Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4837/B

Business name: 
NAFTA a.s.
  (from: 10/31/2012)
NAFTA a. s.
  (from: 10/23/2012 until: 10/30/2012)
NAFTA a.s.
  (from: 07/01/2006 until: 10/22/2012)
Nafta Storage & Production a.s.
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Registered seat: 
Votrubova 1
Bratislava 821 09
  (from: 09/01/2009)
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (from: 03/16/2006 until: 08/31/2009)
Identification number (IČO): 
36 286 192
  (from: 03/16/2006)
Date of entry: 
03/16/2006
  (from: 03/16/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku
  (from: 03/16/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/16/2006)
spracovanie údajov
  (from: 03/16/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/16/2006)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 03/16/2006)
viazačské práce
  (from: 03/16/2006)
diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
  (from: 03/16/2006)
údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
  (from: 03/16/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/16/2006)
skladová evidencia
  (from: 03/16/2006)
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
  (from: 03/16/2006)
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (from: 03/16/2006)
prenájom nehmotného majetku
  (from: 03/16/2006)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/17/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/16/2006)
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
  (from: 03/16/2006)
výroba plynu
  (from: 07/01/2006)
dodávka plynu
  (from: 07/01/2006)
uskladňovanie plynu
  (from: 07/01/2006)
nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
  (from: 07/01/2006)
banská záchranná služba
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/01/2006)
projektovanie stavieb
  (from: 07/01/2006)
potápačstvo
  (from: 07/01/2006)
revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 07/01/2006)
technik požiarnej ochrany
  (from: 07/01/2006)
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
  (from: 07/01/2006)
prenájom technologických plynárenských zariadení
  (from: 08/26/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/07/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 11/07/2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 11/07/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (from: 11/07/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 12/19/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien ( vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov )
  (from: 12/19/2006)
geodetické a kartografické práce
  (from: 12/19/2006)
skrutkovanie pažníc a stupačiek
  (from: 12/19/2006)
vŕtanie studní
  (from: 12/19/2006)
kovoobrábanie
  (from: 12/19/2006)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 12/19/2006)
defektoskopia - nedeštruktívna kontrola
  (from: 12/19/2006)
rekultivácia kontaminovaných pôd
  (from: 12/19/2006)
zámočníctvo
  (from: 12/19/2006)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
  (from: 11/28/2007)
výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
  (from: 02/20/2009)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
  (from: 07/15/2011)
osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch
  (from: 07/15/2011)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení, ich opravy, revízie a revízne skúšky dodávateľským spôsobom
  (from: 07/15/2011)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/15/2011)
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 07/15/2011)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 07/15/2011)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/15/2011)
inžinierska činnosť
  (from: 07/15/2011)
laboratórne analýzy vôd a výplachov
  (from: 07/15/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby, Vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby, zdravotno-hospodárske stavby (voda, kanalizácia, plyn)
  (from: 07/15/2011)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (from: 07/15/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/06/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 07/17/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/17/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/2012)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/17/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/17/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 07/17/2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/04/2012)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 05/21/2013)
Výkon činnosti energetického auditora
  (from: 05/21/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techníckých vied
  (from: 06/24/2014)
montáž určených meradiel
  (from: 06/24/2014)
ložiskový geologický prieskum
  (from: 12/18/2015)
geofyzikálne práce a geochemické práce
  (from: 12/18/2015)
technické práce v rozsahu § 2, 4 ods. písm. b) geologického zákona
  (from: 12/18/2015)
laboratórne práce
  (from: 03/08/2017)
Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2018)
Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2018)
Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí
  (from: 08/03/2018)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 08/03/2018)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 08/03/2018)
Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí
  (from: 08/03/2018)
Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve
  (from: 08/14/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/05/2021)
činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
  (from: 05/13/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/13/2021)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 11/28/2007 until: 02/20/2008)
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení dodávateľským spôsobom a plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 11/28/2007 until: 07/16/2012)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom
  (from: 11/28/2007 until: 07/14/2011)
osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ) najmä: - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečovanie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívneho a iného odpadu v podzemných priestoroch
  (from: 02/21/2008 until: 07/14/2011)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 02/21/2008 until: 07/14/2011)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/2006 until: 07/14/2011)
Poradenstvo v oblasti plynárenstva
  (from: 08/03/2018 until: 08/13/2018)
vykonávanie geofyzikálnych prác, geochemických prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 09/01/2011 until: 12/17/2015)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené tlakové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu , odboré prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 07/16/2012)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené zdvíhacie zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 07/16/2012)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené plynové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 07/16/2012)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené elektrické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vyknávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 07/16/2012)
osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ): - zriaďovanie, prevádzka zabezpečovanie a likvidácia zariadení na usklaďnovanie plynov a kvapalín v prírodných horninovaných štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívného a iného odpadu v podzemných priestoroch
  (from: 11/28/2007 until: 02/20/2008)
prenájom etchnologických plynárenských zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 08/25/2006)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/ zákona ), - osobitné zásahy do zemskej kôry ( § 2 písm. f/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri uskladňovaní plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch (( podzemné zásobníky plynov a kvapalín )) a ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch).
  (from: 05/06/2006 until: 07/14/2011)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu na špeciálne účely ( na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie ) podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel )
  (from: 05/31/2006 until: 08/31/2011)
vykonávanie geofyzikálnych prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 05/31/2006 until: 08/31/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/16/2006 until: 07/16/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/16/2006)
Ing. Jozef Pagáč - podpredseda
Dubovského 80
Malacky 901 01
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Ing. Dušan Halgaš - člen
Hlboká cesta 1922/1A
Šamorín 931 01
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Ing. Jan Špringl - Chairman of the Board of Directors
Na Ořechovce 737/61
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/27/2021
  (from: 05/13/2021)
Ing. Robert Bundil - Member of the Board of Directors
Martinická 990/9
Praha 9 197 00
Česká republika
From: 04/27/2021
  (from: 05/13/2021)
Ing. Bohumil Kratochvíl - Member of the Board of Directors
Tyršova 606
Řevnice 252 30
Česká republika
From: 06/30/2021
  (from: 12/30/2021)
Jost Ahrens - člen
Klenzestrasse 2
Essen 451 38
SRN
From: 11/05/2007
  (from: 11/28/2007 until: 10/27/2009)
Jost Ahrens - člen
Klenzestrasse 2
Essen 451 38
SRN
From: 11/05/2007 Until: 09/30/2009
  (from: 10/28/2009 until: 10/27/2009)
Ing. Robert Bundil - člen
Martinecká 990/9
Praha 9 197 00
Česká republika
From: 04/26/2017
  (from: 05/18/2017 until: 05/12/2021)
Ing. Robert Bundil - člen
Martinecká 990/9
Praha 9 197 00
Česká republika
From: 04/26/2017 Until: 04/26/2021
  (from: 05/13/2021 until: 05/12/2021)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 01/25/2013
  (from: 02/19/2013 until: 05/17/2017)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 01/25/2013 Until: 04/25/2017
  (from: 05/18/2017 until: 05/17/2017)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1 Rue de Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
From: 07/26/2006
  (from: 08/01/2006 until: 08/25/2006)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzska republika
From: 07/26/2006
  (from: 08/26/2006 until: 06/30/2007)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzska republika
From: 07/26/2006 Until: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007 until: 06/30/2007)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - podpredseda
Rue du Sauvage 1
Angouleme 16 000
Francúzsko
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007 until: 07/10/2008)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - podpredseda
Rue du Sauvage 1
Angouleme 16 000
Francúzsko
From: 07/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2008
  (from: 07/11/2008 until: 02/19/2009)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2008 Until: 01/27/2009
  (from: 02/20/2009 until: 02/19/2009)
RNDr. Pavol Kaločaj , PhD. - člen
Budatínska 3
Bratislava 851 05
From: 06/12/2013
  (from: 06/22/2013 until: 07/01/2013)
RNDr. Pavol Kaločaj , PhD. - podpredseda
Budatínska 3
Bratislava 851 05
From: 06/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 02/09/2017)
RNDr. Pavol Kaločaj , PhD. - podpredseda
Budatínska 3
Bratislava 851 05
From: 06/21/2013 Until: 01/19/2017
  (from: 02/10/2017 until: 02/09/2017)
Ing. Roland Karkó - predseda predstavenstva
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Roland Karkó - predseda predstavenstva
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Szilárd Kása - člen predstavenstva
Dunajské nábrežie 2555/24
Komárno 945 05
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Szilárd Kása - člen predstavenstva
Dunajské nábrežie 2555/24
Komárno 945 05
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 01/25/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/25/2013)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/21/2013
  (from: 07/02/2013 until: 08/11/2017)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/21/2013 Until: 06/28/2017
  (from: 08/12/2017 until: 08/11/2017)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/29/2017
  (from: 08/12/2017 until: 05/12/2021)
Ing. Bohumil Kratochvíl - člen
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/29/2017 Until: 06/29/2021
  (from: 05/13/2021 until: 05/12/2021)
Ing. Bohumil Kratochvíl - podpredseda
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 02/21/2013
  (from: 02/26/2013 until: 07/01/2013)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
From: 01/20/2017
  (from: 02/10/2017 until: 01/04/2021)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
From: 01/20/2017 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Ján Majerčík - podpredseda od 26.1.2017
Horný rad 557/27
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/20/2017
  (from: 02/10/2017 until: 01/04/2021)
Ing. Ján Majerčík - podpredseda od 26.1.2017
Horný rad 557/27
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/20/2017 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Jean-Pierre Mata - člen
Boulevard Pasteur 26
Presles (95) 955 90
Francúzsko
From: 01/29/2008
  (from: 03/18/2008 until: 10/05/2011)
Jean-Pierre Mata - člen
Boulevard Pasteur 26
Presles (95) 955 90
Francúzsko
From: 01/29/2008 Until: 09/06/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Ing. Branislav Pavlakovič
Bagarova 12
Bratislava 841 01
From: 01/12/2016
  (from: 01/28/2016 until: 08/01/2016)
Ing. Branislav Pavlakovič
Bagarova 12
Bratislava 841 01
From: 01/12/2016
  (from: 08/02/2016 until: 02/09/2017)
Ing. Branislav Pavlakovič
Bagarova 12
Bratislava 841 01
From: 01/12/2016 Until: 01/19/2017
  (from: 02/10/2017 until: 02/09/2017)
Pierre Poncik - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 06/08/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/20/2012)
Pierre Poncik - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 06/08/2012 Until: 06/30/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Pierre Poncik - predseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 07/01/2012
  (from: 07/21/2012 until: 02/18/2013)
Pierre Poncik - predseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 07/01/2012 Until: 01/24/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 01/28/2009
  (from: 02/20/2009 until: 08/13/2009)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 01/28/2009 Until: 07/01/2009
  (from: 08/14/2009 until: 08/13/2009)
JUDr. Erik Schmidt - člen predstavenstva
Sládkovičova 1949/14
Košice 040 01
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
JUDr. Erik Schmidt - člen predstavenstva
Sládkovičova 1949/14
Košice 040 01
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Alexander Spies - podpredseda
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2008
  (from: 07/11/2008 until: 08/13/2009)
Alexander Spies - podpredseda
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2008 Until: 07/01/2009
  (from: 08/14/2009 until: 08/13/2009)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
SRN
From: 11/05/2007
  (from: 11/28/2007 until: 07/10/2008)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
SRN
From: 11/05/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/11/2008 until: 07/10/2008)
Ing. Jan Špringl - predseda
Na Ořechovce 737/61
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/26/2017
  (from: 05/18/2017 until: 05/12/2021)
Ing. Jan Špringl - predseda
Na Ořechovce 737/61
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/26/2017 Until: 04/26/2021
  (from: 05/13/2021 until: 05/12/2021)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 130 00
Česká republika
From: 01/25/2013
  (from: 02/19/2013 until: 05/17/2017)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 130 00
Česká republika
From: 01/25/2013 Until: 04/25/2017
  (from: 05/18/2017 until: 05/17/2017)
Ing. Bernd Wagner - člen
August Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
From: 07/26/2006
  (from: 08/01/2006 until: 08/18/2006)
Ing. Bernd Wagner - člen
August Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
From: 07/26/2006 Until: 08/16/2006
  (from: 08/19/2006 until: 08/18/2006)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 45 739
Nemecko
From: 08/16/2006
  (from: 08/19/2006 until: 06/30/2007)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 45 739
Nemecko
From: 08/16/2006 Until: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007 until: 06/30/2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda
August-Schmidt 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda
August-Schmidt 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007 Until: 11/05/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Bohumil Kratochvíl - Member of the Board of Directors
K Dubu 493
Kamenice 251 68
Česká republika
From: 06/30/2021
  (from: 05/13/2021 until: 12/29/2021)
Jacques Badet - člen
chemin des Hauts Graviers 44 bis
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
From: 09/06/2011
  (from: 10/06/2011 until: 02/18/2013)
Jacques Badet - člen
chemin des Hauts Graviers 44 bis
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
From: 09/06/2011 Until: 01/24/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Jean-Jascques Ciazynski - člen
1 Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/31/2006)
Jean-Jascques Ciazynski - člen
1 Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
From: 07/01/2006 Until: 07/26/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Michael Fipper - člen
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 10/01/2009
  (from: 10/28/2009 until: 03/21/2012)
Michael Fipper - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 07/01/2012 Until: 01/24/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Michael Fipper - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 03/07/2012 Until: 06/30/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Michael Fipper - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 07/01/2012
  (from: 07/17/2012 until: 02/18/2013)
Michael Fipper - člen
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 10/01/2009 Until: 03/06/2012
  (from: 03/22/2012 until: 03/21/2012)
Michael Fipper - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3
Bratislava 811 04
From: 03/07/2012
  (from: 03/22/2012 until: 07/16/2012)
Matthias Kohlenbach - člen
Lanker Str. 5
Krefeld 478 09
Nemecká spolková republika
From: 06/01/2012
  (from: 07/17/2012 until: 06/21/2013)
Matthias Kohlenbach - člen
Lanker Str. 5
Krefeld 478 09
Nemecká spolková republika
From: 06/01/2012 Until: 06/11/2013
  (from: 06/22/2013 until: 06/21/2013)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécigneul
Nantes 440 00
Francúzska republika
From: 07/01/2006 Until: 01/29/2008
  (from: 03/18/2008 until: 03/17/2008)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécigneul
Nantes 440 00
Francúzska republika
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 03/17/2008)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - podpredseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/16/2009
  (from: 08/14/2009 until: 07/15/2010)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - podpredseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/16/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/04/2011)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - podpredseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/01/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/16/2012)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - podpredseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/01/2011 Until: 06/07/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/04/2011)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 07/01/2011
  (from: 07/05/2011 until: 03/21/2012)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 07/01/2011 Until: 03/06/2012
  (from: 03/22/2012 until: 03/21/2012)
Alexander Spies - člen
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 03/07/2012
  (from: 03/22/2012 until: 07/16/2012)
Alexander Spies - člen
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 03/07/2012 Until: 05/31/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Alexander Spies - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/05/2011 until: 07/04/2011)
Alexander Spies - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 4576/15
Bratislava 811 03
From: 07/01/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/04/2011)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
From: 07/02/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Ing. Alexander Spies - člen
Schubertstr. 8
Essen 451 38
Nemecko
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 11/27/2007)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
From: 07/02/2009
  (from: 08/14/2009 until: 07/15/2010)
Ing. Alexander Spies - člen
Schubertstr. 8
Essen 451 38
Nemecko
From: 07/01/2006 Until: 11/05/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August Schmidt Str. 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2006 Until: 07/26/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August Schmidt Str. 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/31/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/05/2021)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s akýmkoľvek iným členom predstavenstva alebo spoločne ktoríkoľvek traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  (from: 01/28/2016 until: 01/04/2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia spoločne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  (from: 07/01/2006 until: 01/27/2016)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom spoločnosť sa zaväzuje podpismi dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojím menám a funkciám.
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Procuration: 
Ing. Martin Bartošovič
Jána Hajdóczyho 811/8
Trnava 917 01
From: 10/01/2012
  (from: 09/04/2012 until: 01/04/2021)
Ing. Martin Bartošovič
Jána Hajdóczyho 811/8
Trnava 917 01
From: 10/01/2012 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Ladislav Goryl
Lábska 3
Zohor 900 51
From: 08/12/2008
  (from: 08/12/2008 until: 01/04/2021)
Ing. Ladislav Goryl
Lábska 3
Zohor 900 51
From: 08/12/2008 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Martin Hollý
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 09/03/2012)
Ing. Martin Hollý
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
From: 07/01/2006 Until: 09/30/2012
  (from: 09/04/2012 until: 09/03/2012)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 08/25/2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
From: 07/01/2006
  (from: 08/26/2006 until: 08/11/2008)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
From: 07/01/2006 Until: 07/01/2008
  (from: 08/12/2008 until: 08/11/2008)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 09/19/2008 until: 01/04/2021)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi, s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 07/01/2006 until: 09/18/2008)
Capital: 
107 235 562,4 EUR Paid up: 107 235 562,4 EUR
  (from: 01/29/2009)
3 230 960 000 Sk Paid up: 3 230 960 000 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 01/28/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Shares: 
Number of shares: 3230960
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/29/2009)
Number of shares: 3230960
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 01/28/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Stockholder: 
NAFTA a.s.
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Supervisory board: 
Ing. Peter Šefara
Malovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/21/2019
  (from: 10/26/2019)
Ing. Daniel Kujan
489
Malé Leváre 908 74
From: 10/21/2019
  (from: 10/26/2019)
doc. JUDr. Boris Balog , PhD.
Osiková 1
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/18/2019
  (from: 07/22/2020)
Ing. Lucia Ondrušová , PhD.
Jasovská 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Bc. Jozef Tittel
Kosatcová 5485/21
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Tramínová 29
Bratislava 831 52
From: 09/20/2012
  (from: 10/09/2012 until: 05/20/2013)
Prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Tramínová 29
Bratislava 831 52
From: 09/20/2012 Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Vigľašská 3034/6
Bratislava 851 07
From: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/06/2011)
Prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Vigľašská 3034/6
Bratislava 851 07
From: 03/23/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Pavel Blanárik - člen
Damborského 851
Kopčany 908 48
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 11/27/2007)
Ing. Pavel Blanárik - člen
Damborského 851
Kopčany 908 48
From: 07/01/2006 Until: 10/17/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
JUDr. Bruno Čanády - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 04
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 04/02/2007)
JUDr. Bruno Čanády - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 04
From: 07/01/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Ľubomír Červeňák
Kúpeľná 1
Prešov 080 01
From: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/06/2011)
Ing. Ľubomír Červeňák
Kúpeľná 1
Prešov 080 01
From: 03/23/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Peter Čulen
P. Bunčáka 2708/7
Skalica 909 01
From: 10/19/2011
  (from: 10/25/2011 until: 12/17/2015)
Ing. Peter Čulen
P. Bunčáka 2708/7
Skalica 909 01
From: 10/19/2011 Until: 10/19/2015
  (from: 12/18/2015 until: 12/17/2015)
Ing. Peter Čulen - člen
P. Bunčáka 2708/7
Skalica 909 01
From: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 10/24/2011)
Ing. Peter Čulen - člen
P. Bunčáka 2708/7
Skalica 909 01
From: 10/18/2007 Until: 10/18/2011
  (from: 10/25/2011 until: 10/24/2011)
Mgr. Jozef Dermek
Donnerova 35
Bratislava 841 05
From: 12/18/2015
  (from: 01/28/2016 until: 07/21/2020)
Mgr. Jozef Dermek
Donnerova 35
Bratislava 841 05
From: 12/18/2015 Until: 12/17/2019
  (from: 07/22/2020 until: 07/21/2020)
Peter Dubaj
Slovenská 2140/12
Malacky 901 01
From: 10/19/2011
  (from: 10/25/2011 until: 12/17/2015)
Peter Dubaj
Slovenská 2140/12
Malacky 901 01
From: 10/19/2011 Until: 10/19/2015
  (from: 12/18/2015 until: 12/17/2015)
Peter Dubaj - člen
Záhorácka 8/38
Malacky 901 01
From: 10/18/2007
  (from: 02/21/2008 until: 10/24/2011)
Peter Dubaj - člen
Záhorácka 8/38
Malacky 901 01
From: 10/18/2007 Until: 10/18/2011
  (from: 10/25/2011 until: 10/24/2011)
Ing. Peter Dubaj - člen
Záhorácka 8/38
Malacky 901 01
From: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 02/20/2008)
Ing. Daniel Guspan
Martinská 10
Bratislava 821 05
From: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 05/04/2007)
Ing. Daniel Guspan - predseda
Martinská 10
Bratislava 821 05
From: 03/23/2007
  (from: 05/05/2007 until: 04/06/2011)
Ing. Daniel Guspan - predseda
Martinská 10
Bratislava 821 05
From: 03/23/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Mgr. Roman Holeš
Podzáhradná 45
Bratislava 821 06
From: 03/24/2011
  (from: 04/07/2011 until: 10/08/2012)
Mgr. Roman Holeš
Podzáhradná 45
Bratislava 821 06
From: 03/24/2011 Until: 09/19/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Martin Hollý - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Martin Hollý - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Mgr. Pavel Horský
Hanzelkova 2655/21
Praha 160 00
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/21/2013 until: 06/19/2017)
Mgr. Pavel Horský
Hanzelkova 2655/21
Praha 160 00
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 04/30/2017
  (from: 06/20/2017 until: 06/19/2017)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová 444/12
Limbach 900 91
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 04/02/2007)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová 444/12
Limbach 900 91
From: 07/01/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Roman Karlubík , MBA
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
From: 09/20/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/22/2012)
Ing. Roman Karlubík , MBA
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
From: 09/20/2012 Until: 10/15/2012
  (from: 10/23/2012 until: 10/22/2012)
Ing. Roman Karlubík , MBA
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
From: 10/16/2012
  (from: 10/23/2012 until: 10/24/2012)
Ing. Roman Karlubík , MBA - predseda
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
From: 10/16/2012
  (from: 10/25/2012 until: 05/20/2013)
Ing. Roman Karlubík , MBA - predseda
Chrobákova 43
Bratislava 841 02
From: 10/16/2012 Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 04/02/2007)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 07/01/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Peter Kordoš
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
From: 03/24/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Peter Kordoš - predseda
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
From: 03/24/2011
  (from: 04/13/2011 until: 10/08/2012)
Ing. Peter Kordoš - predseda
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
From: 03/24/2011 Until: 09/19/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Roman Krasňanský
Ursínyho 1
Bratislava 831 02
From: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/06/2011)
Ing. Roman Krasňanský
Ursínyho 1
Bratislava 831 02
From: 03/23/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Bohumil Kratochvíl - predseda dozornej rady
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká repbulika
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl - predseda dozornej rady
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká repbulika
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
JUDr. Daniel Křetínský
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 02/05/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/25/2013)
JUDr. Daniel Křetínský
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 06/01/2017
  (from: 06/20/2017 until: 08/11/2017)
JUDr. Daniel Křetínský - podpredseda
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 02/07/2013
  (from: 02/26/2013 until: 05/27/2013)
JUDr. Daniel Křetínský - podpredseda
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 02/07/2013 Until: 05/21/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/27/2013)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 05/21/2013
  (from: 05/28/2013 until: 06/19/2017)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 05/21/2013 Until: 04/30/2017
  (from: 06/20/2017 until: 06/19/2017)
Ing. Daniel Kujan
489
Malé Leváre 908 74
From: 10/20/2015
  (from: 12/18/2015 until: 10/25/2019)
Ing. Daniel Kujan
489
Malé Leváre 908 74
From: 10/20/2015 Until: 10/20/2019
  (from: 10/26/2019 until: 10/25/2019)
Dr. Hans-Gilbert Meyer
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 01/15/2012
  (from: 01/31/2012 until: 03/21/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 01/15/2012 Until: 03/06/2012
  (from: 03/22/2012 until: 03/21/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - podpredseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 03/06/2012
  (from: 03/22/2012 until: 02/18/2013)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - podpredseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 03/06/2012 Until: 02/04/2013
  (from: 02/19/2013 until: 02/18/2013)
Ľubomír Novák - člen
Morovnianska cesta 35/6
Handlová 972 51
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 11/27/2007)
Ľubomír Novák - člen
Morovnianska cesta 35/6
Handlová 972 51
From: 07/01/2006 Until: 10/17/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Martin Podolan , J.D. - člen dozornej rady
Hospodárska 3608/43
Trnava 917 01
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 06/30/2006)
Martin Podolan , J.D. - člen dozornej rady
Hospodárska 3608/43
Trnava 917 01
From: 03/16/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Peter Podolay - člen
Palackého 6
Bratislava 811 02
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 04/02/2007)
Ing. Peter Podolay - člen
Palackého 6
Bratislava 811 02
From: 07/01/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Dušan Sajko
Krasovského 3742/13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/20/2015
  (from: 12/18/2015 until: 10/25/2019)
Dušan Sajko
Krasovského 3742/13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/20/2015 Until: 10/20/2019
  (from: 10/26/2019 until: 10/25/2019)
Dr. Achim Saul
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 12/19/2009
  (from: 12/31/2009 until: 03/10/2010)
Dr. Achim Saul
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 12/19/2009 Until: 02/09/2010
  (from: 03/11/2010 until: 03/10/2010)
Ing. Milan Soták
Zemplínska 38/A
Košice 040 01
From: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/06/2011)
Ing. Milan Soták
Zemplínska 38/A
Košice 040 01
From: 03/23/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Ing. Milan Soták
Zemplínska 38/A
Košice 040 01
From: 09/20/2012
  (from: 10/09/2012 until: 05/20/2013)
Ing. Milan Soták
Zemplínska 38/A
Košice 040 01
From: 09/20/2012 Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Ing. Roman Sova
Hollého 743/21
Senica 905 01
From: 03/24/2011
  (from: 04/07/2011 until: 10/08/2012)
Ing. Roman Sova
Hollého 743/21
Senica 905 01
From: 03/24/2011 Until: 09/19/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Mgr. Marek Spurný
Nová 914
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 12/18/2015
  (from: 01/28/2016 until: 06/19/2017)
Mgr. Marek Spurný
Nová 914
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 12/18/2015 Until: 05/31/2017
  (from: 06/20/2017 until: 06/19/2017)
Mgr. Jan Stříteský
Sečská 1962/18
Praha 100 00
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/21/2013 until: 06/19/2017)
Mgr. Jan Stříteský
Sečská 1962/18
Praha 100 00
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 04/30/2017
  (from: 06/20/2017 until: 06/19/2017)
Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 11/27/2007)
Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 07/01/2006 Until: 10/17/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Bc. Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 07/15/2010)
Ing. Peter Šefara
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/19/2011
  (from: 10/25/2011 until: 12/17/2015)
Ing. Peter Šefara
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/19/2011 Until: 10/19/2015
  (from: 12/18/2015 until: 12/17/2015)
Ing. Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/18/2007
  (from: 07/16/2010 until: 10/24/2011)
Ing. Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
From: 10/18/2007 Until: 10/18/2011
  (from: 10/25/2011 until: 10/24/2011)
Ing. Robert Ševela , Ph.D.
Jasanová 104
Lhota, Dolní Břežany 252 41
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/21/2013 until: 03/25/2015)
Ing. Robert Ševela , Ph.D.
Jasanová 104
Lhota, Dolní Břežany 252 41
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 09/24/2014
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
Ing. Igor Šipula - člen
Gyulu Szaboa 52
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 04/02/2007)
Ing. Igor Šipula - člen
Gyulu Szaboa 52
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2006 Until: 03/23/2007
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Matúš Tisovský
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 09/20/2012
  (from: 10/09/2012 until: 11/14/2016)
Ing. Matúš Tisovský
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 09/20/2012 Until: 09/20/2016
  (from: 11/15/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Vladimír Tlčík
Brančská 11
Bratislava 851 05
From: 09/20/2012
  (from: 10/09/2012 until: 05/20/2013)
Ing. Vladimír Tlčík
Brančská 11
Bratislava 851 05
From: 09/20/2012 Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Ing. Jan Tomaník
U Zásobní zahrady 13
Praha 130 00
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/21/2013 until: 03/25/2015)
Ing. Jan Tomaník
U Zásobní zahrady 13
Praha 130 00
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 09/24/2014
  (from: 03/26/2015 until: 03/25/2015)
MUDr. Michal Varga
12
Vojany 076 72
From: 03/24/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/11/2011)
MUDr. Michal Varga
12
Vojany 076 72
From: 03/24/2011
  (from: 04/12/2011 until: 10/08/2012)
MUDr. Michal Varga
12
Vojany 076 72
From: 03/24/2011 Until: 09/19/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August-Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
From: 12/07/2007
  (from: 12/29/2007 until: 12/30/2009)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August-Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
From: 12/07/2007 Until: 12/18/2009
  (from: 12/31/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Drahomír Zajíček
40
Úbrež 072 42
From: 10/20/2015
  (from: 12/18/2015 until: 11/25/2019)
Ing. Drahomír Zajíček
40
Úbrež 072 42
From: 10/20/2015 Until: 10/20/2019
  (from: 11/26/2019 until: 11/25/2019)
Ing. Bystrík Žák
Majerská 43
Bratislava 821 07
From: 03/24/2011
  (from: 04/07/2011 until: 10/08/2012)
Ing. Bystrík Žák
Majerská 43
Bratislava 821 07
From: 03/24/2011 Until: 09/19/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Mgr. Pavel Horský
Na Míčánce 2642/4
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2017 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Mgr. Pavel Horský
Na Míčánce 2642/4
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2017
  (from: 06/20/2017 until: 01/04/2021)
Mgr. Jan Stříteský
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 169 00
Česká republika
From: 06/01/2017 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Mgr. Jan Stříteský
Ve Střešovičkách 75/44
Praha 169 00
Česká republika
From: 06/01/2017
  (from: 06/20/2017 until: 01/04/2021)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda - od 15.6.2017
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 06/01/2017 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda - od 15.6.2017
Kostelní 1102/12
Praha 170 00
Česká republika
From: 06/01/2017
  (from: 08/12/2017 until: 01/04/2021)
Dušan Sajko
Krasovského 3742/13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/21/2019 Until: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Dušan Sajko
Krasovského 3742/13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/21/2019
  (from: 10/26/2019 until: 01/04/2021)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/18/2019 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 11
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/18/2019
  (from: 07/22/2020 until: 01/04/2021)
Gary Wheatley Mazzotti
Statenická 365
Statenice 252 62
Česká republika
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021)
Stéphane Luis Brimont
Rue de la Cote a Belier 14
Croissy Sur Seine 782 90
Francúzska republika
From: 06/01/2017
  (from: 06/20/2017 until: 06/28/2018)
Stéphane Luis Brimont
Rue de la Cote a Belier 14
Croissy Sur Seine 782 90
Francúzska republika
From: 06/01/2017 Until: 05/30/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Gerhard Möllemann - člen
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 12/18/2006)
Ing. Gerhard Möllemann - podpredseda
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
From: 11/08/2006
  (from: 12/19/2006 until: 12/28/2007)
Ing. Gerhard Möllemann - podpredseda
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
From: 11/08/2006 Until: 11/30/2007
  (from: 12/29/2007 until: 12/28/2007)
Dr. Achim Saul - podpredseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 02/09/2010
  (from: 03/11/2010 until: 01/30/2012)
Dr. Achim Saul - podpredseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 02/09/2010 Until: 01/14/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
Gary Wheatley Mazzotti
Statenická 365
Statenice 252 62
Česká republika
From: 05/31/2018 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Gary Wheatley Mazzotti
Statenická 365
Statenice 252 62
Česká republika
From: 05/31/2018
  (from: 06/29/2018 until: 01/04/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
  (from: 07/01/2006)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.
  (from: 10/28/2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.
  (from: 12/31/2009)
Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.
  (from: 03/11/2010)
Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
  (from: 07/16/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
  (from: 04/07/2011)
Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
  (from: 04/13/2011)
Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
  (from: 07/15/2011)
Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
  (from: 09/01/2011)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
  (from: 10/06/2011)
Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
  (from: 10/25/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRls 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/17/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
  (from: 07/21/2012)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
  (from: 09/04/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
  (from: 10/09/2012)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
  (from: 10/23/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
  (from: 02/19/2013)
Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
  (from: 02/26/2013)
Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
  (from: 05/21/2013)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
  (from: 06/22/2013)
Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
  (from: 07/02/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
  (from: 06/24/2014)
Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
  (from: 12/18/2015)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.
  (from: 05/18/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NAFTA a.s.
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (from: 07/01/2006)
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.
Zastávka 2103
Gbely 908 45
  (from: 07/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person