Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1660/B

Business name of the organisational unit: 
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
  (from: 12/05/2008)
Registered seat of organisational unit: 
Prievozská 4/A
Bratislava 821 09
  (from: 12/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 861 146
  (from: 12/05/2008)
Date of entry: 
12/05/2008
  (from: 12/05/2008)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 12/05/2008)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (from: 04/22/2010)
poskytovanie úverov
  (from: 04/22/2010)
finančný lízing
  (from: 04/22/2010)
platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu
  (from: 04/22/2010)
vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria pod predchádzajúci bod
  (from: 04/22/2010)
záruky (garancie) a prísľuby
  (from: 04/22/2010)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.), b) devízami, c) finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi, alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 04/22/2010)
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
  (from: 04/22/2010)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (from: 04/22/2010)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (from: 04/22/2010)
správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo
  (from: 04/22/2010)
úschova a správa cenných papierov
  (from: 04/22/2010)
úverové referenčné služby
  (from: 04/22/2010)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (from: 04/22/2010)
vydávanie elektronických peňazí
  (from: 04/22/2010)
prijímanie cudzích peňažných prostriedkov za účelom spravovania alebo vkladu /prijímanie vkladov/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vykonávanie bezhotovostného platobného styku a zúčtovacieho styku na peňažnom účte pre iných /bezhotovostný styk/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
uzatváranie zmlúv o peňažných úveroch a poskytovanie peňažných pôžičiek /úverový obchod/ okrem osobitných hypotekárnych obchodov podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
nákup šekov a zmeniek, najmä diskontovanie zmeniek /diskontný obchod/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
úschova a správa cenných papierov pre iných /depozitný obchod/ okrem činnosti depozitára podľa § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov a zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vydávanie a správa platobných prostriedkov ako kreditné karty a cestovné šeky
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
obchodovanie na vlastný alebo cudzí účet a. so zahraničnými platobnými prostriedkami /devízový a valutový obchod/, b. s nástrojmi peňažného trhu, c. s finančnými termínovanými kontraktmi /futures/ vrátane rovnocenných nástrojov s platbou v hotovosti a kúpne a predajné opcie na nástroje uvedené v písmene a.) a d.) - f.) vrátane rovnocenných nástrojov s platbou v hotovosti /termínovaný a opčný obchod/, d. s úrokovými termínovanými kontraktmi, dohodami o termínovanej úrokovej sadzbe /Forward Rate Agreements, FRA/, úrokovými a devízovými swapmi ako aj swapmi na substančné hodnoty alebo akciové indexy /equity swaps/, e. s cennými papiermi, f. s nástrojmi odvodenými od nástrojov uvedených v písmenách b.) - e.), pokiaľ sa obchod neuskutočňuje v prospech majetku fyzických osôb - nepodnikateľov
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
poskytovanie ručení, garancii a iných záruk pre iných, pokiaľ prevzatý záväzok znie na peňažné plnenia /záručný obchod/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vydávanie prednostne krytých bankových dlžobných úpisov za účelom použitia zisku v iných bankových obchodoch /vydávanie dlhopisov/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vydávanie iných pevne úročených cenných papierov za účelom použitia zisku v iných bankových obchodoch /vydávanie ostatných cenných papierov/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
účasť na vydávaní jedného alebo viacerých nástrojov uvedených vyššie pod písmenom b.) - f.) tretími osobami a s tým súvisiace služby /účasť na emisii cenných papierov/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
financovanie prostredníctvom nadobudnutia účastí a ich scudzovanie /kapitálové financovanie/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
nákup pohľadávok z dodávok tovaru alebo služieb, preberanie rizika ich vymáhateľnosti - s výnimkou poistenia úverov - a v súvislosti s tým vymáhanie takých pohľadávok /faktoring/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vykonávanie peňažných sprostredkovateľských obchodov na medzibankovom trhu
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
sprostredkovanie v oblasti prijímania vkladov /s výnimkou zmluvného poistenia/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
sprostredkovanie v oblasti záručného obchodu /s výnimkou sprostredkovania osobných a hypotekárnych úverov vykonávaného v rámci činnosti realitných maklérov, sprostredkovateľov úverov a majetkového poradenstva/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
sprostredkovanie devízového obchodu
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
sprostredkovanie záručného obchodu
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
vydávanie elektronických peňazí /obchod s elektronickými peniazmi/
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Head of organisational unit: 
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten 7021
Rakúska republika
From: 02/01/2021
  (from: 03/05/2021)
Helmut Enzenhofer
Ledererstrasse 16
Oberneukirchen 4148
Rakúsko
From: 12/05/2008
  (from: 12/05/2008 until: 05/08/2011)
Helmut Enzenhofer
Ledererstrasse 16
Oberneukirchen 4148
Rakúsko
From: 12/05/2008 Until: 05/09/2011
  (from: 05/09/2011 until: 05/08/2011)
Mag. Yvonne Janko
Schwindstraße 4
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/09/2011
  (from: 05/09/2011 until: 08/02/2017)
Mag. Yvonne Janko
Schwindstraße 4
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/09/2011
  (from: 08/03/2017 until: 03/04/2021)
Mag. Yvonne Janko
Schwindstraße 4
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/09/2011 Until: 01/31/2021
  (from: 03/05/2021 until: 03/04/2021)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná v jej mene samostatne a to tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách tým nie je dotknuté.
  (from: 12/05/2008)
Other legal facts: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 21.11. 2008 a 24.11.2008 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/05/2008)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 15.03.2010.
  (from: 04/22/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.04.2011.
  (from: 05/09/2011)
Foreign person: 
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 08/31/2023)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Untere Donaulände 28
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Business name: Oberbank AG
Registered seat:
Hauptplatz 11
Linz 4020
Rakúsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Krajský súd Linz, Rakúsko, číslo zápisu: FN 79063w
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 08/31/2023)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 08/31/2023)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 08/31/2023)
Mag. Isabella Lehner
Lachstatt 42
Lachstatt 4221
Rakúska republika
From: 05/01/2023
  (from: 08/31/2023)
Martin Seiter , MBA
Spitzerweg 17
Gschwandt 4816
Rakúska republika
From: 10/01/2020
  (from: 08/31/2023)
Dr. Ludwig Andorfer
Lustenauerstr. 15
Linz 4020
Rakúsko
From: 04/01/2002
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Dr. Ludwig Andorfer
Lustenauerstr. 15
Linz 4020
Rakúsko
From: 04/01/2002
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Dr. Ludwig Andorfer
Lustenauerstr. 15
Linz 4020
Rakúsko
From: 04/01/2002 Until: 04/30/2011
  (from: 08/20/2011 until: 08/19/2011)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Dr. Franz Gasselsberger , MBA
Überlendnerstr. 23
Walding 4111
Rakúsko
From: 04/28/1998
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Mag. Florian Hagenauer , MBA
Hambergstrasse 6
Ottensheim 4100
Rakúska republika
From: 12/01/2009
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Mag. Mag. Lehner
Lachstatt 42
Lachstatt 4221
Rakúska republika
From: 05/01/2023
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Martin Seiter , MBA
Spitzerweg 17
Gschwandt 4816
Rakúska republika
From: 10/01/2020
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Martin Seiter , MBA
Spitzerweg 17
Gschwandt 4816
Rakúska republika
From: 10/01/2020
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Martin Seiter , MBA
Spitzerweg 17
Gschwandt 4816
Rakúska republika
From: 10/01/2020
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Mag. Dr. Josef Weißl
Hauptplatz 10-11
Linz 4020
Rakúsko
From: 05/01/2005
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Mag. Dr. Josef Weißl
Hauptplatz 10-11
Linz 4020
Rakúsko
From: 05/01/2005
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Mag. Dr. iur. Josef Weißl
Baumbachstraße 6
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/01/2005
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Mag. Dr. iur. Josef Weißl
Baumbachstraße 6
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/01/2005
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Mag. Dr. iur. Josef Weißl
Baumbachstraße 6
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/01/2005
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Mag. Dr. iur. Josef Weißl
Baumbachstraße 6
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/01/2005 Until: 05/31/2023
  (from: 08/04/2023 until: 08/03/2023)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 08/31/2023)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 08/04/2023 until: 08/30/2023)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 09/30/2022 until: 08/03/2023)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 03/05/2021 until: 09/29/2022)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 08/20/2011 until: 03/04/2021)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 04/22/2010 until: 08/19/2011)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s prokuristom.
  (from: 12/05/2008 until: 04/21/2010)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person