Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  454/V

Business name: 
Košický magnezit, štátny podnik v likvidácií, v dodatočnej likvidácii
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
Košický magnezit, štátny podnik v likvidácií
  (from: 04/10/1996 until: 05/12/2023)
Košický magnezit, štátny podnik Košice
  (from: 12/31/1992 until: 04/09/1996)
Registered seat: 
Magnezitárska 11
Košice 043 05
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
Identification number (IČO): 
31 664 687
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/31/1992)
Date of deletion: 
03/12/2024
  (from: 03/12/2024)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/12/2024)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
vyhľadávanie, prieskum a príprava ložísk na ťažbu žiaruvzdorných a ostatných nerastných surovín
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
ťažba a úprava, obohatenie žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín vrátane chemického spracovania
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
výroba a predaj žiaruvzdorných hmôt
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
výskum a vývoj v oblasti spracovania žiaruvzdorných surovín
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
výskum a tvorba skušobných metód pre žiaruvzdorné materiály
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
prenájom vecí a nebytových priestorov
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
Management body: 
likvidátor
  (from: 04/10/1996 until: 02/16/2007)
riaditeľ
  (from: 12/31/1992 until: 04/09/1996)
Ing. Ján Sučko - poverený riadením
III/61
Družstevná pri Hornáde
  (from: 12/31/1992 until: 09/05/1995)
Ivan Švábovský - riaditeľ š.p.
Zámočnícka 10
Rozhanovce
  (from: 09/06/1995 until: 04/09/1996)
Representation: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnos ti š.p. podpisuje poverený riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu štátneho podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1992 until: 04/09/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
KOŠICKÝ MAGNEZIT, š.p., odštepný závod vo výstavbe KOŠICE-BOČIAR
  (from: 01/11/1995 until: 02/14/1996)
Registered seat: 
Bočiar 044 56
  (from: 01/11/1995 until: 02/14/1996)
Head: 
Ing. Anton Juris
Poľovnícka 10
Košice 040 11
  (from: 01/11/1995 until: 02/14/1996)
 
 
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
Ordinary capital: 
840 106 000 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/15/2022
  (from: 03/12/2024)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/15/2022
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/04/1996
  (from: 06/03/1996 until: 05/12/2023)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/04/1996
  (from: 04/10/1996 until: 06/02/1996)
 Liquidators:
Ing. Štefan Klein
Janka Alexyho 7
Bratislava
Until: 05/29/2008
  (from: 03/14/2002 until: 05/12/2023)
 Liquidators:
Ing. Darina Noveková
Užhorodská 6
Košice
  (from: 05/05/1997 until: 08/17/1999)
 Liquidators:
Ing. Michal Sírka
Višňová 9
Prešov
  (from: 08/18/1999 until: 03/13/2002)
 Liquidators:
Ing. Peter Timko
Matuškova 16
Košice
  (from: 06/03/1996 until: 05/04/1997)
 Liquidators:
Ing. Tibor Vaško
Vihorlatská 45
Košice
  (from: 04/10/1996 until: 06/02/1996)
 Liquidators:
JUDr. Jana Závodská, značka správcu: S737
Floriánska 19
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 11/15/2022
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
 Liquidators:
JUDr. Jana Závodská, značka správcu: S737
Floriánska 19
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 11/15/2022 Until: 03/12/2024
  (from: 03/12/2024 until: 03/11/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti štatneho podniku podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/10/1996 until: 05/12/2023)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/11/2023
  (from: 03/12/2024)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 218/92 zo dňa 18.12.1992 vsúlade so zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku
  (from: 12/31/1992 until: 03/11/2024)
Rozhodnutie riaditeľa š.p. č. 4 zo dňa 25.7. 1994.
  (from: 01/11/1995 until: 03/11/2024)
Menovací dekrét MH SR č. 110/4546/95/250/135 zo dňa 14.7.1995.
  (from: 09/06/1995 until: 03/11/2024)
Rozhodnutie š.p. č. 10/95 zo dňa 1.12.1995.
  (from: 02/15/1996 until: 03/11/2024)
Deň začatia likvidácie 4. 4. 1996.
  (from: 04/10/1996 until: 03/11/2024)
Konkurz vyhlásený na majetok Košického magnezitu, štátneho podniku dňa 31.1.1997 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/03/1996 until: 03/11/2024)
Menovací dekrét MH SR č. 3012/99-010/1569-030 zo dňa 28.6.1999.
  (from: 08/18/1999 until: 03/11/2024)
Menovací dekrét MH SR č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3.1.2002. Deň zániku funkcie likvidátora Ing. Michala Sirku: 31.1.2002. Deň vzniku funkcie likvidátora Ing. Štefana Kleina: 1.2.2002.
  (from: 03/14/2002 until: 03/11/2024)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 466/95-217 zo dňa 5.11.2004 zbavil JUDr. Jaroslava Kucika, funkcie správcu konkurznej podstaty a Ing. Miroslava Bajera, funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty Ing. Miroslava Bajera, nar. 2.9.1949, r.č. , Krivá 7, Košice.
  (from: 02/17/2007 until: 03/11/2024)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 12.05.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 31/Exre/32/2022.
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 28CbR/21/2022-35 zo dňa 24.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2022 v spojení s opravným uznesením sp. zn. 28CbR/21/2022-49 zo dňa 14.11.2022 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti Košický magnezit, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Magnezitárska 11, 043 05 Košice IČO: 31 664 687 a za likvidátora menoval správcu JUDr. Janu Závodskú, zn. správcu S737.
  (from: 05/13/2023 until: 03/11/2024)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Miroslav Bajer
Krivá 7
Košice 040 01
  (from: 02/17/2007)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person