Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1207/V

Business name: 
HS - INGREAL a.s.
  (from: 02/13/2002)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 11/16/2007)
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 02/13/2002 until: 11/15/2007)
Identification number (IČO): 
36 212 156
  (from: 02/13/2002)
Date of entry: 
02/13/2002
  (from: 02/13/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/13/2002)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych a vodných stavieb
  (from: 02/13/2002)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/13/2002)
zemné, búracie a demolačné práce
  (from: 02/13/2002)
maliarske a natieračské práce
  (from: 02/13/2002)
izolácie proti vode
  (from: 02/13/2002)
vŕtanie studní
  (from: 02/13/2002)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/13/2002)
vykonávanie trhacích prác a dopravných stavieb
  (from: 02/13/2002)
úprava kovových výrobkov a kovového tovaru natieraním a morením, otryskovaním, pieskovaním a sústružením
  (from: 02/13/2002)
prenájom strojov a zariadení a strojných mechanizmov
  (from: 02/13/2002)
veľkoobchod a maloobchod so strojmi a prístrojmi, kopírovacou technikou, elektronikou, farbami, lakmi, drogériovým tovarom, nábytkom, kancelárskym vybavením, obuvou, hutným materiálom a hutnými výrobkami, rudami a nerastnými surovinami, stavebným materiálom, športovými potrebami a ručným náradím
  (from: 02/13/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/2002)
vykonávanie geologických prác v tomto rozsahu: vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracovanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd, vrátane prírodných liečivých stolových minerálnych a terminálnych, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracovanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia najmä pre účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb, stabilizácie zosuvných území zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
  (from: 02/13/2002)
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (from: 02/13/2002)
nákladná cestná doprava
  (from: 02/13/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/13/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/13/2002)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/13/2002)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 02/13/2002)
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
  (from: 02/13/2002)
zabezpečenie colného dlhu zárukou - poskytovanie colnej záruky
  (from: 02/13/2002)
zastupovanie v colnom konaní - vybavovanie colných formalít
  (from: 02/13/2002)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a vyhotovenia tranzitných colných prehlásení
  (from: 02/13/2002)
tranzitno-servisné služby
  (from: 02/13/2002)
colné sprievodkovanie v režime tranzitu vrátane jeho poukazovania na vnútroštátnu colnicu pre zahraničných a slovenských prepravcov (fyzické a právnické osoby)
  (from: 02/13/2002)
služby na hraničných priechodoch v súvislosti s colným a hraničným odbavovaním (avizácia dopravcov a prepravcov, prepožičiavanie faxu a telefónu, príjem a výdaj depozitu)
  (from: 02/13/2002)
obstarávateľská činnosť v oblasti vyberania poplatkov
  (from: 02/13/2002)
obstarávanie predaja kolkov, diaľničných nálepiek a služby s tým spojené
  (from: 02/13/2002)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, vodovod, kanalizácia
  (from: 02/13/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/13/2002)
Ing. Iveta Ivánová - predseda
Detvianska 2
Košice 040 01
From: 12/15/2009
  (from: 01/27/2010)
Jozef Málik - člen
Rosina 739
Rosina 013 22
From: 01/01/2009
  (from: 02/28/2009)
Ing. Dušan Černák - člen
280
Vojčice
From: 03/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 09/13/2004)
Ing. Dušan Černák - člen
280
Vojčice
From: 03/28/2003 Until: 07/07/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Mgr. Miloš Gašparík
Ukrajinská 2
Bratislava 831 02
From: 10/13/2006
  (from: 11/21/2006 until: 09/24/2008)
Mgr. Miloš Gašparík
Ukrajinská 2
Bratislava 831 02
From: 10/13/2006 Until: 09/02/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Iveta Ivánová - člen
Detvianska č. 2
Košice
Until: 03/28/2003
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Ing. Iveta Ivánová - člen
Detvianska 2
Košice
From: 03/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 01/26/2010)
Ing. Iveta Ivánová - člen
Detvianska 2
Košice
From: 03/28/2003 Until: 12/15/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Tomáš Kizek - člen
344
Ratnovce 922 31
From: 12/15/2009
  (from: 01/27/2010 until: 06/01/2011)
Tomáš Kizek - člen
344
Ratnovce 922 31
From: 12/15/2009 Until: 04/29/2011
  (from: 06/02/2011 until: 06/01/2011)
Jozef Málik - člen
č. 739
Rosina 013 22
Until: 03/28/2003
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Jozef Málik - predseda
739
Rosina 013 22
From: 03/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 02/27/2009)
Jozef Málik - predseda
739
Rosina 013 22
From: 03/28/2003 Until: 12/31/2008
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Miroslav Niňaj - člen
279
Budimír 044 43
From: 09/03/2008
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
Miroslav Niňaj - člen
279
Budimír 044 43
From: 09/03/2008 Until: 12/31/2008
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Miroslav Niňaj - predseda
Budimír 279
Budimír 044 43
From: 01/01/2009
  (from: 02/28/2009 until: 01/26/2010)
Miroslav Niňaj - predseda
Budimír 279
Budimír 044 43
From: 01/01/2009 Until: 12/15/2009
  (from: 01/27/2010 until: 01/26/2010)
Ing. Igor Pinkava
Vladimíra Clementisa 33
Trnava 917 01
From: 10/13/2006
  (from: 11/21/2006 until: 09/24/2008)
Ing. Igor Pinkava
Vladimíra Clementisa 33
Trnava 917 01
From: 10/13/2006 Until: 09/02/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta pod Hradovou 39
Košice 040 01
From: 07/07/2004
  (from: 09/14/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta pod Hradovou 39
Košice 040 01
From: 07/07/2004 Until: 09/30/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
RNDr. Jozef Šimčík - predseda
Húskova č. 1
Košice
Until: 03/28/2003
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Ing. Miloš Varga - člen
Kustrova 4
Košice 040 01
From: 09/30/2005
  (from: 10/29/2005 until: 11/20/2006)
Ing. Miloš Varga - člen
Kustrova 4
Košice 040 01
From: 09/30/2005 Until: 10/13/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Miloš Varga - člen
Kustrova 4
Košice 040 01
From: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 09/24/2008)
Ing. Miloš Varga - člen
Kustrova 4
Košice 040 01
From: 01/31/2007 Until: 09/02/2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Ing. Peter Wilk - člen
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 05/21/2012
  (from: 07/03/2012 until: 10/27/2015)
Ing. Peter Wilk - člen
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 05/21/2012 Until: 09/28/2015
  (from: 10/28/2015 until: 10/27/2015)
Ing. Peter Wilk - podpredseda
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 04/29/2011
  (from: 06/02/2011 until: 07/02/2012)
Ing. Peter Wilk - podpredseda
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 04/29/2011 Until: 05/21/2012
  (from: 07/03/2012 until: 07/02/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/03/2012)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú predseda predstavenstva spoločnosti spolu s podpredsedom predstavenstva spoločnosti, alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti spolu s členom predstavenstva spoločnosti, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja obaja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/02/2011 until: 07/02/2012)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/25/2008 until: 06/01/2011)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločnosti spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/21/2006 until: 09/24/2008)
Za spoločnosť podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/13/2002 until: 11/20/2006)
Branch of the enterprise: 
Name: 
HS - INGREAL a.s., odštepný závod
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
Head: 
Miroslav Niňaj
279
Budimír 044 43
From: 3.9.2008
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
Miroslav Niňaj
279
Budimír 044 43
From: 3.9.2008 Until: 22.1.2009
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Scope of business activity: 
zhodný s činnosťou materskej spoločnosti
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
 
 
Capital: 
467 048 EUR Paid up: 467 048 EUR
  (from: 07/03/2012)
104 248 EUR Paid up: 104 248 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 07/02/2012)
3 140 000 Sk Paid up: 3 140 000 Sk
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 06/04/2003 until: 09/24/2008)
1 800 000 Sk
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Shares: 
Number of shares: 3628
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 07/03/2012)
Number of shares: 3140
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 10/09/2014)
Number of shares: 3140
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: povinnosť ponúknuť akcie prednostne ostatným akcionárom
  (from: 02/28/2009 until: 10/08/2014)
Number of shares: 3140
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: povinnosť ponúknuť akcie prednostne ostatným akcionárom
  (from: 09/25/2008 until: 02/27/2009)
Number of shares: 1800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: povinnosť ponúknuť akcie prednostne ostatným akcionárom
  (from: 06/04/2003 until: 09/24/2008)
Number of shares: 1800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/01/2016
  (from: 11/04/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Milan Okajček
Žriedlová 3
Košice 040 01
From: 06/01/2016
  (from: 11/04/2016)
Supervisory board: 
Ivan Petríček
Oslobodenia 15/29
Žilina - Bánová 010 04
From: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007)
Ing. Dušan Černák
Vojčice 280
Vojčice 076 22
From: 02/10/2009
  (from: 02/28/2009)
Jozef Beliš - predseda
Hlavná č. 81/D
Košice 040 01
  (from: 02/13/2002 until: 03/30/2007)
Jozef Beliš - predseda
Hlavná č. 81/D
Košice 040 01
Until: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Dušan Černák - člen
č. 280
Vojčice
Until: 03/28/2003
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Ing. Dušan Černák - člen
280
Vojčice
From: 07/07/2004
  (from: 09/14/2004 until: 03/30/2007)
Ing. Dušan Černák - člen
280
Vojčice
From: 07/07/2004 Until: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ing. Ladislav Koch - člen
B. Němcovej 8
Košice 040 01
From: 03/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 03/30/2007)
Ing. Ladislav Koch - člen
B. Němcovej 8
Košice 040 01
From: 03/28/2003 Until: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 03/30/2007)
Ľudovít Sztacho - člen
Buzulucká 10
Košice 040 22
From: 03/28/2003
  (from: 06/04/2003 until: 09/13/2004)
Ľudovít Sztacho - člen
Buzulucká 10
Košice 040 22
From: 03/28/2003 Until: 07/07/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Mgr. Jana Vargová - člen
Helsinská č. 21
Košice 040 13
Until: 03/28/2003
  (from: 02/13/2002 until: 06/03/2003)
Ing. Jozef Beliš
Hlavná 81/D
Košice 040 01
From: 01/31/2007 Until: 02/09/2009
  (from: 02/28/2009 until: 02/27/2009)
Ing. Jozef Beliš
Hlavná 81/D
Košice 040 01
From: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007 until: 02/27/2009)
Ing. Ladislav Krajňák - predseda
Šermířská 2378/5C
Praha 6 - Břevnov 169 00
Česká republika
From: 01/31/2007
  (from: 03/31/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.12.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. HS - INGREAL a.s. preberá premenou spoločnosti HS - INGREAL s.r.o., na inú formu, všetky jej práva, povinnosti a záväzky ako aj celé imanie.
  (from: 02/13/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.3.2003.
  (from: 06/04/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom slovenskej zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: HUTNÉ STAVBY Košice s.r.o. Sídlo: Železiarenská 49, 040 15 Košice IČO: 36 190 641
  (from: 09/25/2008)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/24/2016-135 zo dňa 24.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HS - INGREAL a.s., Bellova 3, 040 01 Košice a za správcu podstaty menoval JUDr. Milana Okajčeka.
  (from: 11/04/2016)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person