Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  440/B

Business name: 
DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
Registered seat: 
Mliekárenská 10
Bratislava 825 26
  (from: 11/12/1997 until: 12/31/1997)
Mliekárenská 10
Bratislava 824 92
  (from: 06/05/1995 until: 11/11/1997)
Identification number (IČO): 
31 395 856
  (from: 06/05/1995)
Date of entry: 
06/05/1995
  (from: 06/05/1995)
Date of deletion: 
01/01/1998
  (from: 01/27/1998)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 06/05/1995)
Objects of the company: 
vykonáva zdravotné poistenie a pripoistenie pre zamestnancov a členov družstiev a družstevných zväzov Slovenska, združených v Družstevnej únii SR, ich rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a iných občanov SR, v zmysle zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z.
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
zabezpečuje vymáhanie poistného, prirážok k poistnému, poplatkov z omeškania, pokút a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povi- nnosti a financovanie vecných a finančných plnení
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
uplatňuje náhrady vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči tretím osobám v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
Management body: 
JUDr. Jozef Boris - generálny riaditeľ
Cígeľská 16
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
Acting in the name of the company: 
Generálny riaditeľ je oprávnený konať za organizáciu samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
Other legal facts: 
Dohodou zo dňa 28.11.1997 bolo rozhodnuté o zlúčení zdravotných poisťovní: DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa, so sídlom: Bratislava, Mliekárenská 10, IČO 31 395 856 a Zdravotnej poistovni PERSPEKTÍVA, so sídlom: Banská Bystrica, Nám. Štefana Moyzesa 4, IČO 31 629 962 ku dňu 01.01.1998 podľa § 34 ods. 1 písm. a/ Zák. NR SR č. 273/1994 Z.z. v platnom znení, s tým, že dňom 01.01.1998 prechádzajú všetky práva a záväzky DRUZAP Družstevnej zdravotnej poisťovne na Zdravotnú poisťovňu PERSPEKTÍVA, poistencov preberá Zdravotná poisťovňa PERSPEKTÍVA. Na základe týchto skutočností sa DRUZAP Družstevná poisťovňa vymazáva z obchodného registra. V y m a z u j e s a : DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa so sídlom Mliekárenská 10, Bratislava sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 01/01/1998)
DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa bola zriadená Družstevnou úniou SR na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR č. 949/1995-A zo dňa 17.5.1995 v zmysle ust. Zák. č. 273/1994 Z.z. v znení Zák. č. 374/ 1995 Z.z.
  (from: 06/05/1995 until: 12/31/1997)
DRUZAP Družstevná zdravotná poisťovňa bola zriadená Družstevnou úniou SR na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR č. 949/1995-A zo dňa 17.5.1995 v zmysle ust. Zák.č. 273/1994 Z.z. v neskorších zneniach. Podľa § 34 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 273/1994 Z.z. v neskorších zneniach došlo k zlúčeniu Prvej východoslovenskej zdravotnej poisťovne, ktorá bola založená zmluvou o zriadení na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR č. 1695/1995-A zo dňa 9.10.1995 v súlade so Zák.č. 273/1994 Z.z. v neskoršom znení a Zdratovnej poisťovne Medipharma, ktorá bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa MEDIPHARMA a.s. na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR č. 2113/1995-A zo dňa 25.09.1995 a DRUZAP Družstevnej zdravotnej poisťovne dohodami zo dňa 27.12.1996 ku dňu 31.12.1996. Všetky práva a záväzky zanikajúcich zdravotných poisťovní Prvej východoslovenskej zdravotnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne Medipharma prechádzajú na DRUZAP Družstevnú zdravotnú poisťovňu.
  (from: 11/12/1997 until: 12/31/1997)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person