Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  324/B

Business name: 
IF ISTER, a.s. v likvidácii
  (from: 05/17/2001 until: 04/16/2013)
IF ISTER, a.s.
  (from: 04/25/1994 until: 05/16/2001)
IPF ISTER, a.s.
  (from: 01/28/1992 until: 04/24/1994)
Registered seat: 
Lazaretská 12
Bratislava 811 08
  (from: 09/03/1993 until: 04/16/2013)
Duklianska 12
Bratislava 811 08
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Identification number (IČO): 
31 000 410
  (from: 01/28/1992)
Date of entry: 
01/28/1992
  (from: 01/28/1992)
Date of deletion: 
04/17/2013
  (from: 04/17/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/17/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1992)
Objects of the company: 
Investičná činnosť podľa § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 303/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a nasledovné hospodárenie s prostriedkami fondu.
  (from: 01/28/1992 until: 04/16/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/17/2001 until: 04/16/2013)
Managing board
  (from: 01/28/1992 until: 05/16/2001)
JUDr. Marta Balážiová
Lermontovova 17
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Ján Bartko
K. Zetkinovej 41
Bratislava
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Etela Gomolová
Vígľašská 8
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Ing. Igor Kerecman
Južná trieda 33
Košice
  (from: 04/25/1994 until: 05/28/1997)
Ing. Ladislav Lackovič
Nobelova 48/A
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Ing. Ladislav Lackovič
Nobelova 48/A
Bratislava
  (from: 04/25/1994 until: 05/28/1997)
Oľga Sedláčková
Dopravná 17
Bratislava
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
JUDr. Alexander Sokol
Holíčska 11
Bratislava
  (from: 04/25/1994 until: 05/28/1997)
Miroslav Uriča
Toryská 5
Bratislava
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Igor Kerecman
Južná trieda 33
Košice
  (from: 05/29/1997 until: 04/16/2013)
JUDr. Alexander Sokol
Holíčska 11
Bratislava
  (from: 05/29/1997 until: 04/16/2013)
Ing. Ladislav Lackovič
Nobelova 48/A
Bratislava
  (from: 05/29/1997 until: 04/16/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Podpisovanie v mene fondu sa uskutočňuje tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
  (from: 05/17/2001 until: 04/16/2013)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Podpisovanie v mene fondu sa uskutočňuje tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/28/1992 until: 05/16/2001)
Capital: 
1 093 146 000 Sk
  (from: 04/25/1994 until: 04/16/2013)
1 000 000 Sk
  (from: 01/28/1992 until: 04/24/1994)
Shares: 
Number of shares: 1093146
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1994 until: 04/16/2013)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1992 until: 04/24/1994)
Supervisory board: 
Milan Jaďuď
Kadnárova 57
Bratislava
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Juraj Kamenca
Drieňova 11
Bratislava
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Boris Kostov
Lermontova 17
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Rozália Linderová
Legerského 4
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Ing. Vladimír Madunický
Horný Šianec 11
Trenčín
  (from: 09/03/1993 until: 04/24/1994)
Renáta Šipkovská
Sereďská
Trnava-Modranka
  (from: 01/28/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Jaroslava Maceková
Štúrova 85
Kokava nad Rimavicou
  (from: 04/25/1994 until: 04/16/2013)
JUDr. Jozef Gála
Mierova 2956/17
Sereď
  (from: 04/25/1994 until: 04/16/2013)
Ing. Milan Steinhubel
Partizánska cesta 17
Slovenská Lupča
Until: 04/25/1999
  (from: 12/22/2006 until: 12/21/2006)
Ing. Milan Steinhubel
Partizánska cesta 17
Slovenská Lupča
  (from: 04/25/1994 until: 12/21/2006)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Albert
Samuela Bibzu 15
Martin
Until: 04/17/2013
  (from: 05/17/2001)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 04/17/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 43/2005, Nz 33031/2005, NCRls 32557/2005 zo dňa 15.07.2005, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Akciová spoločnosť IF ISTER, a. s. v likvidácii, so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 000 410, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 324/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/17/2013)
Nové stanovy spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 24.11.1992, staré strácajú týmto dňom platnosť. Stary spis: Sa 610
  (from: 09/03/1993 until: 04/16/2013)
Na základe rozhodnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4. 12. 1993 boli prijaté nové stanovy akciovej spoločnosti, a odsúhlasené zlúčenie IPF Hron, a.s., IPF TORYSA, a.s., IPF HORNÁD, a.s. IPF VÁH, a.s., do IF ISTER, a.s.. IF ISTER, a.s. je právnym nástupcom zrušených akciových spoločností bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. 513/91 Zb. IPF HRON, a.s., IPF TORYSA, a.s., IPF HORNÁD, a.s., IPF VÁH, a.s.. Stary spis: Sa 610
  (from: 04/25/1994 until: 04/16/2013)
Notárska zápisnica N 845/2000, Nz 838/2000 zo dňa 29.6.2000 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č: UFT - 002/2000/KLIF zo dňa 23.11.2000, právoplatné dňa 18.12.2000.
  (from: 05/17/2001 until: 04/16/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.11.2006 č.k. 33 Exre/346/2006 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2006.
  (from: 12/22/2006 until: 04/16/2013)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person