Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  78/V

Business name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
Československá automobilová doprava, štátny podnik Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Československá štátna automobilová doprava, štátny podnik Košice
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
Registered seat: 
Staničné námestie 9
Košice
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 154 571
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/31/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/1993)
Legal form: 
Municipal enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú a nepravidelnú osobnú dopravu, zasielateľstvo, dopravu a zasielateľskú činnosť cez hranice štátu, mestskú hromadnú dopravu a vedľajšie prepravné služby
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať všetky činnosti podniku, ktoré podmieňujú výkon hlavných činností, najmä diagnostiku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, renováciu a výrobu náhradných dielov, príslušenstva a prototypov
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zabezpečovať služby obyvateľstvu, fyzickým a právnickým osobám na úseku cestovného ruchu s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zabezpečovať propagáciu vlastnej zahranično-obchodnej činnosti v zahraničí
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zriaďovať a prevádzkovať prepravné kancelárie pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu, predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem, úschovu a výdaj batožín, dopravu kusových zásielok, dopravnú činnosť osobnej a nákladnej taxislužby
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zabezpečovať sprostredkovanie poistenia pracujúcich, batožín a tovaru
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať služby súvisiace s vnútroštátnym a medzinárodným zasielateľstvom
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať výskumné a vývojové práce, zabezpečovať vývoj a rozvoj ASR, vrátane využívania vlastnej výpočtovej techniky
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať projektovú, inžiniersku a investorsku činnosť nevyhnutne spojenú s potrebami podniku, projektové práce aj pre iné fyzické a právnicke osoby
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať záručné prehliadky a servis novododaných cestných dopavných prostriedkov a zariadení pre prepravy kontajnerov
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zabezpečovať výchovu žiakov SOU pre robotnícke povolania v súlade s potrebami podniku a s celospoločenským záujmom i pre iné organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov, vykonávať školenia, kurzy a preskúšanie pracovníkov v tých profesiách a odbornostiach, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukazovanie odbornej spôsobilosti
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vytvárať vhodné pracovné a sociálne podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich. Povinný predmet činnosti :
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať verejnú cestnú nákladnú a osobnú dopravu pre všeobecnú potrebu a zasielateľskú činnosť, nákladnú a osobnú taxislužbu a pomocné činnosti súvisiace s verejnou dopravou. Ostatná činnosť :
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať obchodné a sprostredkovateľské služby, ako sú propagačné, prieskum trhu, právna ochrana, správa majetku, spolupráca s obchodom, služby sprostredkovateľskej organizácie, úplné prevody vlastníctva alebo práva hospodárenia k nemovitosti a nájom nebytových priestorov vrátane služieb s nimi spojených
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať protektorovaciu činnosť a výrobu gumových súčastí pre tuzemsko
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať kooperáciu a obchodnú činnosť v oblasti výroby a protektorovania gumových súčastí
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať opravy dopravných prostriedkov, skupín a podskupín a príslušenstva
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
poskytovať obyvateľstvu služby v prevádzkových, rekreačných, ubytovacích a stravovacích zariadeniach
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
poskytovať zahraničným osobám prepravné a s tým súvisiace služby
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
poskytovať služby zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu plôch na hnuteľných a nehnuteľných veciach organizácie na reklamné účely
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vyvážať veci /čísla colného sadzobníka 8208 a 401 2101/ z majetku organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
dovážať veci /čísla colného sadzobníka 401 1201, 8708, 8704, 8705, 440 7105/ pre vlastnú hospodársku činnosť organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať vývoz a dovoz vecí s výnimkou tých, u ktorých je potrebné povolenie
  (from: 07/01/1989 until: 07/15/1993)
vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú a nepravidelnú osobnú dopravu, zasielateľstvo, dopravu a zasielateľskú činnosť cez hranice štátu, mestskú hromadnú dopravu a vedľajšie prepravné služby
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so spotrebným, priemyselným tovarom, kozmetikou, potravinami, textilom, automobilmi a autodoplnkami
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
nájom nebytových priestorov
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
informačné služby
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
poradenská činnosť v oblasti psychológie /mimo klinickej psychológie/
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia a revízie elektrických zariadení
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
opravy motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
opravy karosérií
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
poskytovanie software
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
výroba gumových výrobkov - vulkanizácia
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
čalúnictvo a výroba bytových doplnkov
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
tranzitno - servisné služby /poukazovacie konanie v rámci colného konania, colné sprievodkovanie v režime tranzitu a poukazovanie na vnútroštátnu colnicu pre zahraničných a slovenských dopravcov, právnické a fyzické osoby, služby pre zahraničných a slovenských dopravcov na hraničných prechodoch v súvislosti s colným a hraničným odbavovaním, avizácia zahraničných dopravcov a prepravcov, avizácia kamiónov do tuzemska, komerčné služby za úplatu pre dopravcov / fax, telefón, vystavenie dokladov, výber poplatkov pre orgány štátnej správy, poisťovanie vozidiel na základe osobitných zmlúv s poisťovňou, predaj cenín, príjem a výdaj depozít, poplatky za víza/
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
ubytovacie služby
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
pohostinská činnosť
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
zmenáreň
  (from: 07/16/1993 until: 12/30/1993)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Ing. Jozef Baľo - II. zástupca riaditeľa podniku, námestník pre veci obchodno -- technické
  (from: 07/01/1989 until: 04/04/1993)
Dpt. Ladislav Čupka - I. zástupca riaditeľa podniku, námestník pre veci ekonomicko - - investičné
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Ing. Jozef Lechman - poverený výkonomfunkcie riaditeľa.
A. Svianteka 25
Bardejov
  (from: 01/29/1993 until: 12/30/1993)
Ing. Zigmund Szathmáry - riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 01/28/1993)
Ing. Ján Štofančík - II. zástupca riaditeľa - námestník dopravno-technický
Jabloňová 10
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 04/05/1993 until: 12/30/1993)
Acting in the name of the company: 
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ podniku. V jeho neprítomnosti sú oprávnení podpisovaťv plnom rozsahu zástupcovia riaditeľa podniku v poradí, ako sú zapísaní v podnikovom registri.
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1001 Bardejov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod Humenné
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1003 Košice
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1005 Michalovce
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1006 Poprad
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1007 Prešov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1008 Rožňava
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1009 Spišská Nová Ves
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1010 Trebišov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1011 Vranov nad Topľou
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1012 Stará Ľubovňa
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobiloá doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1013 Svidník
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1014 Kežmarok
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1015 Lipany
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, KOšice Odštepný závod 1016 Kráľovský Chlmec
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1021 Bardejov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1022 Humenné
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1023 Košice
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Názov: Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1024 Košice
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1025 Michalovce
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1026 Poprad
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1027 Poprad
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1028 Rožňava
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1029 Spišská Nová Ves
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1030 Trebišov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1031 Vranov nad Topľou
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1032 Stará Ľubovňa
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1033 Svidník
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1034 Kežmarok
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1035 Lipany
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1036 Kráľovský Chlmec
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1091 Prešov
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice Odštepný závod 1093 Levoča
  (from: 08/25/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1001 Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Slovenská 18
Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ján Dutka
Partizánska 22
Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Českolsovenská automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1002 Humenné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Fidlíkova
Humenné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Štefan Drozd
Laborecká 1895/54
Humenné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1003 Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Južná trieda 301
Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Juraj Krempaský
Dénešova 77
Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1005 Michalovce
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Lastomírska 1
Michalovce
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ján Pirč
120
Hažín
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1006 Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Hraničná
Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Michal Greguška
Hlavná 222/11
Štrba
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1007 Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Košická 2
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ľubomír Olexa
Bažantia 27
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1008 Rožňava
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Šafárikova
Rožňava
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Milan Slivenský
334
Vlachovo
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1009 Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Dukelská 47
Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ľubomír Gerši
Kollárova 12
Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1010 Trebišov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Dopravná 3
Trebišov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Václav Procivňák
376
Vinné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1011 Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Mlynská
Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Jozef Lacký
Mlynská 1371
Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1012 Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Prešovská cesta
Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Juraj Glonek
Levočská 26
Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1013 Svidník
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Centrálna
Svidník
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ján Viravec
88
Rovné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1014 Kežmarok
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Rakúska cesta
Kežmarok
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Ondrej Mačičák
L.Novomeského 3392/5
Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1015 Lipany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Železničná
Lipany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Peter Hadzima
Hviezdoslavova 10
Lipany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1016 Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Pribenická
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Gejza Sačko
Hlboká 51
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1021 Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Slovenská 18
Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. František Mihalík
L.Novomeského 4
Bardejov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1022 Humenné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Fidlíkova
Humenné
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Jaroslav Hnatič
72
Borov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1023 Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Južná trieda 301
Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Juraj Pavlík
556
Haniska
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1024 Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Južná trieda 301
Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. František Kovalkovič
Branisková 22
Košice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1025 Michalovce
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Lastomírska 1
Michalovce
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Vladimír Grajcár
306
Zálužice
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1026 Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Hraničná
Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Milan Kohút
Mládeže 2351/4
Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1027 Prešov Sídlo: Jilemnického ul., Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Jilemnického
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Peter Grilli
Švábska 28
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1028 Rožňava
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Šafárikova
Rožňava
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Peter Demko
2
Rochovce
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1029 Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Dukelská 47
Spišská Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Dpt. Ján Galler
Ilašovská 40
Smižany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1030 Trebišov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Dopravná 3
Trebišov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ján Kolesár
Stanča 128
Zemplínska Nová Ves
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1031 Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Mlynská
Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Jozef Štecák
Dubník 1569
Vranov nad Topľou
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1032 Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Prešovská cesta
Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Jozef Popadič
Mierova 7
Stará Ľubovňa
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1033 Svidník
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Centrálna
Svidník
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Vladimír Šimco
256
Zborov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1034 Kežmarok
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Rakúska cesta
Kežmarok
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Vladimír Briš
Májového povstania českého ľudu 11
Poprad
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1035 Lipany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Železničná
Lipany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ondrej Šarišský
204
Ďačov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1036 Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Pribenická
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Štefan Bodnár
Hlboká 52
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1091 Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Anton Angelovič
Prostejovská 19
Prešov
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Odštepný závod 1093 Levoča
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Popradská cesta 38
Levoča
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
Head: 
Ing. Jozef Zgodava
Iliašovská 414/18
Smižany
  (from: 07/16/1993 until: 08/24/1993)
 
 
Other legal facts: 
V Y M A Z U J E S A : Obchodný názov: Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Košice Sídlo: Staničné nám. 9, Košice IČO: 00 154 571 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie podľa zák. č. 111/90 Zb. rozdelením na tri štátne podniky na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR zo dňa 13.12.1993 č. 87/93 a to ku dňu 1.1.1994. Podľa uvedeného rozhodnutia majetok a s ním súvisiace práva a záväzky zrušeného podniku preberajú: Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Košice so sídlom v Košiciach, Staničné nám.9, Nákladná automobilová doprava, štátny podnik Košice so sídlom v Košiciach, Južná trieda 125 a Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni, Prešovská 5.
  (from: 12/31/1993)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou VS krajského národného výboru v Košiciach, zo dňa 6.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, schválenou uznesením pléna VS KNV č. 33/88 zo dňa 8.11.1988.
  (from: 07/01/1989 until: 12/30/1993)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person