Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  383/B

Business name: 
Union poisťovňa, a. s.
  (from: 01/07/2003)
Registered seat: 
Karadžičova 10
Bratislava 813 60
  (from: 02/23/2018)
Identification number (IČO): 
31 322 051
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 11/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Member of the Board of Directors
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/03/2021
  (from: 08/04/2021)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - Chairman of the Board of Directors
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 01/17/2022
  (from: 02/19/2022)
Murat Erzincanli - Member of the Board of Directors
Vredelaan 27
Laren 1251 GD
Holandské kráľovstvo
From: 07/01/2022
  (from: 07/29/2022)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 02/01/2023
  (from: 01/14/2023)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodmému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 03/09/2016)
Capital: 
15 000 012 EUR Paid up: 15 000 012 EUR
  (from: 03/09/2016)
Shares: 
Number of shares: 555556
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 03/09/2016)
Stockholder: 
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707 NH
Holandské kráľovstvo
  (from: 09/28/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/11/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Tatiana Sýkorová
Karpatská 108
Marianka 900 33
From: 07/11/2020
  (from: 07/10/2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 03/10/2023
  (from: 01/14/2023)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
From: 06/14/2022
  (from: 07/29/2022)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
From: 11/16/2022
  (from: 01/14/2023)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Valného zhromaždenia osvedčeného notárskou zápisnicou N 16/1993, Nz 16/1993 spísanou JUDr. Malíkovou, notárkou, dňa 27. 3. 1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 740
  (from: 08/26/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 8. 6. 1994 pod č. N 135/94, Nz 136/94, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, kde boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 740
  (from: 10/04/1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 22. 11. 1994 pod č. N 312/94, Nz 307/94. Stary spis: Sa 740
  (from: 12/14/1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená not.záp. zo dňa 23.12.1994 č.N 339/94, Nz 334/94. Stary spis: Sa 740
  (from: 02/06/1995)
Notárska zápisnica N 41/95, Nz 45/95 zo dňa 15.3.1995 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti Stary spis: Sa 740
  (from: 04/11/1995)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1994, notárska zápisnica N 39/95, Nz 39/95. Stary spis: Sa 740
  (from: 04/25/1995)
Notárska zápisnica N 100/95, Nz 92/95 napísaná dňa 26.6.1995 notárom JUDr. Máriou Sporkovou z riadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 740
  (from: 07/14/1995)
Notárska zápisnica N 190/96, NZ 176/96 zo dňa 1.10.1996 a N 127/96, NZ 121/96 zo dňa 8.7.1996. Stary spis: Sa 740
  (from: 10/31/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením, dňa 18.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 124/97, Nz 123/97. Stary spis: Sa 740
  (from: 09/11/1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.a 23.9. 1997. Stary spis: Sa 740
  (from: 03/20/1998)
Rozhodnutím VI. riadneho valného zhromaždenia, osvedčeného notárskou zápisnicou N 130/98, Nz 116/98, spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou dňa 4.6.1998, boli prijaté zmeny stanov, zápisnica z dozornej rady č. 2/97 zo dňa 10.12.1997.
  (from: 11/26/1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 285/98, Nz 253/98 dňa 2.11.1998 o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (from: 12/21/1998)
Osvedčenie zo VII riadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.5.1999 č. N 117/99, Nz 97/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/14/1999)
Zvýšenie základného imania predstavenstvom na zasadnutí dňa 2.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 279/99, Nz 251/99 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 03/02/2000)
Zmena stanov schválená VIII. riadnym valným zhromaždením dňa 12.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/2000, Nz 91/2000
  (from: 07/03/2000)
Zápis z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 22.6. - 6.7.2000
  (from: 02/06/2001)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 277/2000, Nz 249/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Zmena stanov odsúhlasená na IX. riadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 108/2001, Nz 104/2001 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 05/09/2001)
Zápisnica č.2/2001 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001.
  (from: 06/20/2001)
Zápisnica č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.8.2001.
  (from: 10/03/2001)
Zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 6/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena obchodného mena - Union poisťovňa, a.s. schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Pílkovej CSc. sa končí dňom 17.6.2002.
  (from: 08/21/2002)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 7.1.2003 o začatí konania bez návrhu v zmysle ust. § 200a ods. 4 O.s.p.
  (from: 01/07/2003)
Zápisnica z XI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003. Wilfried Hermann Miehe, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.5.2003.
  (from: 01/22/2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Ernst Robert Jansen: 20.6.2003, Rolf Hermann Sprünken: 20.6.2003, Martin Spišák: 6.7.2003, Ing. Viera Poludvorná: 6.7.2003, Fred Hoogerbrug: 8.7.2003, Michal Nastula: 8.7.2003.
  (from: 02/10/2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 5.3.2004. Funkcia člena predstavenstva N.E.A. Slemmera sa končí dňom 5.3.2004.
  (from: 03/26/2004)
Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 5.3.2004.
  (from: 08/11/2004)
Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2004.
  (from: 09/29/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2004. Trvanie funkcie člena dozornej rady Ernst Robert Jansena od 9.7.2003 do 12.11.2004.
  (from: 11/25/2004)
Notárska zápisnica N 96/2005, NZ 26413/2005, NCR ls 26077/2005 napísaná dňa 10.06.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti)..
  (from: 06/22/2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.07.2006.
  (from: 09/01/2006)
Notárska zápisnica N 88/2007, Nz 25669/2007, NCR ls 25510/2007 zo dňa 28.6.2007.
  (from: 07/19/2007)
Zápisnica č. 6/2007 z dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (from: 11/16/2007)
Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 26389/2008 napísaná dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 82/2008, Nz 26389/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/02/2008)
Zápisnica č. 5/2008 zo zasadnutia dozornej rady.
  (from: 02/13/2009)
Zápisnica č. 2/2009 z dozornej rady zo dňa 05.03.2009.
  (from: 03/28/2009)
Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 21344/2009, NCRls 21582/2009 zo dňa 24.6.2009.
  (from: 07/11/2009)
Zápisnica č.4/2010 z dozzornej rady zo dňa 26.08.2010
  (from: 09/14/2010)
Zápisnica č. 7/2010 zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (from: 12/07/2010)
Notárska zápisnica č. N 169/2011, Nz 21531/2011, NCRls 22111/2011 zo dňa 13.06.2011.
  (from: 06/21/2011)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2012.
  (from: 03/01/2012)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/09/2012)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2012 formou notárskej zápisnice č. N 208/2012, Nz 21474/2012, NCRls 21933/2012.
  (from: 07/04/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.09.2012.
  (from: 11/01/2012)
Zápisnica č. 3/2013 z dozornej rady zo dňa 15.05.2013.
  (from: 09/02/2013)
Zápisnica zo zasadnutia XXI. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 316/2013, Nz 22056/2013, NCRls 22499/2013 dňa 28.06.2013.
  (from: 07/30/2013)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.11.2013.
  (from: 12/06/2013)
Notárska zápisnica č. N 91/2014, Nz 3487/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (from: 02/11/2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
  (from: 03/27/2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
  (from: 04/02/2014)
Notárska zápisnica č. N 30/2015, Nz 1409/2015, NCRls 1451/2015 zo dňa 19.01.2015.
  (from: 01/22/2015)
Zápisnica č. 7/2015 z dozornej rady spoločnosti z 25.09.2015.
  (from: 11/02/2015)
Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRIs 4603/2016 zo dňa 11.02.2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 03/09/2016)
Notárska zápisnica N 39/2017 Nz 2077/2017 NCRls 2100/2017 zo dňa 24.01.2017.
  (from: 03/03/2017)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia č. N 394/2017, Nz 20799/2017, NCRls 21243/2017 zo dňa 15.06.2017.
  (from: 07/05/2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2017.
  (from: 07/05/2017)
Zápisnica č. 9/2017 z dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.05.2017.
  (from: 07/05/2017)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (from: 02/23/2018)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (from: 01/26/2018)
Zápis rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Union poisťovňa, a.s. zo dňa 9.3.2020 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, IČO: 33235189 ako navrhovateľa (ďalej aj ako „Achmea B.V.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísaná pod č. 33235189 v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Achmea, B.V. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 83,50 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou Achmea, B.V. zo dňa 13.1.2020 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-213-751 k č. sp. NBS1-000-045-806 zo dňa 28.1.2020, právoplatného dňa 3.2.2020 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Achmea, B.V. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. sa vzťahuje na 176 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN SK1110000801 a SK1110000876.
  (from: 07/10/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Poštová poisťovňa, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 12/17/2021)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person