Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  174/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske družstvo Československo- maďarského priateľstva v Ipeľskom Sokolci
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Registered seat: 
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/28/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 194 743
  (from: 05/28/1991)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 05/28/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/28/1991)
Objects of the company: 
Družstvo predovšetkým vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a vodných plochách.
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Družstvo ďalej:
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich poľnohospodárske výrobky
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, finalizácia, predaj vlastných výrobkov vo vlastných predajniach
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
poskytuje práce a služby, predáva vlastný výrobny tovar organizáciam a fyzickým osobám
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
vykonáva inú hospodársku činnosť:
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
stavebné a montážne práce
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
drevovýrobu
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
ťažbu a predaj štrku a piesku
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
nákladnú dopravu, vnútroštátnu i medzinárodnú do 24.3.1992
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
medzinárodnú osobnú dopravu do 2.4.1992
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
práce so špeciálnymi žeriavmi a nakladanie hydraulickými strojmi a so všetkými poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov od členov a nečlenov na ďalšie spracovanie alebo na realizáciu
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Družstvo môže vykonávať priamo zahranično-obchodnú činosť v rozsahu a za podmienok rozhodnutia príslušných orgánov.
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
stolárske práce
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
revízia elektr.zariadení do 1000 V v obj. bez nebez. výbuchu
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
sprostr.obch.poľ. základ.surovín, živ.zvieriat
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
sprostredkovanie obchodu so stavebným materiálom
  (from: 05/25/1993 until: 11/06/2013)
verejné stravovanie
  (from: 04/11/2000 until: 11/06/2013)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
verejná cestná nepravidelná osobná doprava
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja.
  (from: 03/21/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Demeter - predseda
308
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Ing. Štefan Demeter - predseda družstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ing. Agáta Gaspariková - podpredseda družstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ing. Agáta Gasparíková - podpredseda
č.195
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Gabriel Gubis - člen predstavenstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Irena Keratová - člen predstavenstva
Kubáňovo
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ondrej Marsal - člen predstavenstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ervin Ozsvald - člen predstavenstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
František Pavlik - člen predstavenstva
Ipeľský Sokolec
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ing. Miroslav Prekov - člen predstavenstva
Sazdice
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Štefan Tóth - člen predstvenstva
Kubáňovo
  (from: 05/25/1993 until: 04/10/2000)
Ing. Štefan Demeter - predseda
308
Ipeľský Sokolec
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Agáta Gaspariková - podpredsedníčka
144
Ipeľský Sokolec
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Gabriel Gubis - člen
345
Ipeľský Sokolec
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
František Pavlik - člen
233
Ipeľský Sokolec
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Prekop - člen
37
Sazdice
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Ondrej Marsal - člen
355
Ipeľský Sokolec
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Štefan Tóth - člen
158
Kubáňovo
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Henrieta Bolyová - člen
119
Pastovce
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Ľudovít Saróka - člen
151
Kubáňovo
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Registered capital: 
18 900 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo pretransformované na družstvo v zmysle § 765 Zák.č.513/91 Zb. a Zák.č.42/92 Zb. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou dňa 14.12.1992. Stary spis: Dr 367
  (from: 05/25/1993 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 12.3.1998. Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 31.3.2000.
  (from: 04/11/2000 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, spis. zn.: 2K 14/02, bol dňa 5.3.2002 vyhlásený konkurz na majetok družstva. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Terézia Straková, komerčná právnička so sídlom: Mierová 66, 821 05 Bratislava.
  (from: 10/10/2002 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.04.2012, č.k. 2K 14/2002 - 870, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04.06.2012, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu - Poľnohospodárske družstvo Ipeľský Sokolec, po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov). Súd zbavil advokáta JUDr. Petra Sopka, Paulínska 24, 917 01 Trnava funkcie správcu konkurznej podstaty. Opatrením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.11.2004, č.k. 2K 14/2002-641, bol na návrh správcu konkurznej podstaty vydaný súhlas s vylúčením nehnuteľného majetku úpadcu z konkurznej podstaty.
  (from: 01/15/2013 until: 11/23/2021)
Obbvodný úrad Levice rozhodnutím zo dňa 13.08.2013 č. ObU-LV-OZP-2013/07413-4, právoplatným dňa 09.09.2013, zrušil spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Ipeľský Sokolec, so sídlom Ipeľský Sokolec, IČO: 00 194 743, živnostenské oprávnenie v rozsahu uvedenom v osvedčení o živnostenskom oprávnení č. ŽO-1993/00114 zo dňa 18.01.1993, ktoré vydal Obvodný úrad Šahy a č. ŽO-2003/04241-1, ktoré vydal Okresný úrad v Leviciach dňa 01.10.2003.
  (from: 11/07/2013 until: 11/23/2021)
Základné imanie : 1/Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, prípadne členskými vkladmi, najviac do výšky členského podielu. Pokiaľ je strata menšia, než suma členských podielov a členských vkladov, ručia členovia rovnakým podielom /percentom/ súčtu ich členského podielu, členského vkladu. 2/Člen, ktorý nemá ešte členský podiel, ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej trojmesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne odsek 1. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 28.novembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev Ipeľský Sokolec,Pástovce a Bielovce. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č.8/75-R zo dňa 14.1.1975 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je dužstvo zapísané do podnikového registra je 5.2.1975 /§1 zák.č.72/70 Zb./. Stanovy: Na výročnej schôdzi konanej dňa 1.3.1991 boli prijaté stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 367
  (from: 05/28/1991 until: 05/24/1993)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person