Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10518/T

Business name: 
TSS Bratislava, a.s.
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
Registered seat: 
Bratislavská 5990/4
Trnava 917 02
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Za stanicou 3
Bratislava 832 52
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Identification number (IČO): 
35 686 707
  (from: 03/22/1996)
Date of entry: 
03/22/1996
  (from: 03/22/1996)
Date of deletion: 
02/16/2023
  (from: 02/16/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/16/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/22/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
sprostredkovanie nákupu a predaj tovarov
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením )
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
Ing. Marián Hrachala
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Marián Hrachala
Jurigovo nám. 15
Bratislava 841 05
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Ing. Marián Ondrejmiška
Estónska 8
Bratislava 821 06
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Marián Ondrejmiška
Estónska 8
Bratislava 821 06
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Ing. Tibor Valábek
Silvánska 12
Bratislava 841 04
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Tibor Valábek
Silvánska 12
Bratislava 841 04
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Tomáš Kizek - predseda
344
Ratnovce 922 31
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
JUDr. Igor Zelnik - člen
Národná 1103/173
Modra 900 01
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Jozef Páleník - člen
Jána Hajdóczyho 768/15
Trnava 917 01
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávený predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Konať v mene spoločnosti sú opravnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasnýmprejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť súoprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmemej dvaja členoviapredstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, žek vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Capital: 
33 193,919 EUR Paid up: 33 193,919 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
1 000 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Number of shares: 512
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Number of shares: 488
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Stockholder: 
GROUP TSS, a.s.
41
Horná Krupá 919 65
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Supervisory board: 
Ing. Ján Bobek
Dopravná 21
Bratislava 831 06
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Ing. Dušan Jakubec
Haburská 19
Bratislava 821 01
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Ing. Ignác Zvonár
Pražská 25
Bratislava 811 04
Until: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 04/03/2009)
Ing. Ján Bobek
Dopravná 21
Bratislava 831 06
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Dušan Jakubec
Haburská 19
Bratislava 821 01
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Ignác Zvonár
Pražská 25
Bratislava 811 04
  (from: 03/22/1996 until: 04/03/2009)
Ing. Július Daubner
Murgašova 3131/2
Bratislava - Staré Mesto 811 04
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Juraj Cabadaj
Budatínska 3101/41
Bratislava - Petržalka 851 06
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Ing. Marian Hrachala
Jurigovo nám. 439/15
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 09/11/2008
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nr 558/95 zo dňa 21.12.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1627
  (from: 03/22/1996 until: 02/15/2023)
Notárska zápisnica č. N 282/2008, Nz 37977/2008, NCRls 37623/2008 zo dňa 10.09.2008. Notárska zápisnica č. N 292/2008, Nz 38136/2008, NCRls 37776/2008 zo dňa 11.09.2008.
  (from: 04/04/2009 until: 02/15/2023)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 22.06.2009, sp. zn. 2K/7/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.07.2009, súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Vieru Fraňovú so sídlom kancelárie SNP 284/3, 902 01 Pezinok.
  (from: 05/11/2013 until: 02/15/2023)
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.06.2009, sp. zn. 2K/7/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.07.2009, súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Vieru Fraňovú so sídlom kancelárie SNP 284/3, 902 01 Pezinok.
  (from: 06/25/2010 until: 05/10/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku uzatvorená podľa ust. § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, medzi predávajúcim Ing. Viera Fraňová, správca konkurznej podstaty úpadcu TSS Bratislava, a. s. a kupujúcim ALFA Slovakia, s.r.o., Štefánikova 46, Piešťany, IČO: 36230341, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sr., vložka č. 11274/T.
  (from: 07/02/2010)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person