Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  966/V

Business name: 
Výrobné poľnohospodársko-podielnické družstvo Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Registered seat: 
Oborín 076 75
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Identification number (IČO): 
31 675 751
  (from: 07/23/1993)
Date of entry: 
07/23/1993
  (from: 07/23/1993)
Date of deletion: 
12/21/2005
  (from: 12/21/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/21/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/23/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Ing. Gejza Ujlaky - predseda
53
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Arpád Rezes - podpredseda
131
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Alexander Hallér - člen
27
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Valentín Komáromi - člen
96
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Otto Dobos - člen
11
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Július Csizmadia - člen
25
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Alexander Urban - člen
11
Oborín
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnoti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Registered capital: 
520 000 Sk
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: Výrobné poľnohospodársko-podielnícke družstvo Oborín Sídlo: so sídlom v Oboríne IČO: 31 675 751 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 2K 627/95-73 zo dňa 6.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2005 zrušil konkurz na majetok úpadcu Výrobné poľnohospodársko-podielnícke družstvo Oborín, so sídlom v Oboríne, IČO: 31 675 751 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu trov konania.
  (from: 12/21/2005)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 1.4.1993 podľa § 221 a nasl.ust.zák.č. 513/91 Zb. Na družstvo prešla časť práv a záväzkov rozdeleného družstva PD Oborín.
  (from: 07/23/1993 until: 12/20/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením K 627/95-27 zo dňa 6. marca 1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Výrobné poľnohospodársko-podielnické družstvo Oborín, IČO: 31 675 751 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Zuzanu Komorovskú, advokátku, Hviezdoslavova 10, Trebišov.
  (from: 03/16/1998 until: 12/20/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/06/1998
  (from: 03/16/1998)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person