Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  208/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
Registered seat: 
496
Bučany 919 28
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Bučany 919 28
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Identification number (IČO): 
31 105 301
  (from: 05/24/1993)
Date of entry: 
05/24/1993
  (from: 05/24/1993)
Date of deletion: 
02/22/2013
  (from: 02/22/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/22/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/24/1993)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
Alojz Belokostolský - člen
477
Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Jozef Boris - člen
214
Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Angela Halásová - členka
439
Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Ing. Pavol Jánošík - predseda
644
Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Mária Koštialová - členka
529
Bučany
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Jozef Závodný - podpredseda
19
Malženice
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Emil Zubčák - člen
22
Malženice
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Ing. Pavol Jánošík - predseda
644
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Emil Zubčák - člen
22
Malženice
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Lubomír Bacigál - podpredseda
100
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Emília Hábbesová - člen
363
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Mária Chudá - člen
519
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Jozef Vidlička - člen
561
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Milan Kaluža - člen
603
Bučany
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpíše aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
Registered capital: 
1 270 000 Sk
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
1 600 000 Sk
  (from: 05/24/1993 until: 10/18/2001)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.03.2012, č.k.: 3K/69/2000-789, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2012 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bolo družstvo podľa § 254 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka zrušené. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Jozef Bolješik, so sídlom AK Radlinského 50, 921 01 Piešťany a Ing. Bohuslav Šmíd, bytom M. Bela 4661/8, 921 01 Piešťany, funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/22/2013)
Poľnohospodárske družstvo Bučany vzniklo v súlade s § 765 Obchodného zákonníka, pretransformovaním Poľnohosp.družstva Trakovice na dva nastupnícke subjekty PD Trakovice a PD Bučany v súlade so Zákonom č. 42/1992 Zb.. Ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 19.1.1993 osvedčenou notárskou zápis. č. Nz 6/93 boli prijaté stanovy družstva v súlade s ust. § 221 - § 260 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Dr 1927
  (from: 05/24/1993 until: 02/21/2013)
Zmenu stanov družstva v súvislosti so zákonom č. 264/1995 Z.z..
  (from: 10/19/2001 until: 02/21/2013)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 69/00 zo dňa 09.09.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárskeho družstva Bučany, 919 28 Bučany 496, IČO 31 105 301. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Géciová, AK Radlinského 5, 949 01 Nitra.
  (from: 06/30/2003 until: 02/21/2013)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 69/00 zo dňa 18.11.2003 bola JUDr. Soňa Géciová, AK Radlinského 5, Nitra, zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bolješik, AK Radlinského č. 50, Piešťany.
  (from: 10/20/2004 until: 02/21/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/09/2003
  (from: 10/20/2004)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/09/2003
  (from: 06/30/2003 until: 10/19/2004)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person