Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5012/B

Business name: 
Skanska SK a.s.
  (from: 04/01/2010)
Registered seat: 
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 611 788
  (from: 08/03/1994)
Date of entry: 
08/03/1994
  (from: 08/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/03/1994)
Objects of the company: 
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
  (from: 08/03/1994)
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
  (from: 08/03/1994)
predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
  (from: 08/03/1994)
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
  (from: 08/03/1994)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
  (from: 12/20/1994)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/20/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/20/1994)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 12/20/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/20/1994)
zámočníctvo
  (from: 12/20/1994)
kovoobrábanie
  (from: 12/20/1994)
montáž a opravy stabilných tlakových nádob
  (from: 12/20/1994)
konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 12/20/1994)
prekládka a skladovanie nákladov
  (from: 12/20/1994)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
  (from: 12/20/1994)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 12/20/1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 12/20/1994)
banská činnosť
  (from: 12/20/1994)
uschovávanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 05/28/2003)
výroba stavebných hmôt a dielcov
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/04/2005)
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2005)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (from: 04/01/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
správa počítačových sietí
  (from: 04/01/2010)
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplotenia a mobilných WC
  (from: 04/01/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/01/2010)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 04/01/2010)
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/01/2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/01/2010)
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 04/01/2010)
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika - plyn
  (from: 04/01/2010)
skladovanie
  (from: 04/01/2010)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/01/2010)
klampiarstvo
  (from: 04/01/2010)
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
  (from: 04/01/2010)
výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
  (from: 04/01/2010)
zváračské práce
  (from: 04/01/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/2010)
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 04/01/2010)
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 04/01/2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
  (from: 04/01/2010)
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
  (from: 07/27/2011)
paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa
  (from: 07/27/2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/27/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/27/2011)
zváranie koľajníc
  (from: 07/27/2011)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
  (from: 08/04/2011)
projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
  (from: 07/27/2011)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 11/22/2013)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (from: 11/22/2013)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 11/22/2013)
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (from: 05/31/2014)
pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  (from: 06/30/2016)
technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov
  (from: 08/21/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 08/21/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2003)
Ing. Pavol Abrhan - Member of the Board of Directors
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Ivan Dimitrov - Member of the Board of Directors
Vajanského 1969/28
Piešťany 921 01
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Mgr. Magdaléna Dobišová - Vice-chairman of the Board of Directors
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Miroslav Potoč - Chairman of the Board of Directors
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (from: 02/19/2015)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 08/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
  (from: 01/22/2009)
Stockholder: 
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Praha 8, Karlín 186 00
Česká republika
  (from: 04/13/2022)
Supervisory board: 
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 10/15/2019
  (from: 01/17/2020)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
From: 08/17/2020
  (from: 09/15/2020)
Ing. Michal Jurka
Kafková 591
Osnice, Jesenice 252 42
Česká republika
From: 10/13/2019
  (from: 11/06/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Stary spis: Sa 663
  (from: 08/03/1994)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
  (from: 02/19/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 11/07/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1998)
Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
  (from: 12/23/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
  (from: 03/20/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
  (from: 06/04/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
  (from: 05/28/2003)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
  (from: 07/07/2003)
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
  (from: 12/10/2003)
6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
  (from: 02/24/2011)
Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
  (from: 04/06/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
  (from: 06/15/2011)
Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
  (from: 07/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
  (from: 05/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRls 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
  (from: 10/16/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
  (from: 02/07/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
  (from: 04/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
  (from: 11/22/2013)
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
  (from: 04/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
  (from: 11/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (from: 02/19/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
  (from: 04/14/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
  (from: 03/11/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016
  (from: 04/16/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Skanska DSS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 05/31/2006)
Skanska PS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Reality SK, s.r.o.
Nám. SNP 18
Bratislava 811 02
  (from: 04/01/2010)
Skanska Slovensko s.r.o.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Technológie a.s.
Alejová 2
Košice 040 11
  (from: 04/01/2010)
STAMART MARTIN, s.r.o.
Robotnícka 1 A
Martin 036 01
  (from: 04/01/2010)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person