gejza Zsidek - člen
Podzáhradná 1265
Marcelová
  (from: 07/14/1993 until: 11/21/1995)
Ing. Štefan Paulis
Poštová 1264
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Ing. Peter Krakovský
Nová 1084
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
František Erös
Dolnomajerská 1314
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Ladislav Pém
Špitálska 8/20
Komárno
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Zoltán Fazekas
Radvanská 1354
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Zuzana Cziborová
Piesková 758
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Jozef Paulis
Poštová 340
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Etela Pécsiová
Školská 381
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
František Tárnok
Nová 1266/7A
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Tibor Bratkó
Kostolná 40
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradna 1265
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Dezider Édes
Hlavná 494
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
František Molnár
Malá 316
Marcelová
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo ním poverený člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis vždy dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Predsedu zastupuje v dobe jeho neprítomnosti podpredseda, alebo iný ním poverený člen družstva.
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Registered capital: 
20 610 000 Sk
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.05.2017, č.k. Z-2-1K 342/1995-1171, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04.07.2017, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu – Poľnohospodárske družstvo Marcelová po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Súd zbavil Ing. Július Petrányi, PhD., Tolstého 3, 949 01 Nitra funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania družstvu nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 155/N v y m a z u j e s a družstvo Poľnohospodárske družstvo Marcelová so sídlom Hlavná 1196, 946 32 Marcelová, IČO: 00 193 143.
  (from: 09/09/2017)
Družstvo bolo pretransformované v súlade so zákonom č. 42/1992 Zb. Na členskej schôdzi dňa 23.12.1992 boli schválené stanovy prispôsobené zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 332
  (from: 07/14/1993 until: 09/08/2017)
Členská schôdza konaná dňa 24.02.1995 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 332 Na základe výzvy Krajského súdu v Bratislave zo dňa 08.08.1996 pod č.k. 1K 342/95, ktorá bola družstvu doručená dňa 28.8.1996, začalo voči družstvu dohodovacie konanie podľa §§ 4a až 4g zákona NR SR č. 122/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v zmysle neskorších predpisov. Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 11.10.1996 bola v dohodovacom konaní zvolená rada veriteľov podľa §§ 4 c až 4 e cit. zákona.
  (from: 11/22/1995 until: 09/08/2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-1K 342/95 zo dňa 31.03.1999 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing.Július Petrányi, CSc., Západná 6, 947 01 Hurbanovo.
  (from: 05/04/1999 until: 09/08/2017)
Členovia družstva ručia za stratu svojím členským podielom, prípadne členským vkladom, včetne hodnotou združenej pôdy. Stanovy: Stanovy družstva, ktoré boli prijaté členskou schôdzou, konanou dňa 22.2.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 332
  (from: 08/13/1991 until: 07/13/1993)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person