Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  52/V

Business name: 
Východoslovenské lesy, štátny podnik
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice 042 39
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
Moyzesova ul.č. 18
Košice
  (from: 12/30/1988 until: 03/01/1994)
Identification number (IČO): 
00 156 671
  (from: 12/30/1988)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 12/30/1988)
Date of deletion: 
08/01/1997
  (from: 08/01/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 08/01/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/30/1988)
Objects of the company: 
povinná činnosť: zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genofondu lesných drevín zabezpečenie dostatku osiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhovej skladbe požadovanej LHP zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadenia pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadných udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobitných predpisov zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy, biologické stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku odborná správa lesov užívaných štátnymi podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane živnotného prostredia zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a v užívaní organizácií lesného hospodárstva zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, so zákonom o lesoch, zákona SSR o hospodárení v lesoch a štát nej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania výkon činnosti so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (from: 12/30/1988 until: 03/01/1994)
ostatná činnosť: výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a režií štátneho podniku, ako aj dozor nad touto činnosťou u revíroch, kde bol postupený výkon práva poľovníctva iným socialistickým organizáciam vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie investičnej výstavby, opráv a údržby základných fondov, dopravných strojov a mechanizmov prednostnej pre podniky a organizácie rezortu /oprávnenie zo dňa 16.12.1988/ projektová a investičná činnosť pre iné organizácie /podľa oprávnenia ako v bode 2/ pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba, ťažba a výrub stromov rastúcich mimo lesa výkon geodetickej činnosti výroba, ťažba, úprava materiálov, vrátane spracovania stavebných prefabrikátov výkon výpočtových služieb a prác výkon vnútro-obchodnej činnosti /rozh.č. j. 315/82 zo dňa 14.12.1988/ vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republi ky technicko-poradenská a revízna činnosť k hlavnému predmetu činnosti
  (from: 12/30/1988 until: 03/01/1994)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 12/30/1988 until: 03/01/1994)
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
obchodná činnosť - nákup a predaj motoro- vých píl súčiastok a príslušenstva, drobnej lesníckej, poľnohospodárskej a záhradkár- skej mechanizácie, súčiastok a príslušenstva, výpočtová a kancelárska technika
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
opravy motorových vozidiel
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
kováčske a podkováčske služby
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
servis (montáž a opravy) výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie LOVTUR
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
Management body: 
Ing. František Froliš
Astronautická 17
Košice
  (from: 03/04/1993 until: 10/22/1996)
Ing. František Froliš - riaditeľ š.p.
Astronautická 17
Košice
  (from: 10/23/1996 until: 07/31/1997)
Ing. Jaroslav Jakubčin - II. zástupca riaditeľa š.p.
Adlerová 10
Košice
  (from: 10/23/1996 until: 07/31/1997)
Ing. Benedikt Nemec - I. zástupca riaditeľa š.p.
Paláriková 9
Prešov-solivar
  (from: 10/23/1996 until: 07/31/1997)
Ing. Julian Tomaštík
Lomonosova 38
Košice
  (from: 12/30/1988 until: 03/03/1993)
Representation: 
Za štátny podnik koná a podpisuje v plnom rozsahu riaditeľ, I. a II. zástupca riaditeľa š.p.
  (from: 10/23/1996 until: 07/31/1997)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ.
  (from: 12/30/1988 until: 10/22/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Vranov nad Topľou
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Martin Strmeň
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Sobrance
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Sobrance
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Maxim
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Projekčná kancelária v likvidácií
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Košice
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Benedikt Nemec
Palárikova 9
Prešov
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Revúca
  (from: 10/07/1992 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Revúca
  (from: 10/07/1992 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Jozef Kubiš
  (from: 10/07/1992 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Košice
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Košice
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Pavol Jakab
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Bardejov
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Bardejov
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Milan Maďar
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Prešov
  (from: 05/18/1995 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Prešov
  (from: 05/18/1995 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Ján Hricko
  (from: 05/18/1995 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Humenné
  (from: 08/03/1995 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Humenné
  (from: 08/03/1995 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Arpád Filčák
  (from: 08/03/1995 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Spišská Nová Ves
  (from: 03/28/1996 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Spišská Nová Ves
  (from: 03/28/1996 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Rožňava
  (from: 05/06/1996 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Rožňava
  (from: 05/06/1996 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Kochan
Železničná 158
Betliar
  (from: 05/06/1996 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Margecany
  (from: 06/02/1997 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Margecany
  (from: 06/02/1997 until: 07/31/1997)
Head: 
Ing. Juraj Skurka
Lorencova 5
Krompachy
  (from: 06/02/1997 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Margecany
  (from: 12/30/1988 until: 06/01/1997)
Registered seat: 
Margecany
  (from: 12/30/1988 until: 06/01/1997)
Head: 
Ing. Jozef Hlasný
  (from: 12/30/1988 until: 06/01/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Rožňava
  (from: 12/30/1988 until: 05/05/1996)
Registered seat: 
Rožňava
  (from: 12/30/1988 until: 05/05/1996)
Head: 
Ing. Ján Hlaváč
  (from: 12/30/1988 until: 05/05/1996)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Poprad
  (from: 08/15/1994 until: 03/27/1996)
Registered seat: 
Poprad
  (from: 08/15/1994 until: 03/27/1996)
Head: 
Ing. Michal Vanous
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Humenné
  (from: 08/15/1994 until: 08/02/1995)
Registered seat: 
Humenné
  (from: 08/15/1994 until: 08/02/1995)
Head: 
Ing. Ján Mičovský CSc.
  (from: 08/15/1994 until: 08/02/1995)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Prešov
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
Registered seat: 
Prešov
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
Head: 
Ing. Milan Slimák
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, štátny podnik Lesný odštepný závod Podolinec
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
Registered seat: 
Podolinec
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
Head: 
Ing. Ján Hricko
  (from: 11/16/1994 until: 05/17/1995)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Prešov
  (from: 10/07/1992 until: 11/15/1994)
Registered seat: 
Prešov
  (from: 10/07/1992 until: 11/15/1994)
Head: 
Ing. Marián Eliáš
  (from: 10/07/1992 until: 11/15/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p. Lesný odštepný závod Medzilaborce
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Medzilaborce
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Anton Hrabovský
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Bardejov
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Bardejov
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Tomáš Mačejovský
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Stropkov
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Stropkov
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Gima
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Slanec
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Slanec
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Pavol Jakab
  (from: 10/07/1992 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Spišská Nová Ves
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Spišská Nová Ves
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Michal Vanous
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p. Lesný odštepný závod Poprad
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Poprad
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Eduard Vnenčák
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Košice
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Košice
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Peter Šiška
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p., Lesný odštepný závod Humenné
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Registered seat: 
Humenné
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
Head: 
Ing. Ján Mičovský
  (from: 12/30/1988 until: 08/14/1994)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Slanec
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Registered seat: 
Slanec
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Head: 
Ing. Ladislav Jendrál
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Prešov
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Registered seat: 
Prešov
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Head: 
Ing. Milan Slimák
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy š.p., Lesný odštepný závod Revúca
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Registered seat: 
Revúca
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Head: 
Ing. Peter Hronský
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
 
 
Name: 
Východoslovenské lesy, š.p. Lesný odštepný závod Medzilaborce
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Registered seat: 
Medzilaborce
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
Head: 
Ing. Karol Špilár
  (from: 12/30/1988 until: 10/06/1992)
 
 
Founder: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
Ordinary capital: 
2 902 794 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 07/31/1997)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a: Obchodné meno: Východoslovenské lesy, štátny podnik Sídlo: Moyzesova 18, Košice 042 39 IČO: 00 156 671 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozdelením 1.7.1997 podľa ust. § 14 odst. 1,2, § 15 odst. 1 písm. a zák. č. 111/90 Zb. rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 5.6.1997 č. 3438/1997-420. Majetok, práva a záväzky zrušeného podniku podľa uvedeného rozhodnutia preberajú: 1/ Lesy Košice, štátny podnik so sídlom v Košiciach, Moyzesova 18 2/ Lesy Prešov, štátny podnik so sídlom v Prešove, Obrancov mieru 6 Deň výmazu: 1.8.1997
  (from: 08/01/1997)
Tento štátny podnik - Východoslovenské lesy, štátny podnik bol založený rozhodnutím Ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1250/110-1988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 12/30/1988 until: 07/31/1997)
Rozhodnutie MLVH a DP SR zo dňa 1.6.1990 o doplnení zakladacej listiny tak, že podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov podľa ust. § 23 až § 26 zák. č. 111/90 Zb. Zmena zakladacej listiny zo dňa 23.5.1991 č. 934/120-1991. Zmeny v zápise urobené v zmysle ust. § 768 odst. 3 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1997)
Príkazný list č. 21/1993 zo dňa 20.12.1993, č. 14/1993 zo dňa 29.6.1993 a č. 2/1994 zo dňa 25.1.1994.
  (from: 08/15/1994 until: 07/31/1997)
Na štátny podnik prechádzajú všetky práva a záväzky zrušeného štátneho podniku Zamagurské lesy, š. p. Podolinec v rozsahu delimitačného protokolu podľa rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 9555/1994 zo dňa 26. 10. 1994.
  (from: 11/16/1994 until: 07/31/1997)
Príkazný list č. 18/94 č. 364/CP/100-94 zo dňa 20.10.1994.
  (from: 05/18/1995 until: 07/31/1997)
Príkazný list č. 1/96 zo dňa 9.2.1996.
  (from: 03/28/1996 until: 07/31/1997)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person