Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10031/N

Business name: 
Kombinát OROSKA, a.s.
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Registered seat: 
Hlavná 79
Pohronský Ruskov 935 62
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Identification number (IČO): 
36 523 801
  (from: 10/22/1997)
Date of entry: 
10/22/1997
  (from: 10/22/1997)
Date of deletion: 
03/01/2017
  (from: 03/01/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
výroba cukru
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Ing. Karol Farkaš - podpredseda
Tehelná 94
Nitra
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
RNDr. Ladislav Hampl - predseda
Hornádska 22
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Martin Magula - člen
Palisády 44
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jarmila Melichárková - predseda
Fedinova 20
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 01/10/2011)
Ing. Jarmila Melichárková - predseda
Fedinova 20
Bratislava
Until: 10/10/2009
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
RSDr. Pavel Vítek - člen
Hagarova 13
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
RSDr. Jozef Vízdal , CSc. - člen
Heydukova 16
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Ing. Karol Farkaš - člen
Tehelná 94
Nitra
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Ing. arch. Tibor Škandík - člen
Benediktiho 1
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Ľubica Tomanovičová - člen
Nad Lúčkami 47
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva.
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/13/1999
  (from: 10/13/1999)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Kabát
J.Smreka 18
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jaroslav Kabát - predseda
J.Smreka 18
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Ing. Martin Magula - člen
Palisády 44
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Ing. Jarmila Melichárková
Fedinova 20
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
Mgr. Peter Náhlik - člen
Pifflova 2
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 02/28/2017)
Ing. arch. Tibor Škandík
Benediktiho 1
Bratislava
  (from: 10/22/1997 until: 01/10/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.06.2016, č.k. 7K 169/1999-474, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.08.2016, súd konkurz na majetok úpadcu Kombinát OROSKA, a.s., zrušil po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov). Advokát JUDr. Tibor Csémi bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10031/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť Kombinát OROSKA, a.s. so sídlom Hlavná 79, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO: 36 523 801.
  (from: 03/01/2017)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.9.1997 a jej dodatkom č.1 zo dňa 21.10.1997 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
  (from: 10/22/1997 until: 02/28/2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.9.1999, č.k. 7K 169/99 - 32 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Csémi, advokát, AK: Wolkrova 4, Bratislava.
  (from: 10/13/1999 until: 02/28/2017)
Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ing. Jarmile Melichárkovej dňom 10.10.2009.
  (from: 01/11/2011 until: 02/28/2017)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person