Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5012/B

Business name: 
Skanska SK a.s.
  (from: 04/01/2010)
Skanska BS a.s.
  (from: 01/04/2005 until: 03/31/2010)
BANSKÉ STAVBY, a.s.
  (from: 08/03/1994 until: 01/03/2005)
Registered seat: 
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Košovská cesta 16
Prievidza 971 74
  (from: 08/03/1994 until: 03/31/2010)
Identification number (IČO): 
31 611 788
  (from: 08/03/1994)
Date of entry: 
08/03/1994
  (from: 08/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/03/1994)
Objects of the company: 
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
  (from: 08/03/1994)
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
  (from: 08/03/1994)
predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
  (from: 08/03/1994)
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
  (from: 08/03/1994)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
  (from: 12/20/1994)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/20/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/20/1994)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 12/20/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/20/1994)
zámočníctvo
  (from: 12/20/1994)
kovoobrábanie
  (from: 12/20/1994)
montáž a opravy stabilných tlakových nádob
  (from: 12/20/1994)
konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 12/20/1994)
prekládka a skladovanie nákladov
  (from: 12/20/1994)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
  (from: 12/20/1994)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 12/20/1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 12/20/1994)
banská činnosť
  (from: 12/20/1994)
uschovávanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 05/28/2003)
výroba stavebných hmôt a dielcov
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/04/2005)
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2005)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (from: 04/01/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
správa počítačových sietí
  (from: 04/01/2010)
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplotenia a mobilných WC
  (from: 04/01/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/01/2010)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 04/01/2010)
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/01/2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/01/2010)
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 04/01/2010)
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika - plyn
  (from: 04/01/2010)
skladovanie
  (from: 04/01/2010)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/01/2010)
klampiarstvo
  (from: 04/01/2010)
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
  (from: 04/01/2010)
výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
  (from: 04/01/2010)
zváračské práce
  (from: 04/01/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/2010)
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 04/01/2010)
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 04/01/2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
  (from: 04/01/2010)
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva
  (from: 07/27/2011)
paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa
  (from: 07/27/2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/27/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/27/2011)
zváranie koľajníc
  (from: 07/27/2011)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
  (from: 08/04/2011)
projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie
  (from: 07/27/2011)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 11/22/2013)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (from: 11/22/2013)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 11/22/2013)
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
  (from: 05/31/2014)
pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  (from: 06/30/2016)
technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov
  (from: 08/21/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 08/21/2019)
vykonávanie technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 07/17/2013 until: 05/30/2014)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/01/2010 until: 08/20/2019)
poskytovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby
  (from: 07/27/2011 until: 08/03/2011)
organizačné, technické a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/01/2010 until: 08/20/2019)
maliarske a natieračské práce
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
staviteľ
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
baliace činnosti
  (from: 04/01/2010 until: 08/20/2019)
prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov a zariadení, strojov, prístrojov a zariadení klimatizačnej, chladiarenskej techniky, vzduchotechniky, strojov, prístrojov a zariadení meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
inžinierska činnosť v strojárstve a v stavebníctve
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
zemné a výkopové práce a kladenie potrubí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/01/2010 until: 08/20/2019)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe
  (from: 04/01/2010 until: 10/15/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/01/2010 until: 08/20/2019)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/04/2005 until: 08/20/2019)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 05/04/2005 until: 10/15/2012)
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  (from: 04/17/2007 until: 08/20/2019)
výroba tepla, rozvod elektriny
  (from: 05/28/2003 until: 03/31/2010)
poskytovanie upratovacích služieb
  (from: 12/20/1994 until: 03/31/2010)
zváračská škola
  (from: 12/20/1994 until: 03/31/2010)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 11/03/1997 until: 10/15/2012)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/03/1997 until: 10/15/2012)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 11/03/1997 until: 10/15/2012)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/03/1997 until: 10/15/2012)
reklamná činnosť
  (from: 05/28/2003 until: 08/20/2019)
geologické práce
  (from: 12/20/1994 until: 07/16/2013)
marketing a podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/20/1994 until: 08/20/2019)
vykonávanie revízií a skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 12/20/1994 until: 08/20/2019)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 12/20/1994 until: 03/31/2010)
dodávky stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv
  (from: 08/03/1994 until: 10/15/2012)
výroba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/20/1994 until: 08/20/2019)
vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom pre kotly 3. a 4. triedy a ostatné tlakové nádoby
  (from: 12/20/1994 until: 08/20/2019)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/20/1994 until: 10/15/2012)
ubytovacie služby vo vlastných zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994 until: 08/20/2019)
dodávka a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 08/03/1994 until: 10/15/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2003)
Managing board
  (from: 05/28/2003 until: 12/09/2003)
Managing board
  (from: 12/15/1997 until: 05/27/2003)
Managing board
  (from: 02/19/1997 until: 12/14/1997)
Managing board
  (from: 08/03/1994 until: 02/18/1997)
Ing. Pavol Abrhan - Member of the Board of Directors
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Ivan Dimitrov - Member of the Board of Directors
Vajanského 1969/28
Piešťany 921 01
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Mgr. Magdaléna Dobišová - Vice-chairman of the Board of Directors
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Miroslav Potoč - Chairman of the Board of Directors
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2022
  (from: 04/13/2022)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
From: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
From: 06/15/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2018)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/09/2019)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2018 Until: 03/31/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2019
  (from: 04/10/2019 until: 05/20/2020)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2019 Until: 03/31/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Pavol Abrhan - člen
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/07/2021)
Ing. Pavol Abrhan - Member of the Board of Directors
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 05/08/2021 until: 05/07/2021)
Ing. Pavol Abrhan - Member of the Board of Directors
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2021
  (from: 05/08/2021 until: 04/12/2022)
Ing. Pavol Abrhan - Member of the Board of Directors
Magnóliová 10291/8
Nové Zámky 940 02
From: 04/01/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Ing. Miroslav Beka - člen predstavenstva
Jánošíkova 8
Bojnice - súp. č. 748
Until: 06/24/2003
  (from: 11/03/1997 until: 12/09/2003)
Ing. Miroslav Beka - podpredseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 04/01/2005
  (from: 05/04/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Miroslav Beka - podpredseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 04/01/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 06/24/2003
  (from: 04/27/2004 until: 05/03/2005)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 06/24/2003 Until: 03/31/2005
  (from: 05/04/2005 until: 05/03/2005)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 06/25/2009)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
576
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 01/20/2006 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Miroslav Beka - predseda predstavenstva
Jánošíkova 748/8
Bojnice 972 01
From: 06/24/2003
  (from: 12/10/2003 until: 04/26/2004)
Ing. Ivan Dimitrov - Member of the Board of Directors
Vajanského 1969/28
Piešťany 921 01
From: 06/08/2021
  (from: 07/07/2021 until: 04/12/2022)
Ing. Ivan Dimitrov - Member of the Board of Directors
Vajanského 1969/28
Piešťany 921 01
From: 06/08/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2018)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/09/2019)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2018 Until: 03/31/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2019
  (from: 04/10/2019 until: 05/20/2020)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2019 Until: 03/31/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/07/2021)
Mgr. Magdaléna Dobišová - podpredseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 05/08/2021 until: 05/07/2021)
Mgr. Magdaléna Dobišová - Vice-chairman of the Board of Directors
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2021
  (from: 05/08/2021 until: 04/12/2022)
Mgr. Magdaléna Dobišová - Vice-chairman of the Board of Directors
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 09/01/2012
  (from: 09/12/2012 until: 04/22/2013)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 09/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/13/2015)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 04/14/2015 until: 04/13/2015)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2015
  (from: 04/14/2015 until: 04/15/2016)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/06/2017)
Mgr. Magdaléna Dobišová - predseda
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 04/01/2016 Until: 03/31/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Juraj Donát - člen
Konvalinková 35
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Juraj Donát - člen
Konvalinková 35
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Anton Fejfár - člen
Konvalinková 9
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Anton Fejfár - člen
Konvalinková 9
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Anton Fejfár - člen predstavenstva
244
Sebedražie
Until: 06/24/2003
  (from: 07/25/2001 until: 12/09/2003)
Ing. Anton Fejfár - člen predstavenstva
Konvalinková 682/9
Prievidza III - Necpaly
  (from: 11/07/1997 until: 07/24/2001)
Ing. Ivan Gajdoš - člen
331
Budimír 044 43
From: 12/15/2008
  (from: 12/23/2008 until: 06/25/2009)
Ing. Ivan Gajdoš - člen
331
Budimír 044 43
From: 12/15/2008 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Vladislava Herchelová - člen
Benedikta 18/3
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Vladislava Herchelová - člen
Nedožerského 11/3
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Vladislava Herchelová - člen predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 04/01/2005
  (from: 05/04/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Vladislava Herchelová - člen predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 04/01/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Vladislava Herchelová - členka predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
  (from: 11/03/1997 until: 03/19/2000)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 09/17/1999
  (from: 03/09/2004 until: 05/03/2005)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 09/17/1999 Until: 03/31/2005
  (from: 05/04/2005 until: 05/03/2005)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 07/30/2008)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice 972 01
From: 01/20/2006 Until: 07/31/2008
  (from: 07/31/2008 until: 07/30/2008)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
  (from: 03/20/2000 until: 12/09/2003)
Ing. Vladislava Herchelová - podpredseda predstavenstva
Lány 1448/68
Bojnice - Dubnica
From: 09/17/1999
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Štefan Horváth - člen
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
From: 06/16/2009
  (from: 06/26/2009 until: 08/12/2009)
Ing. Štefan Horváth - člen
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
From: 06/16/2009 Until: 08/09/2009
  (from: 08/13/2009 until: 08/12/2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
From: 12/15/2008
  (from: 01/23/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza 971 01
From: 12/15/2008 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Štefan Horváth - podpredseda
Lány 1449/70
Bojnice 972 01
From: 12/15/2008
  (from: 12/23/2008 until: 01/22/2009)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelná 340/38
Gbeľany 013 02
From: 09/01/2012
  (from: 09/12/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelná 340/38
Gbeľany 013 02
From: 09/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelová 340/38
Gbeľany 013 02
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Peter Janíček - člen
Parcelová 340/38
Gbeľany 013 02
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Jaroslav Kapusta - člen
Lúčna 31/3
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Jaroslav Kapusta - člen
Lúčna 31/3
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda predstavenstva
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
Until: 06/24/2003
  (from: 07/07/2003 until: 12/09/2003)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
  (from: 11/03/1997 until: 07/06/2003)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Murgaša 16/11
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Murgaša 16/11
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Tibor Kočvara - predseda
Hlboká 10532/28
Martin 036 01
From: 05/16/2011
  (from: 06/15/2011 until: 02/02/2012)
Ing. Tibor Kočvara - predseda
Hlboká 10532/28
Martin 036 01
From: 05/16/2011 Until: 01/31/2012
  (from: 02/03/2012 until: 02/02/2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Vladimír Kotrík - člen
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Vlastislav Král - člen predstavenstva
Belgická 7
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 04/01/2005
  (from: 05/04/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Vlastislav Král - člen predstavenstva
Belgická 7
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 04/01/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Ivan Magdolen - člen predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka
  (from: 03/20/2000 until: 12/09/2003)
Ing. Ivan Magdolen - člen predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka
From: 09/17/1999 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Na Karasiny 672/64
Prievidza 971 01
From: 01/20/2004
  (from: 02/10/2006 until: 06/25/2009)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Na Karasiny 672/64
Prievidza 971 01
From: 01/20/2004 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Ivan Magdolen - podpredseda predstavenstva
Nová 598/16
Kanianka 972 17
From: 01/20/2004
  (from: 03/09/2004 until: 02/09/2006)
Ing. Milan Matzenauer - člen predstavenstva
Valašská 4204/13
Prostějov 796 00
Česká republika
From: 08/01/2006
  (from: 08/01/2006 until: 11/25/2008)
Ing. Milan Matzenauer - člen predstavenstva
Valašská 4204/13
Prostějov 796 00
Česká republika
From: 08/01/2006 Until: 11/14/2008
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Martin Müller - člen
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 11/21/2013)
Ing. Martin Müller - člen
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2013 Until: 10/31/2013
  (from: 11/22/2013 until: 11/21/2013)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Rastislav Pauliny - člen predstavenstva
Bullova 25
Bratislava 841 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Rastislav Pauliny - člen predstavenstva
Bullova 25
Bratislava 841 01
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 02/02/2012)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 04/01/2011 Until: 01/24/2012
  (from: 02/03/2012 until: 02/02/2012)
Ing. Miroslav Potoč - člen predstavenstva
Aténska 11
Košice 040 13
From: 04/01/2005
  (from: 05/04/2005 until: 06/25/2009)
Ing. Miroslav Potoč - člen predstavenstva
Aténska 11
Košice 040 13
From: 04/01/2005 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2018)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/09/2019)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2018 Until: 03/31/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2019
  (from: 04/10/2019 until: 05/20/2020)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 04/01/2019 Until: 03/31/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/07/2021)
Ing. Miroslav Potoč - predseda
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2020 Until: 03/31/2021
  (from: 05/08/2021 until: 05/07/2021)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Krásnohorská 47
Košice 040 11
From: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 11/05/2009)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Mandľová 371/11
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 06/15/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Miroslav Potoč - Predseda
Mandľová 371/117
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 06/15/2009
  (from: 11/06/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Miroslav Potoč - Chairman of the Board of Directors
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2021
  (from: 05/08/2021 until: 04/12/2022)
Ing. Miroslav Potoč - Chairman of the Board of Directors
Bylinková 633/2
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/01/2021 Until: 03/31/2022
  (from: 04/13/2022 until: 04/12/2022)
Ing. arch. Radek Pšenička - člen predstavenstva
Vavrínová 1
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 02/23/2011)
Ing. arch. Radek Pšenička - člen predstavenstva
Vavrínová 1
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2010 Until: 01/24/2011
  (from: 02/24/2011 until: 02/23/2011)
Ing. Robert Reis
Rázusa 21/22
Prievidza
  (from: 05/07/1997 until: 11/02/1997)
Ing. Robert Reis - podpredseda predstavenstva
M. Rázusa 879/21
Prievidza III - Necpaly
  (from: 11/03/1997 until: 03/19/2000)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
ČR
From: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
ČR
From: 01/20/2006 Until: 08/01/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Michal Reiter - podpredseda
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Michal Reiter - podpredseda
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 06/15/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Michal Reiter - predseda predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 04/01/2005
  (from: 05/04/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Michal Reiter - predseda predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 04/01/2005 Until: 01/20/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Josef Richter - člen predstavenstva
Vídeňská 5
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 08/01/2006
  (from: 08/01/2006 until: 12/22/2008)
Ing. Josef Richter - člen predstavenstva
Vídeňská 5
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 08/01/2006 Until: 12/14/2008
  (from: 12/23/2008 until: 12/22/2008)
Ing. Gustav Schnierer - člen
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Gustav Schnierer - člen
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 12/06/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Gustáv Schnierer - člen predstavenstva
A. Hlinku 3
Bojnice
  (from: 11/03/1997 until: 11/06/1997)
Ing. Stanislav Sibert - člen
K. Novackého 499/48
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Stanislav Sibert - člen
Nad terasami 10/4
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 05/06/1997)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 02/01/2012
  (from: 02/03/2012 until: 05/02/2012)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 02/01/2012 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Róbert Šándor - člen
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Róbert Šándor - člen
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/13/2015)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 04/14/2015 until: 04/13/2015)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2015
  (from: 04/14/2015 until: 04/15/2016)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2015 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/06/2017)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2016 Until: 03/31/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Generála Svobodu 5258/53
Martin 036 01
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Š. Furdeka 4998/30
Martin 036 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Š. Furdeka 4998/30
Martin 036 01
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Witkovský - člen
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Peter Witkovský - člen
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka
From: 06/24/2003
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 06/24/2003
  (from: 03/09/2004 until: 04/26/2004)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 06/24/2003
  (from: 04/27/2004 until: 06/25/2009)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 06/24/2003 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2011
  (from: 04/06/2011 until: 05/02/2012)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2011 Until: 03/31/2012
  (from: 05/03/2012 until: 05/02/2012)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2012
  (from: 05/03/2012 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Witkovský - podpredseda
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Peter Witkovský - podpredseda
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 06/15/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej F. 44 m. 264
Warszava 02-778
Poľská republika
From: 02/05/2015
  (from: 02/19/2015 until: 03/10/2016)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej F. 44 m. 264
Warszava 02-778
Poľská republika
From: 02/05/2015 Until: 02/04/2016
  (from: 03/11/2016 until: 03/10/2016)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej 44 m. 264
Warszawa 02-778
Poľská republika
From: 02/05/2016
  (from: 03/11/2016 until: 04/06/2017)
Mgr. Przemysław Janiszewski - člen
ul. Płaskowickiej 44 m. 264
Warszawa 02-778
Poľská republika
From: 02/05/2016 Until: 02/04/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Tomáš Koranda - podpredseda predstavenstva
Krapkova 10
Prostějov
Česká republika
From: 06/24/2003 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 01/20/2004
  (from: 03/09/2004 until: 05/03/2005)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Tř. 1. máje 38
Olomouc 771 00
Česká republika
From: 01/20/2004 Until: 03/31/2005
  (from: 05/04/2005 until: 05/03/2005)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2014
  (from: 04/12/2014 until: 11/11/2014)
Ing. Michal Reiter - člen
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2014 Until: 11/04/2014
  (from: 11/12/2014 until: 11/11/2014)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Bc. Jaroslav Stupka - člen
Vilová I 234
Vestec 252 42
Česká republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/11/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnenej konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (from: 02/19/2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (from: 04/01/2010 until: 02/18/2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo s ďalším členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby oprávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko.
  (from: 05/04/2005 until: 03/31/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo ktorýkoľvek z nich spoločne s ďalším členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja spoločne svoje podpisy, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko.
  (from: 12/10/2003 until: 05/03/2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo má právo poveriť podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, a to v rozsahu ich písomného poverenia.
  (from: 05/28/2003 until: 12/09/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ môžu podpisovať aj samostatne do výšky jeden milión Sk v jednotlivom prípade.
  (from: 12/15/1997 until: 05/27/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je generálny riaditeľ alebo predseda predstavenstva.
  (from: 02/19/1997 until: 12/14/1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva, alebo člen predstavenstva Ing. Gustav Schnierer môžu podpisovať aj samostatne do výšky 1. mil. Sk v jednotlivom prípade.
  (from: 08/03/1994 until: 02/18/1997)
Procuration: 
Ing. Anton Fejfár
Konvalinková 9
Prievidza
  (from: 05/07/1997 until: 11/06/1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť v rozsahu § 14 Obch. zákonníka podpisuje prokurista vždy spolu s predsedom predstavenstva alebo s generálnym riaditeľom.
  (from: 05/07/1997 until: 11/06/1997)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 08/13/2009)
50 000 000 Sk
  (from: 12/15/1998 until: 01/21/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/14/1998)
1 515 000 Sk
  (from: 02/19/1997 until: 12/14/1997)
1 000 000 Sk
  (from: 08/03/1994 until: 02/18/1997)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
  (from: 01/22/2009)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 01/21/2009)
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 12/15/1998 until: 03/19/2000)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/14/1998)
Number of shares: 1515
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/19/1997 until: 12/14/1997)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/03/1994 until: 02/18/1997)
Stockholder: 
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Praha 8, Karlín 186 00
Česká republika
  (from: 04/13/2022)
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Praha 8, Karlín 186 00
Česká republika
  (from: 01/21/2010 until: 04/12/2022)
Skanska DS a.s.
Bohunická 133/50
Brno 619 00
Česká republika
  (from: 07/28/2005 until: 01/20/2010)
Skanska DS a.s.
F.Nováka 3/5267
Prostějov 796 40
Česká republika
  (from: 02/05/2005 until: 07/27/2005)
Supervisory board: 
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 10/15/2019
  (from: 01/17/2020)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
From: 08/17/2020
  (from: 09/15/2020)
Ing. Ján Bodnár - člen
Dlhá 367/14
Prievidza
  (from: 05/07/1997 until: 03/15/1998)
Ing. Ján Bodnár - predseda dozornej rady
  (from: 03/16/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Jiří Černík
Česká 360
Česká 664 31
Česká republika
From: 12/01/2016
  (from: 12/10/2016 until: 01/16/2020)
Ing. Jiří Černík
Česká 360
Česká 664 31
Česká republika
From: 12/01/2016 Until: 10/14/2019
  (from: 01/17/2020 until: 01/16/2020)
Ing. Imrich Čižmádia
Záhradná 276/17
Bojnice 972 01
From: 05/15/2013
  (from: 07/17/2013 until: 04/06/2017)
Ing. Imrich Čižmádia
Záhradná 276/17
Bojnice 972 01
From: 05/15/2013 Until: 05/14/2016
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Ing. Anton Fejfár - člen dozornej rady
244
Sebedražie
From: 06/24/2003 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Mgr. Aleš Frömmel
Trávnická 4399/38
Prostějov 796 00
Česká republika
From: 08/01/2006
  (from: 08/01/2006 until: 06/09/2008)
Mgr. Aleš Frömmel
Trávnická 4399/38
Prostějov 796 00
Česká republika
From: 08/01/2006 Until: 05/31/2008
  (from: 06/10/2008 until: 06/09/2008)
Ing. Ján Gatial - člen dozornej rady
M.Gorkého 228/50
Prievidza IV - Kopanice
From: 05/28/2003 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2016
  (from: 04/16/2016 until: 12/09/2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2016 Until: 12/01/2016
  (from: 12/10/2016 until: 12/09/2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/22/2013)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Jaroslav Kapusta - predseda dozornej rady
Lúčna 151/35
Prievidza III - Necpaly
From: 06/24/2003 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Marta Medlíková - člen
Puškinova 19
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 03/15/1998)
Ing. Marta Medlíková - člen
Stavbárov 7/16
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Marta Medlíková - členka dozornej rady
  (from: 03/16/1998 until: 12/22/1999)
Jozef Minich - člen dozornej rady
207
Opatovce nad Nitrou
Until: 06/24/2003
  (from: 06/04/2001 until: 12/09/2003)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/25/2003
  (from: 03/09/2004 until: 04/26/2004)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/25/2003
  (from: 04/27/2004 until: 02/06/2013)
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/25/2003 Until: 12/31/2012
  (from: 02/07/2013 until: 02/06/2013)
Milan Páleš - člen dozornej rady
519
Opatovce nad Nitrou
Until: 06/24/2003
  (from: 12/23/1999 until: 12/09/2003)
Milan Páleš - člen dozornej rady
519
Opatovce nad Nitrou
From: 05/28/2003
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Zuzana Patschová - členka dozornej rady
Puškinova 588/4
Prievidza III - Necpaly
Until: 06/24/2003
  (from: 06/04/2001 until: 12/09/2003)
Ing. Peter Rafay - člen
Garbiarska 9
Prievidza
  (from: 05/07/1997 until: 03/15/1998)
Ing. Peter Rafay - člen dozornej rady
  (from: 03/16/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Michal Reiter
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 11/15/2008
  (from: 11/26/2008 until: 06/25/2009)
Ing. Michal Reiter
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 11/15/2008 Until: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Ing. Bohuslav Slánsky
Na Zelince 1437
Lipník nad Bečvou 751 31
Česká republika
From: 06/15/2009
  (from: 06/26/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Bohuslav Slánsky
Na Zelince 1437
Lipník nad Bečvou 751 31
Česká republika
From: 06/15/2009 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Anton Sumerák - podpredseda dozornej rady
Lipová 468/1
Prievidza IV - Kopanice
  (from: 12/23/1999 until: 06/03/2001)
Ing. Mária Šimková - člen
J. Matušku 761/6
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 03/15/1998)
Ing. Mária Šimková - člen
Ľ. Ondrejova 39/6
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Mária Šimková - členka dozornej rady
J. Matušku 761/6
Prievidza II - Píly
  (from: 03/16/1998 until: 06/03/2001)
Ing. Mária Šimková - podpredsedníčka dozornej rady
J. Matušku 761/6
Prievidza II - Píly
Until: 06/24/2003
  (from: 06/04/2001 until: 12/09/2003)
Ing. Michal Šunka
Tolstého 4
Brno 616 00
Česká republika
From: 06/01/2008
  (from: 06/10/2008 until: 03/31/2010)
Ing. Michal Šunka
Tolstého 4
Brno 616 00
Česká republika
From: 06/01/2008 Until: 03/31/2010
  (from: 04/01/2010 until: 03/31/2010)
Ing. Dan Ťok
Novobohdalecká 1484/18
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010 until: 04/22/2013)
Ing. Dan Ťok
Novobohdalecká 1484/18
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 04/01/2010 Until: 03/31/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Ivan Tomko - člen
Dunajská 70
Spišská Nová Ves
  (from: 12/06/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Ivan Tomko - člen
Slovenská 42/9
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Tibor Tulik - člen
Nám. Slobody 10
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 03/15/1998)
Tibor Tulik - člen
Nám. Slobody 6
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Tibor Tulik - člen dozornej rady
Nám. Slobody 2/10
Prievidza I - Staré Mesto
  (from: 03/16/1998 until: 06/03/2001)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
From: 03/15/2017
  (from: 04/07/2017 until: 05/20/2020)
Silvester Valach
Poruba 326
Lazany pri Prievidzi 972 11
From: 03/15/2017 Until: 03/15/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Vladimír Verček - člen
Atriová 10
Prievidza
  (from: 12/06/1996 until: 03/15/1998)
Ing. Vladimír Verček - člen
Bojnická 62
Prievidza
  (from: 08/03/1994 until: 12/05/1996)
Ing. Vladimír Verček - podpredseda dozornej rady
  (from: 03/16/1998 until: 12/22/1999)
Ing. Vladimír Verček - predseda dozornej rady
Atriová 448/10
Prievidza II - Píly
Until: 06/24/2003
  (from: 12/23/1999 until: 12/09/2003)
Ing. Michal Jurka
Kafková 591
Osnice, Jesenice 252 42
Česká republika
From: 10/13/2019
  (from: 11/06/2019)
Ing. Josef Hájek
Nová Říše 25
Veľké Meziříčí 594 01
Česká republika
From: 01/20/2004
  (from: 03/09/2004 until: 11/25/2008)
Ing. Josef Hájek
Nová Říše 25
Veľké Meziříčí 594 01
Česká republika
From: 01/20/2004 Until: 11/14/2008
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/15/2016)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2013 Until: 03/31/2016
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ing. Michal Jurka
Karlov 2386/5
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 10/13/2016
  (from: 11/05/2016 until: 11/05/2019)
Ing. Michal Jurka
Karlov 2386/5
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 10/13/2016 Until: 10/12/2019
  (from: 11/06/2019 until: 11/05/2019)
Ing. Petr Obst
Hroznová 84/16B
Brno 602 00
Česká republika
From: 01/20/2004
  (from: 03/09/2004 until: 06/09/2005)
Ing. Petr Obst
Prokopa Velikého 2661/56
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/20/2004
  (from: 06/10/2005 until: 07/31/2006)
Ing. Petr Obst
Prokopa Velikého 2661/56
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/20/2004 Until: 08/01/2006
  (from: 08/01/2006 until: 07/31/2006)
Ing. Michal Šunka - podpredseda dozornej rady
J.Jabúrkové 700/18
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003 Until: 01/20/2004
  (from: 12/10/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Dan Ťok
Neklanova 120/18
Praha 2 - Vyšehrad 128 00
Česká republika
From: 04/01/2013 Until: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 12/12/2014)
Ing. Dan Ťok
Neklanova 120/18
Praha 2 - Vyšehrad 128 00
Česká republika
From: 04/01/2013
  (from: 04/23/2013 until: 12/12/2014)
Roman Wieczorek
Maltánska 9
Leszno 64-100
Poľská republika
From: 03/04/2015
  (from: 04/14/2015 until: 11/04/2016)
Roman Wieczorek
Maltánska 9
Leszno 64-100
Poľská republika
From: 03/04/2015 Until: 10/12/2016
  (from: 11/05/2016 until: 11/04/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Stary spis: Sa 663
  (from: 08/03/1994)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
  (from: 02/19/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 11/07/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1998)
Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
  (from: 12/23/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
  (from: 03/20/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
  (from: 06/04/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
  (from: 05/28/2003)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
  (from: 07/07/2003)
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
  (from: 12/10/2003)
6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
  (from: 02/24/2011)
Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
  (from: 04/06/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
  (from: 06/15/2011)
Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
  (from: 07/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
  (from: 05/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRls 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
  (from: 10/16/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
  (from: 02/07/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
  (from: 04/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
  (from: 11/22/2013)
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
  (from: 04/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
  (from: 11/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (from: 02/19/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
  (from: 04/14/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
  (from: 03/11/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016
  (from: 04/16/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Skanska DSS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 05/31/2006)
Skanska PS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Reality SK, s.r.o.
Nám. SNP 18
Bratislava 811 02
  (from: 04/01/2010)
Skanska Slovensko s.r.o.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Technológie a.s.
Alejová 2
Košice 040 11
  (from: 04/01/2010)
STAMART MARTIN, s.r.o.
Robotnícka 1 A
Martin 036 01
  (from: 04/01/2010)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person