Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10391/N

Business name: 
I G H P a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/29/2000 until: 11/23/2021)
I G H P a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/2000)
Registered seat: 
Komárňanská cesta 13
Nové Zámky 940 43
  (from: 12/17/2008 until: 11/23/2021)
Bytčická cesta 32
Žilina 010 01
  (from: 04/25/1995 until: 12/16/2008)
Rajecká cesta
Žilina 010 29
  (from: 09/13/1993 until: 04/24/1995)
Rajecká cesta
Žilina 010 01
  (from: 04/27/1992 until: 09/12/1993)
Identification number (IČO): 
31 562 230
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
A. Povinný predmet činnosti:
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
1.zisťovanie a overovanie inžinierskogeologic kých a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, výberu vhodných stavenísk, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie objektov, zosuvných území a ťažobných priestorov, vráne zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
2.vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd obyčajných, prírodných vôd liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využitie a ochranu, vrátane zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie a to financované zo štátneho rozpočtu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
3.vývoj, výroba, opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, náradia a materiálov pre vykonávanie geologickoprieskumných prác podľa bodu 1 a 2
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
4.vývoz prác, výrobkov, služieb a výrobná kooperácia so zahraničím priamo alebo prostredníctvom zahraničného obchodu, vrátane servisu a skladovania materiálu a náhradných dielcov pre zahraničné firmy v rámci osobitných zmluvných vzťahov
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
5.poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v školských rekreačných a ubytovacích zariadeniach štátneho podniku pre vlastných pracovníkov a pracovníkov rezortu Slovenského geologického úradu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
6.projektovanie a realizácia výstavby, rekonštrukcia, modernizácia a údržba pre vlastné potreby a potreby rezortu Slovenského geologického úradu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
7.práce reprografické, tlačiarenské, knihovnícke a poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a organizácií rezortu Slovenského geologického úradu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
B. Ostatný predmet činnosti
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
1.uskutočňovanie vybraných druhov geologických prác dodávaných na výskumné, hospodárske a technické účely /vrtné práce, banské diela, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ich geologická dokumentácia, geofyzikálne, karotážne a hydrochemické práce, laboratórne práce geologické a analytické, čerpacie a hydrodyna- mické skúšky, budovanie a prevádzka merných zariadení, režimové merania, meračské práce špeciálne terémme skúšky a meranie/
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
2.činnosti uvedené v časti A bod 1 a 2 vykonáva aj mimo geologických prác financova- ných zo štátneho rozpočtu
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
3.činnosti uvedené v časti A bod 3,5 a 7 vykonáva v rámci voľnej kapacity aj pre organizácie mimo pôsobnosť Slovenského geologického úradu, činnosť uvedenú v časti A bod 5 môže vykonávať aj pre občanov
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
4.prieskum ložísk nerastov
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
5.práce na likvidáciu znečistenia, výstavbu a prevádzku monitorovacích systémov preventívnej ochrany podzemných vôd, výskumné a prieskumné práce na úpravu podzemných vôd v prirodzenom horninovom prostredí
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
6.zachytávanie zdrojov podzemných vôd a s ním spojené špeciálne práce, vrátane budovania studní, projektovania, výroba a montáž nadzemných technických zariadení na využívanie minerálnych a termálnych vôd
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
7.kontrolné sledovanie, výskum a prognózy chovania sa horninových masívov, povrchových a podzemných konštrukcií
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
8.skúmanie geologických pomerov pre skládky a depónie všetkých druhov, vrátane toxických a rádioaktívnych odpadov
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
9.projektovanie a realizácia špeciálnych spôsobov zakladania, sanácie svahov a objektov zlepšovania vlastností horninového prostredia, injektáže, budovania odvodňovacích a tesniacich prvkov, ich kontrola a súvisiace zemné práce
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
10.zriaďovanie, prevádzka a likvidácia zaria- dení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestorov na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
11.výskum a technický rozvoj zabezpečovania programu prieskumnej činnosti a celospoločenských požiadaviek
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
12.znalecká a posudková geologická činnosť, ako aj iná technická a inžinierska činnosť pre organizácie v rozsahu základného predmetu činnosti
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
13.Ostatná strojárska výroba, oprava a údržba strojov, prístrojov, náradia a materiálov pre vlastnú činnosť
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
4.analytické progranátorské služby pre iné organizácie v rámci voľnej kapacity a výpočtovej techniky
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
15.strojárska výroba pre iné organizácie podľa dohodnutého sortimentu ako doplnková výroba nevyužitých strojárskych kapacít
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
16.vydávanie účelových publikácií súvisiace so základným predmetom činnosti
  (from: 04/27/1992 until: 02/20/1994)
vývoj, výroba, opravy, údržba strojov pre geologické práce
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
strojárenská výroba pre všeobecné účely
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
konštrukčné práce
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
ubytovanie v podnikovej ubytovni
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
kopírovanie písomnej a grafickej dokumentácie
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
činnosť knižníc
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej živnosti
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
prenájom výrobných základných prostriedkov
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
vykonávanie geologických prác
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úlohy hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
vykonávanie laboratornych a technických prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum za účelom zisťovania a hodnotenia geolog. činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
  (from: 02/21/1994 until: 11/23/2021)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (from: 04/25/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/2000 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/2000)
Ing. Vladimír Bačkuliak
Polomská 2
Žilina
  (from: 08/18/1993 until: 09/12/1993)
RNDr. Ivan Beracko - člen
Javorová 10
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 12/26/1995)
Ing. Ľubomír Cvenga - člen
Dubová 4
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Milan Demčišák - člen
Poľná 3174/6
Žilina
  (from: 04/25/1995 until: 10/09/1996)
Ing. František Jakubík - člen
Čajakova 9
Žilina
  (from: 10/10/1996 until: 12/16/2008)
Ing. František Jakubík - člen
Čajakova 9
Žilina
Until: 11/14/2008
  (from: 12/17/2008 until: 12/16/2008)
JUDr. Radoslav Jandzík - predseda
Cesta na štadión 33
Žilina
  (from: 10/10/1996 until: 12/16/2008)
JUDr. Radoslav Jandzík - predseda
Cesta na štadión 33
Žilina
Until: 11/14/2008
  (from: 12/17/2008 until: 12/16/2008)
Ing. Ladislav Kováč - podpredseda
Školská 12
Rajecké Teplice
  (from: 10/10/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Ladislav Kováč - podpredseda
Školská 12
Rajecké Teplice
Until: 11/14/2008
  (from: 12/17/2008 until: 12/16/2008)
Tomáš Kubena
Hanušákova 42
Žilina - Trnové
  (from: 08/18/1993 until: 10/09/1996)
Ing. Jozef Matušný
Bajzova 31
Žilina
  (from: 08/18/1993 until: 10/09/1996)
RNDr. Vojtech Struňák - predseda
Nanterská 12
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
JUDr. Anna Tökölyová - člen
Belinského 18
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Valdemar Valjašek - člen
Gemerská 6
Žilina
  (from: 09/13/1993 until: 10/09/1996)
Ing. Valdemar Valjašek - člen
Gemerská 6
Žilina
  (from: 10/10/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Valdemar Valjašek - člen
Gemerská 6
Žilina
Until: 11/14/2008
  (from: 12/17/2008 until: 12/16/2008)
Ing. Valdemar Valjašek - podpredseda
Gemerská 6
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Vladislav Wanecki - člen
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Miroslav Zachar - člen
Tulská 4
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 04/24/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 12/29/2000 until: 11/23/2021)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 12/28/2000)
Capital: 
57 219 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 57219
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/1995 until: 11/23/2021)
Number of shares: 55502
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 06/21/1995)
Number of shares: 1717
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 06/21/1995)
Supervisory board: 
Ing. Ján Gažo - člen
Bajzova 34
Žilina
  (from: 04/25/1995 until: 06/19/1996)
Anna Hulínová
Hečkova 32
Žilina
  (from: 08/18/1993 until: 04/24/1995)
Ing. Viera Jankovská - člen
Gercenova 33
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Elena Konrádová - člen
Ďumbierska 14
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 08/17/1993)
Ing. Ladislav Krebes - predseda
Osikova 19
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 04/24/1995)
Ing. Oľga Murárová
Polomská 3/39
Žilina
  (from: 08/18/1993 until: 04/24/1995)
Ing. Oľga Murárová - člen
Polomská 3/39
Žilina
  (from: 04/25/1995 until: 10/09/1996)
Stanislav Paur
601
Višňové
  (from: 08/18/1993 until: 04/24/1995)
Ing. Viera Rosíková
Lachova 22
Bratislava
  (from: 08/18/1993 until: 04/24/1995)
Ing. Viera Rosíková - predseda
Lachova 22
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 10/09/1996)
Jozef Stranianek - člen
Gabajova 2
Žilina
  (from: 04/27/1992 until: 04/24/1995)
RNDr. Vojtech Struňák
Nanterská 12
Žilina
  (from: 08/18/1993 until: 04/24/1995)
Milan Haluška - člen
Čajakova 9
Žilina
  (from: 06/20/1996 until: 11/30/1998)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie
  (from: 10/10/1996 until: 11/30/1998)
Dipl. Ing. Boris Paulen - člen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/10/1996 until: 11/30/1998)
Milan Haluška - predseda
Čajakova 9
Žilina
  (from: 12/01/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Emil Jánošík - člen
Polomská 2
Žilina
  (from: 12/01/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Smolka - člen
291
Predmier
  (from: 12/01/1998 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Alžbeta Dzurillová
Klčov 122
Spišská Nová Ves
  (from: 12/29/2000 until: 04/15/2008)
 Liquidators:
Ing. Milan Hošek , PhD.
Duklianska 36
Skalica 909 01
From: 04/11/2008
  (from: 04/16/2008 until: 06/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Milan Hošek , PhD.
Duklianska 36
Skalica 909 01
From: 04/11/2008
  (from: 06/29/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 375
  (from: 04/25/1995 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22. 6. 2000 bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie.
  (from: 12/29/2000 until: 11/23/2021)
Dňom začatia likvidácie je deň právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zápise vstupu spoločnosti do likvidácie.
  (from: 02/28/2001 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person