Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12786/V

Business name: 
VZT - Holding, s.r.o.,
  (from: 03/22/1999 until: 12/17/2004)
VZT - KOVO, s.r.o.
  (from: 09/02/1997 until: 03/21/1999)
VZT - Sollwerk s.r.o.
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
Registered seat: 
Hlavná 108
Košice 040 01
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 01/09/1995 until: 06/17/2001)
Identification number (IČO): 
34 113 754
  (from: 01/09/1995)
Date of entry: 
01/09/1995
  (from: 01/09/1995)
Date of deletion: 
12/18/2004
  (from: 12/18/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/18/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/09/1995)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
kovoobrábanie
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
obchodné činnosti /nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti/
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
Partners: 
VZT - VZDUCHOTECHNIKA, a.s.,
Nové Mesto nad Váhom 915 34
Slovak Republic
  (from: 10/29/1998 until: 03/21/1999)
Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s.,
Nové Mesto nad Váhom 915 34
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 10/28/1998)
Sollwerk B.V.,
Industrieweg 5
CK Ulft 7071
Holandsko
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s.,
Nové Mesto nad Váhom 915 34
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť
Hlavná 108
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/22/1999 until: 12/17/2004)
Contribution of each member: 
Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s.,
Amount of investment: 3 774 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 774 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
Sollwerk B.V.,
Amount of investment: 3 626 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 626 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s.,
Amount of investment: 7 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 7 400 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 10/28/1998)
VZT - VZDUCHOTECHNIKA, a.s.,
Amount of investment: 7 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 7 400 000 Sk
  (from: 10/29/1998 until: 03/21/1999)
CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť
Amount of investment: 7 400 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 7 400 000 Sk
  (from: 03/22/1999 until: 12/17/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
konatelia
  (from: 03/22/1999 until: 06/17/2001)
Individual managing director
  (from: 01/09/1995 until: 03/21/1999)
Ing. Vladimír Belák
Krčméryho 869/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 01/09/1995 until: 09/01/1997)
Ing. Vladimír Belák
Krčméryho 869/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/02/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 03/22/1999 until: 06/17/2001)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/22/1999 until: 06/17/2001)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a listiny zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
V mene spoločnosti konajú konatelia vo všetkých veciach spoločne.
  (from: 03/22/1999 until: 06/17/2001)
V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 01/09/1995 until: 03/21/1999)
Capital: 
7 400 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/03/2001
  (from: 12/03/2001)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Závodská
Alžbetina 3
Košice
  (from: 12/03/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 12786/V pri: Obchodné meno: VZT - Holding, s.r.o. Sídlo: Hlavná 108, Košice, 040 01 IČO: 34 113 754 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. kon. 6K 200/01-62 zo dňa 15.4.2004 právoplatné dňa 25.5.2004 o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. ZKV, výmaz podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 12/18/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1994 a dodatkom č. 1 zo dňa 4.1.1995 podľa ust. § 24, ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka Zák.č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2606
  (from: 01/09/1995 until: 12/17/2004)
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 25.09.1996 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/02/1997 until: 12/17/2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.9.1997. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 3 zo dňa 27.10.1998.
  (from: 10/29/1998 until: 12/17/2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 26.6.1998 Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice N 23/99, NZ 19/99.
  (from: 03/22/1999 until: 12/17/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2001 a Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve spísané notárskou zápisnicou N 168/2001, Nz 168/2001 zo dňa 9.4.2001.
  (from: 06/18/2001 until: 12/17/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 6K 200/01 zo dňa 23.10.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka VZT - Holding, s.r.o, Hlavná 108, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr.Janu Závodskú, advokátku, Alžbetina 3, Košice. Uznesením KS v Košiciach číslo konania 6K 200/01-62 zo dňa 15.4.2004 právoplatným 25.5.2004 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu podľa § 44 ods. 1 písm. b, ZKV po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Jana Závodská bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/03/2001 until: 12/17/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person