Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1781/R

Business name: 
DM - exklusiv, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/14/2000 until: 12/14/2012)
DM - exklusiv, s.r.o.
  (from: 10/14/1994 until: 12/13/2000)
KORMIA, spol. s r.o.
  (from: 05/23/1991 until: 10/13/1994)
Registered seat: 
ul. Hollého 846
Púchov 020 01
  (from: 10/26/1993 until: 12/14/2012)
Bernolákova 45
Púchov - Dolné Kočkovce 020 01
  (from: 05/23/1991 until: 10/25/1993)
Identification number (IČO): 
00 635 138
  (from: 05/23/1991)
Date of entry: 
05/22/1991
  (from: 05/23/1991)
Person dissolved from: 
21.8.2006
  (from: 12/15/2012)
Legal ground(s) for dissolution: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 12.07.2006, č.k. 4K 226/00-243, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2006, súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 12/15/2012)
Date of deletion: 
12/15/2012
  (from: 12/15/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/15/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/23/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť (export-import) s priemyselnými tovarom, polotovarmi, konfekciou, domácimi potrebami, elektronikou, športovými potrebami
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
drevené polotovary a výrobky, potraviny
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
servis na dovážané výrobky
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných československých predpisov
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
realitné agentúry
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
reštauračné stravovanie
  (from: 10/26/1993 until: 12/14/2012)
šitie odevov, odevných a textilných výrobkov
  (from: 10/14/1994 until: 12/14/2012)
Partners: 
Dagmar M i e r n a
Pod Zábrehom 1568
Púchov
Slovak Republic
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Dagmar M i e r n a
Pod Zábrehom 1568
Púchov
Slovak Republic
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
Anna K o r m a n
Hasselrather Weg 9
Pulheim 4 5024
Spolková republika Nemecko
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Contribution of each member: 
Dagmar M i e r n a
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Anna K o r m a n
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Dagmar M i e r n a
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/14/2000 until: 12/14/2012)
konatelia
  (from: 11/19/1992 until: 12/13/2000)
konatelia
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Dagmar M i e r n a
Pod Zábrehom 1568
Púchov
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka. Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 12/14/2000 until: 12/14/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľka.
  (from: 11/19/1992 until: 12/13/2000)
Spoločnosť navonok zastupujú obidve spoločníčky spoločne alebo i každá jednotlivo. Za spoločnosťsa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja spoločníčky svoj podpis spoločne alebo i jednotlivo, tak ako overený úradne na tejto listine.
  (from: 05/23/1991 until: 11/18/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/23/1991 until: 12/14/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2002
  (from: 10/31/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vladimír Polák
Čs. armády 348/14
Myjava 907 01
  (from: 04/30/2002 until: 10/30/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/21/2006
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 4K 226/00-243 to dňa 12.07.2006 zrušil konkurz vyhlásený uznesením č.k. 4K 226/00 zo dňa 27.03.2002 pre nedostatok predpokladov pre konkurz podľa § 44 ods.1 písm. a) zák.č. 328/1991 Zb. v platnom znení a JUDr. Mariána Valka, Porubského 2, Bratislava zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2006.
  (from: 10/31/2006)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Dagmar Mierna
Pod Zábrehom 1568
Púchov
Until: 12/15/2012
  (from: 12/14/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02. 05. 1991.
  (from: 05/23/1991 until: 12/14/2012)
Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa l5.lO.l992 bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 295
  (from: 11/19/1992 until: 12/14/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.10.1993 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 295
  (from: 10/26/1993 until: 12/14/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.10.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 295
  (from: 10/14/1994 until: 12/14/2012)
Valné zhromaždenie dňa 5.1.2000 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 12/14/2000 until: 12/14/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 226/00-51 zo dňa 27.3.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok DM - exklusiv, s.r.o. v likvidácii, ul. Hollého 846, Púchov, IČO 00 635 138. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Polák, komerčný právnik so sídlom Čs. armády 348/14, 907 01 Myjava.
  (from: 04/30/2002 until: 12/14/2012)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person