Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1243/V

Business name: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 04/30/2003)
Registered seat: 
Komenského 50
Košice 042 48
  (from: 04/30/2003)
Identification number (IČO): 
36 570 460
  (from: 04/30/2003)
Date of entry: 
05/01/2003
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2003)
Objects of the company: 
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody
  (from: 04/30/2003)
vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácii a ČOV, ako aj pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku
  (from: 04/30/2003)
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržba základných prostriedkov
  (from: 04/30/2003)
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a oprávarenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodárovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť
  (from: 04/30/2003)
nákup a predaj vodárenskej technológie
  (from: 04/30/2003)
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 04/30/2003)
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu
  (from: 04/30/2003)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/30/2003)
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúl čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 04/30/2003)
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu
  (from: 04/30/2003)
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov
  (from: 04/30/2003)
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (from: 10/30/2004)
opravy určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu
  (from: 10/30/2004)
výroba určených meradiel
  (from: 10/30/2004)
vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií
  (from: 10/30/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/27/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/27/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/27/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby
  (from: 10/27/2005)
výkon činosti stavebného dozoru Pozemné stavby Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia
  (from: 10/27/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/27/2005)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 10/27/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2005)
verejné obstarávanie
  (from: 10/27/2005)
revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích technologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 10/27/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 10/27/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/27/2005)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (from: 06/27/2008)
overovanie určených meradiel - merače pretečeného množstva vody
  (from: 06/27/2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3., v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 05/21/2009)
osobná cestná doprava
  (from: 12/10/2015)
medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu
  (from: 12/10/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2003)
Ing. Stanislav Hreha , PhD. - predseda
Kavečianska cesta 3852/60
Košice 040 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. Anita Gašparíková - člen
Dúbravská 3005/2A
Košice 040 15
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
MUDr. Boris Hanuščak - člen
Kutuzovova 27
Bardejov 085 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Mgr. Elemér Jakab - člen
Veľké Raškovce 8
Veľké Raškovce 076 75
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
PhDr. Ing. Miloš Meričko - člen
Partizánska 2509/28
Humenné 066 01
From: 04/16/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. Andrea Turčanová - podpredseda
Horárska 19A
Prešov 080 01
From: 05/07/2019
  (from: 05/21/2019)
Ing. István Zachariaš - člen
Záhradná 68
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/14/2019
  (from: 11/09/2019)
Ing. Gabriel Fedák , PhD. - člen
Drienovec 478
Drienovec 044 01
From: 04/01/2020
  (from: 07/23/2020)
Viliam Zahorčák - člen
Hollého 61
Michalovce 071 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Ing. Ján Ragan - člen
Námestie slobody 969/180
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/14/2006)
Capital: 
230 837 178 EUR Paid up: 230 837 178 EUR
  (from: 07/29/2021)
Shares: 
Number of shares: 6995066
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená zákonom.
  (from: 07/29/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Ondrej Brendza
Letná 1578/12
Stropkov 091 01
From: 06/21/2018
  (from: 07/04/2018)
Ing. Karol Pataky
Lajosa Kossutha 69
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Róbert Puci
29. augusta 373/5
Trebišov 075 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Michal Domik
Edelényska 2026/1
Rožňava 048 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Richard Majza , MBA - predseda dozornej rady
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 08/26/2019
  (from: 09/28/2019)
RNDr. Daniela Babincová
Lieskova 1
Humenné 066 01
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Martin Dunčko
Juhoslovanská 7
Košice 040 13
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Marta Bačová
Švermova 416/49
Trebišov 075 01
From: 04/30/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Peter Molčan
Levočská 16
Sabinov 083 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/2003, Nz 25638/2003 zo dňa 8.4.2003 podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person