Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4649/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (from: 03/23/2007)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice 360
Jaslovské Bohunice 919 30
  (from: 02/17/2021)
Identification number (IČO): 
35 946 024
  (from: 07/16/2005)
Date of entry: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/16/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 07/16/2005)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 75 MW; z toho zemný plyn 75 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 75 MW
  (from: 10/14/2009)
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO
  (from: 04/14/2006)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy
  (from: 04/14/2006)
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči
  (from: 04/14/2006)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 08/05/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 08/05/2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 04/20/2007)
výroba vláknobetónových kontajnerov
  (from: 10/02/2007)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 10/02/2007)
výroba betónových a maltových zmesí
  (from: 10/02/2007)
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
  (from: 10/02/2007)
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  (from: 10/02/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 10/02/2007)
projektovanie stavieb
  (from: 10/02/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/02/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/02/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/02/2007)
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO
  (from: 01/25/2008)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/29/2010)
administratívne služby
  (from: 07/29/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 07/29/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/29/2010)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/29/2010)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 07/29/2010)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 07/29/2010)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 07/29/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/29/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 07/29/2010)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (from: 07/29/2010)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 07/29/2010)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 07/29/2010)
počítačové služby
  (from: 07/29/2010)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/29/2010)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu
  (from: 06/03/2014)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE V-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu
  (from: 06/03/2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/03/2014)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 06/03/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 06/03/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 06/03/2014)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 06/03/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestanancov
  (from: 06/03/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/16/2005)
JUDr. Vladimír Švigár - podpredseda
Hraničná 10
Košice - Barca 040 17
From: 06/22/2020
  (from: 07/30/2020)
Pavol Štuller , MBA - predseda
Lúčna 44
Trnava 917 05
From: 06/22/2020
  (from: 07/30/2020)
Ing. Miroslav Božik , PhD. - člen
Hlavná 16/39
Trnava 917 01
From: 06/24/2020
  (from: 07/30/2020)
Ing. Ján Horváth - člen
Lesná 5110/23
Banka 921 01
From: 06/24/2020
  (from: 07/30/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/10/2006)
Capital: 
36 446 940 EUR Paid up: 36 446 940 EUR
  (from: 02/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 607 449 EUR
  (from: 02/27/2009)
Stockholder: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 03/10/2006)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Vašina
Jabloňová 536/11
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 09/24/2016
  (from: 02/01/2020)
Ing. Marián Vrtoch
Rekreačná 9463/46
Trnava 919 34
From: 09/24/2016
  (from: 05/12/2020)
RNDr. Roman Jakubec
Koceľova 4
Trnava 917 01
From: 09/24/2016
  (from: 09/24/2016)
Mgr. Adrián Iványi
Hodská 2359/64
Galanta 924 01
From: 04/11/2017
  (from: 04/22/2017)
Ing. Ján Dudášik
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
From: 04/11/2017
  (from: 04/22/2017)
RNDr. Ing. Pavol Švec , CSc. - predseda
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
From: 05/26/2017
  (from: 06/21/2017)
JUDr. Eva Polerecká - podpredsedníčka
Nám. P.O. Hviezdoslava 1
Nové Zámky 940 01
From: 02/15/2019
  (from: 03/14/2019)
Ing. Róbert Szücs
Malé Raškovce 89
Malé Raškovce 072 17
From: 02/15/2019
  (from: 03/14/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
  (from: 01/24/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
  (from: 03/10/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2009.
  (from: 06/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2009, Nz 31485/2009, NCRls 31973/2009 zo dňa 18.09.2009.
  (from: 10/14/2009)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej volby člena dozornej rady, ktorého volia zamestnanci zo dňa 27.11.2009.
  (from: 12/18/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 48/2010, Nz 16195/2010, NCRls 16474/2010 zo dňa 10.05.2010.
  (from: 07/29/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2010.
  (from: 12/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2010, zo dňa 14.12.2010
  (from: 12/28/2010)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.09.2011.
  (from: 10/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012.
  (from: 06/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
  (from: 06/22/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.7.2012
  (from: 07/12/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2013.
  (from: 11/06/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
  (from: 03/13/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 620/2014 NZ 15796/2014 NCRls 16107/2014 zo dňa 25.04.2014.
  (from: 06/03/2014)
Člen predstavenstva Ing. Anton Masár je vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 27.10.2014.
  (from: 10/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2014.
  (from: 12/13/2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.06.2016.
  (from: 09/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2019.
  (from: 03/14/2019)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person