Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  886/V

Business name: 
Agropodnik, družstvo Trebišov v likvidácii
  (from: 03/11/2011 until: 11/23/2021)
Agropodnik, družstvo Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 03/10/2011)
Registered seat: 
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 671 055
  (from: 01/28/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 01/28/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/28/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v obore: stavebný a hutný materiál, poľnohospodárske, základné produkty a suroviny, priemyselné hnojivá a vápenec
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
výroba vápenca
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
pomocné práce pri organizovaní letecko chemickej činnosti
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/02/1994 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Ing. Ján André - predseda
63
Oborín
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Ing. Ján Barilla - podpredseda
Sládkovičova 7
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Ing. Ján Hreško - člen
Škultétyho 4
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Ing. Mikuláš Brutovský - člen
71
Čičarovce
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Viktor Kopasz - člen
Petöfyho 36
Kráľovský Chlmec
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Július Soós - člen
40
Vojany
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ján André - predseda družstva
63
Oborín
  (from: 02/02/1994 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Barilla - podpredseda družstva
Sládkovičova 7
Trebišov
  (from: 02/02/1994 until: 11/23/2021)
Acting: 
Písomností, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja štatutárni zástupcovia spoločne alebo prokurista, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/02/1994 until: 11/23/2021)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda alebo ďalší člen predstavenstva a prokurista, každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Procuration: 
Ing. Ján Hreško
Škultétyho 4
Trebišov
  (from: 01/28/1993 until: 02/01/1994)
Ing. Miroslav Kelly
ul. Jána Husa 1801
Trebišov
  (from: 02/02/1994 until: 11/23/2021)
Registered capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/07/1996 until: 11/23/2021)
12 816 665 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 05/06/1996)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/08/2010
  (from: 03/11/2011)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Kelly
ul. Jána Husa 1801
Trebišov 075 01
From: 12/08/2010
  (from: 03/11/2011 until: 02/07/2017)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Kelly
ul. Jána Husa 1801
Trebišov 075 01
From: 12/08/2010
  (from: 02/08/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene družstva koná likvidátor samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis s osvedčením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 03/11/2011 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Na družstvo prešli všetky práva a záväzky spoločného podniku Agropodniku Trebišov. Dodatok č.1 k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 28.9.1993. Dodatok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 13.3.1996.
  (from: 05/07/1996 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 127/00-10 zo dňa 28.3.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Agropodnik, družstvo Trebišov a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Jozefovi Faithovi, CSc., Jánošíkova 2, Košice.
  (from: 05/02/2001 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 127/00-178 zo dňa 05.02.2008 (právoplatnosť nadobudlo dňa 26.3.2008) zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Agropodnik, družstvo Trebišov, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil Ing. Jozefa Faitha, PhD., Jánošíkova 2, Košice funkcie správcu podstaty.
  (from: 10/09/2008 until: 11/23/2021)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 27Cbr/102/2008-11 zo dňa 9. 11. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 12. 2010 nariadil likvidáciu družstva Agropodnik, družstvo Trebišov a za likvidátora menoval Ing. Miroslava Kellyho.
  (from: 03/11/2011 until: 11/23/2021)
Družstvo bolo založené na ustanovujucej členskej schôdze konanej dňa 25.1.1993 v súlade s § 221 zák. č. 513/91 Zb. Na družstvo prešli všetky práva a záväzky spoločného podniku Agrochemického podniku Trebišov.
  (from: 01/28/1993 until: 11/23/2021)
Uznesenie z členskej schôdze družstva zo dňa 28.9.1993. Na družstvo prešli všetky práva a záväzky spoločného podniku Agropodniku Trebišov.
  (from: 02/02/1994 until: 05/06/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/02/2001
  (from: 10/09/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/02/2001
  (from: 05/02/2001 until: 10/08/2008)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Jozef Faith , CSc.
Jánošíkova 2
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/08/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 03/26/2008
  (from: 10/09/2008)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person