Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  383/B

Business name: 
Union poisťovňa, a. s.
  (from: 01/07/2003)
UNION, poisťovacia a.s.
  (from: 04/24/1992 until: 01/06/2003)
Registered seat: 
Karadžičova 10
Bratislava 813 60
  (from: 02/23/2018)
Bajkalská 29/A
Bratislava 813 60
  (from: 06/22/2005 until: 02/22/2018)
Páričkova 18
Bratislava 813 60
  (from: 07/03/2000 until: 06/21/2005)
Tolstého 7
Bratislava 813 60
  (from: 08/26/1993 until: 07/02/2000)
Vajanského nábr. 5
Bratislava 813 60
  (from: 04/24/1992 until: 08/25/1993)
Identification number (IČO): 
31 322 051
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 11/30/2022)
predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škody, ako aj poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/2000)
pri vykonávaní poistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádznie škodám, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Predmet činnosti spoločnosti môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/2000)
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škody, poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie
  (from: 03/02/2000 until: 06/18/2004)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva a predchádzania škodám
  (from: 03/02/2000 until: 06/18/2004)
A - životné poistenie Poistné odvetvie 1) Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
2) Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
3) Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
4) Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
5) Dôchodkové poistenie.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
6) Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
15. Poistenie kaucie a) priame záruky.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 06/19/2004 until: 06/21/2005)
A- životné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 06/22/2005 until: 07/10/2009)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 07/11/2009 until: 09/06/2010)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 09/07/2010 until: 09/13/2010)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 09/14/2010 until: 01/21/2015)
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 06/21/2011 until: 03/08/2016)
Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 01/22/2015 until: 03/08/2016)
1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavného, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, cň zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (from: 03/09/2016 until: 04/27/2016)
2. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, d) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa a vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (from: 03/09/2016 until: 10/25/2016)
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 03/09/2016 until: 11/29/2022)
1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (from: 04/28/2016 until: 10/25/2016)
Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby.
  (from: 10/26/2016 until: 07/28/2022)
Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
  (from: 10/26/2016 until: 11/29/2022)
Samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu
  (from: 02/13/2018 until: 03/07/2019)
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 07/29/2022 until: 11/29/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Member of the Board of Directors
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/03/2021
  (from: 08/04/2021)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - Chairman of the Board of Directors
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 01/17/2022
  (from: 02/19/2022)
Murat Erzincanli - Member of the Board of Directors
Vredelaan 27
Laren 1251 GD
Holandské kráľovstvo
From: 07/01/2022
  (from: 07/29/2022)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 02/01/2023
  (from: 01/14/2023)
Ing. Tibor Borik - podpredseda
Višňová 3
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/30/1996)
Tibor Bôrik - člen
Višňová 3
Bratislava 831 03
From: 03/26/2004
  (from: 08/11/2004 until: 09/28/2004)
Tibor Bôrik - člen
Višňová 3
Bratislava 831 03
From: 03/26/2004 Until: 06/09/2004
  (from: 09/29/2004 until: 09/28/2004)
Ing. Tibor Bôrik - predseda predstavenstva
Višňová 3
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 08/10/2004)
Ing. Tibor Bôrik - predseda predstavenstva
Višňová 3
Bratislava 831 03
From: 10/31/1996 Until: 03/25/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
From: 06/09/2004
  (from: 09/06/2008 until: 06/08/2009)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
From: 06/09/2004 Until: 06/08/2009
  (from: 06/09/2009 until: 06/08/2009)
Tibor Bôrik - predseda
Višňová 3
Bratislava 831 03
From: 06/09/2004
  (from: 09/29/2004 until: 09/05/2008)
Ing. Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
From: 06/09/2009
  (from: 06/09/2009 until: 09/13/2010)
Ing. Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
From: 06/09/2009 Until: 08/31/2010
  (from: 09/14/2010 until: 09/13/2010)
Ing. Jozef Drška - člen
Jazdecká 14
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1994)
Martin Hargaš - člen
Haburská 35
Bratislava 821 02
From: 03/01/2007
  (from: 03/02/2007 until: 08/06/2007)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
From: 03/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 02/29/2012)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
From: 03/01/2007 Until: 02/29/2012
  (from: 03/01/2012 until: 02/29/2012)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
From: 03/01/2012
  (from: 03/01/2012 until: 06/03/2014)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
From: 03/01/2012 Until: 05/31/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Ing. Rudolf Janáč - predseda
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Igor Junas - člen
Holíčska 3
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Tomáš Kalivoda
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 01/30/2017
  (from: 03/03/2017 until: 04/04/2017)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 01/30/2017
  (from: 04/05/2017 until: 04/16/2020)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 01/30/2017 Until: 01/30/2020
  (from: 04/17/2020 until: 04/16/2020)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 01/31/2020
  (from: 04/17/2020 until: 01/13/2023)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
From: 01/31/2020 Until: 01/31/2023
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/01/2015
  (from: 07/15/2015 until: 06/02/2018)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/01/2015 Until: 07/01/2018
  (from: 06/03/2018 until: 06/02/2018)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/02/2018
  (from: 06/03/2018 until: 08/03/2021)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Member of the Board of Directors
Votrubova 7
Bratislava 821 09
From: 07/02/2018 Until: 07/02/2021
  (from: 08/04/2021 until: 08/03/2021)
Ing. Igor Lichnovský - člen
Zadunajská 7
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
  (from: 09/14/1999 until: 08/10/2004)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 09/14/1999 Until: 03/25/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/26/2004
  (from: 08/11/2004 until: 03/27/2009)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/26/2004 Until: 03/25/2009
  (from: 03/28/2009 until: 03/27/2009)
Ing. Elena Májeková
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/28/2017
  (from: 06/30/2017 until: 07/19/2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/26/2009
  (from: 03/28/2009 until: 03/26/2014)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/26/2009 Until: 03/26/2014
  (from: 03/27/2014 until: 03/26/2014)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/27/2014
  (from: 03/27/2014 until: 06/29/2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/27/2014 Until: 03/27/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/28/2017
  (from: 07/20/2017 until: 04/28/2020)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/28/2017 Until: 03/28/2020
  (from: 04/29/2020 until: 04/28/2020)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/29/2020
  (from: 04/29/2020 until: 02/15/2023)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
From: 03/29/2020 Until: 12/31/2022
  (from: 02/16/2023 until: 02/15/2023)
Ing. Boris Masloviec - člen
Astrová 48
Bratislava 821 02
From: 11/01/2007
  (from: 11/16/2007 until: 02/12/2009)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/01/2007
  (from: 02/13/2009 until: 10/31/2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/01/2007 Until: 10/31/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/31/2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/01/2012
  (from: 11/01/2012 until: 11/01/2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/01/2012 Until: 11/01/2015
  (from: 11/02/2015 until: 11/01/2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/02/2015
  (from: 11/02/2015 until: 04/26/2016)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/02/2015
  (from: 04/27/2016 until: 03/02/2017)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/02/2015 Until: 01/31/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/02/2017)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 10/30/1996)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (from: 04/11/1995 until: 10/30/1996)
Ing. Matej Nagy - člen
Čsl. parašutistov 21
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 09/13/1999)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 09/01/2010
  (from: 09/14/2010 until: 09/01/2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 09/01/2010 Until: 09/01/2013
  (from: 09/02/2013 until: 09/01/2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 09/02/2013
  (from: 09/02/2013 until: 02/24/2015)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 09/02/2013 Until: 01/21/2015
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/01/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/05/2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/01/2010 Until: 12/01/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/02/2013
  (from: 12/06/2013 until: 01/24/2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/02/2013 Until: 12/02/2016
  (from: 01/25/2017 until: 01/24/2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/03/2016
  (from: 01/25/2017 until: 03/02/2017)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/03/2016 Until: 01/09/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/02/2017)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 10/03/1994)
Shaun Richard Russell - člen
Vidlicová 41/A
Bratislava 831 01
From: 08/24/2006
  (from: 09/01/2006 until: 11/15/2007)
Shaun Richard Russell - člen
Vidlicová 41/A
Bratislava 831 01
From: 08/24/2006 Until: 10/31/2007
  (from: 11/16/2007 until: 11/15/2007)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
From: 07/02/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/28/2022)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
From: 07/02/2020 Until: 06/30/2022
  (from: 07/29/2022 until: 07/28/2022)
Marinus Johannes Scholten - člen
Gangesstroom 7
Zoetermeer 2721AS
Holandské kráľovstvo
From: 07/01/2017
  (from: 07/05/2017 until: 11/24/2017)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/12/2015
  (from: 10/22/2015 until: 10/12/2018)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/12/2015 Until: 10/12/2018
  (from: 10/13/2018 until: 10/12/2018)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/13/2018
  (from: 10/13/2018 until: 02/18/2022)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - Chairman of the Board of Directors
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/13/2018 Until: 01/16/2022
  (from: 02/19/2022 until: 02/18/2022)
Ing. Ľudmila Uherčíková
Národná II
Modra
  (from: 10/04/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Ľudmila Uherčíková - člen
Národná II
Modra
  (from: 10/31/1996 until: 09/13/1999)
Bjarne Slorup - člen
Lomanstraat 2 II
Amsterdam 1075
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Murgašova 2
Bratislava
  (from: 03/20/1998 until: 06/19/2001)
Monica Maria D´Orey Da Cunha Santiago
Rua Combatentes do Ultramar
Sintra 2710
Portugalská republika
  (from: 11/26/1998 until: 03/01/2000)
Nicolaas Everardus Alberdus Slemmer - člen
´Spil 9 1141 SB
Monnickendam
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 15
Bratislava 811 02
Until: 03/05/2004
  (from: 06/20/2001 until: 03/25/2004)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
From: 06/01/2014
  (from: 06/04/2014 until: 08/25/2014)
Ryan Florijn
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
From: 06/01/2014
  (from: 08/26/2014 until: 07/13/2015)
Ryan Florijn - člen
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
From: 06/01/2014
  (from: 07/14/2015 until: 06/29/2017)
Ryan Florijn - člen
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
From: 06/01/2014 Until: 06/01/2017
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2017)
Ryan Florijn - člen
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
From: 06/02/2017
  (from: 06/30/2017 until: 07/04/2017)
Ryan Florijn - člen
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 5
Bratislava 811 05
From: 06/02/2017 Until: 06/30/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Kenneth Edward Hickey - člen
Ballyroan Road, Templeogue 60
Dublin 16
Írsko
From: 01/01/2009
  (from: 02/13/2009 until: 12/06/2010)
Kenneth Edward Hickey - člen
Ballyroan Road, Templeogue 60
Dublin 16
Írsko
From: 01/01/2009 Until: 11/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Shaun Richard Russell - člen
13 Briar Close, Necton, Norfolk
Great Britain PE 37 8 HB
Veľká Británia
residence in the Slovak Republic :
Vidlicová 41
Bratislava 37 831 01
Until: 08/23/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Shaun Richard Russell - člen
13 Briar Close, Necton, Norfolk
Great Britain PE 37 8 HB
Veľká Británia
residence in the Slovak Republic :
Vidlicová 41
Bratislava 37 831 01
  (from: 10/03/2001 until: 08/31/2006)
Marinus Johannes Scholten - člen
residence in the Slovak Republic :
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
From: 07/01/2017
  (from: 11/25/2017 until: 07/09/2020)
Marinus Johannes Scholten - člen
residence in the Slovak Republic :
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
From: 07/01/2017 Until: 07/01/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Poggenbeekstraat 21-II
1073 JE Amsterdam
Holandsko
From: 06/10/2004
  (from: 06/19/2004 until: 03/01/2007)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Poggenbeekstraat 21-II
1073 JE Amsterdam
Holandsko
From: 06/10/2004 Until: 02/28/2007
  (from: 03/02/2007 until: 03/01/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodmému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 03/09/2016)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 03/08/2016)
Capital: 
15 000 012 EUR Paid up: 15 000 012 EUR
  (from: 03/09/2016)
25 000 020 EUR Paid up: 25 000 020 EUR
  (from: 04/02/2014 until: 03/08/2016)
17 550 000 EUR Paid up: 17 550 000 EUR
  (from: 07/30/2013 until: 04/01/2014)
12 948 000 EUR Paid up: 12 948 000 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 07/29/2013)
390 000 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 02/11/2009)
266 000 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 05/08/2001)
200 000 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 03/01/2000)
105 000 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 12/20/1998)
34 218 000 Sk
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
25 664 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 10/30/1996)
19 248 000 Sk
  (from: 02/06/1995 until: 04/10/1995)
14 436 000 Sk
  (from: 12/14/1994 until: 02/05/1995)
10 827 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 12/13/1994)
Shares: 
Number of shares: 555556
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 03/09/2016)
Number of shares: 555556
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 45 EUR
  (from: 04/02/2014 until: 03/08/2016)
Number of shares: 390000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 45 EUR
  (from: 07/30/2013 until: 04/01/2014)
Number of shares: 390000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 07/29/2013)
Number of shares: 390000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 02/11/2009)
Number of shares: 266000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 05/08/2001)
Number of shares: 200000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 03/01/2000)
Number of shares: 105000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 12/20/1998)
Number of shares: 34218
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
Number of shares: 25664
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 10/30/1996)
Number of shares: 19248
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/06/1995 until: 04/10/1995)
Number of shares: 14436
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/14/1994 until: 02/05/1995)
Number of shares: 3248
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 12/13/1994)
Number of shares: 7579
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 12/13/1994)
Stockholder: 
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707 NH
Holandské kráľovstvo
  (from: 09/28/2022)
Achema B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707 NH
Holandské kráľovstvo
  (from: 09/15/2020 until: 10/05/2020)
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707 NH
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/06/2020 until: 09/27/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/11/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Tatiana Sýkorová
Karpatská 108
Marianka 900 33
From: 07/11/2020
  (from: 07/10/2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 03/10/2023
  (from: 01/14/2023)
Jasana Arendacká
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 10/30/1996)
Jasana Arendacká
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 02/05/2001)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandské kráľovstvo
From: 06/19/2012
  (from: 07/04/2012 until: 01/24/2017)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandské kráľovstvo
From: 06/19/2012 Until: 12/01/2016
  (from: 01/25/2017 until: 04/04/2017)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
From: 06/19/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/03/2012)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
From: 06/19/2009 Until: 06/18/2012
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanová 34
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 04/24/1995)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/09/2012
  (from: 07/09/2012 until: 07/04/2017)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/09/2012 Until: 07/09/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/10/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/09/2020)
JUDr. Martin Grešo
Plynárenská 17560/3A
Bratislava 821 09
From: 07/10/2017 Until: 07/10/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
From: 06/20/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/20/2011)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/10/2012
  (from: 07/04/2012 until: 07/04/2017)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/10/2012 Until: 07/10/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/11/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/11/2020)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
the Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/11/2017 Until: 07/11/2020
  (from: 07/12/2020 until: 07/11/2020)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/10/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/03/2012)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/10/2009 Until: 07/09/2012
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
JUDr. Ildikó Kamenická - člen
Rozvodná 15
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Elena Májeková
Líščie nivy 6
Bratislava 821 08
  (from: 09/11/1997 until: 09/13/1999)
Ing. Peter Mičieta , CSc.
Toplianska 10
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 08/25/1993)
Ing. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
From: 07/10/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/19/2017)
Mgr. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
From: 07/10/2017
  (from: 07/20/2017 until: 07/09/2020)
Mgr. Andrej Orogváni
Nám. Hraničiarov 7
Bratislava 851 03
From: 07/10/2017 Until: 07/10/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 02/01/2017
  (from: 03/03/2017 until: 07/09/2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 02/01/2017 Until: 02/01/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 03/09/2020
  (from: 07/10/2020 until: 02/18/2022)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 03/09/2020
  (from: 02/19/2022 until: 01/13/2023)
Linda Marilyn Phillips
Trompenbergerweg 18
Hilversum 1217BG
Holandské kráľovstvo
From: 03/09/2020 Until: 03/09/2023
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Ing. Anna Pílková , Csc.
Jungmannova 10
Bratislava 851 01
  (from: 09/11/1997 until: 08/20/2002)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
  (from: 09/14/1999 until: 02/09/2004)
Ing. Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/08/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/08/2012)
Ing. Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/08/2009 Until: 07/08/2012
  (from: 07/09/2012 until: 07/08/2012)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/07/2003
  (from: 02/10/2004 until: 07/21/2006)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/07/2003 Until: 07/07/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/08/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/10/2009)
Ing. Viera Poludvorná - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 07/08/2006 Until: 07/07/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Budovateľská 1
Senec
  (from: 04/25/1995 until: 10/30/1996)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Budovateľská 1
Senec
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Július Pribylinec
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 07/13/1995)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
From: 02/01/2017
  (from: 03/03/2017 until: 01/25/2018)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
From: 02/01/2017 Until: 01/11/2018
  (from: 01/26/2018 until: 01/25/2018)
prof.Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava
  (from: 07/14/1995 until: 10/30/1996)
prof.Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
Martin Spišák
Púpavova 27
Bratislava
  (from: 02/06/2001 until: 02/09/2004)
Ing. Ivo Stážovec - člen
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (from: 08/26/1993 until: 04/24/1995)
JUDr. Zdenek Šoóš
Farského 20
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 10/30/1996)
JUDr. Zdenek Šoóš
Farského 20
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
Ing. Jozef Štubňa
Vavilovova 7
Bratislava
  (from: 08/26/1993 until: 04/24/1995)
Merk Lambertho Giel Tigelaar
Curacaolaan 20
VK Hilversum 1213
Holandsko
From: 07/01/2007
  (from: 07/19/2007 until: 07/01/2008)
Merk Lambertho Giel Tigelaar
Curacaolaan 20
VK Hilversum 1213
Holandsko
From: 07/01/2007 Until: 06/19/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
JUDr. Július Turček - predseda
Klinkovičova 1
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 08/25/1993)
Ing. Ľudmila Uherčíková - člen
Národná 12
Modra
  (from: 08/26/1993 until: 10/03/1994)
Ing. Jozef Ukropec - člen
Ružová 10
Stupava
  (from: 08/26/1993 until: 10/03/1994)
JUDr. Štefan Uram
Moskovská 25
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 10/30/1996)
JUDr. Štefan Uram
Moskovská 25
Bratislava
  (from: 10/31/1996 until: 09/10/1997)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
From: 06/20/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/10/2009)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
From: 06/20/2008 Until: 06/18/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Ing. Dušan Zemánek
Poľná 13
Bernolákovo 900 27
From: 07/07/2003
  (from: 02/10/2004 until: 07/21/2006)
Ing. Dušan Zemánek
Poľná 13
Bernolákovo 900 27
From: 07/07/2003 Until: 07/07/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/08/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/10/2009)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/08/2006 Until: 07/07/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/08/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/08/2012)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/08/2009 Until: 07/08/2012
  (from: 07/09/2012 until: 07/08/2012)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/09/2012
  (from: 07/09/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
From: 07/09/2012 Until: 07/09/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Maurice Thedoor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
From: 06/20/2008
  (from: 07/02/2008 until: 06/20/2011)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
From: 06/14/2022
  (from: 07/29/2022)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
From: 11/16/2022
  (from: 01/14/2023)
Ernst Robert Jansen
OudezijdsAchterburgwal 136bg
Amsterdam 1012
Holandsko
  (from: 09/11/1997 until: 02/09/2004)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
From: 06/20/2008 Until: 06/20/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
From: 06/21/2011
  (from: 06/21/2011 until: 07/03/2012)
Marco Teun Heijndijk
Parkweg 3
BG Hoenderloo 7351
Holandsko
From: 06/21/2011 Until: 06/26/2012
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/10/2006 Until: 07/09/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 05/07/2003
  (from: 01/22/2004 until: 02/09/2004)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/09/2003
  (from: 02/10/2004 until: 07/21/2006)
Fred Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/09/2003 Until: 07/09/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
The Hague 2587 XR
Holandsko
From: 07/10/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/10/2009)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/12/2020 Until: 06/13/2022
  (from: 07/29/2022 until: 07/28/2022)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/12/2020
  (from: 02/19/2022 until: 07/28/2022)
Frederik Hoogerbrug
Brugsestraat 79
Hague 2587 XR
Holandské kráľovstvo
From: 07/12/2020
  (from: 07/12/2020 until: 02/18/2022)
Ernst Robert Jansen
Van Breestraat 187 III
Amsterdam 1071 ZN
Holandsko
From: 07/09/2003 Until: 11/12/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ernst Robert Jansen
Van Breestraat 187 III
Amsterdam 1071 ZN
Holandsko
From: 07/09/2003
  (from: 02/10/2004 until: 11/24/2004)
Jeffrey Medlock
Amstel 155 III
Amsterdam 1018 ER
Holandsko
From: 07/09/2003
  (from: 02/10/2004 until: 07/21/2006)
Jeffrey Medlock
Amstel 155 III
Amsterdam 1018 ER
Holandsko
From: 07/09/2003 Until: 07/09/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Jeffrey Medlock
Craiglea House, Austenwood Lane, Chalfont St. Peter
Buckinghamshire SL9 9DA
Veľká Británia
From: 07/10/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/18/2007)
Jeffrey Medlock
Craiglea House, Austenwood Lane, Chalfont St. Peter
Buckinghamshire SL9 9DA
Veľká Británia
From: 07/10/2006 Until: 06/20/2007
  (from: 07/19/2007 until: 07/18/2007)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
From: 01/12/2018
  (from: 01/26/2018 until: 03/02/2020)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
From: 01/12/2018 Until: 11/14/2019
  (from: 03/03/2020 until: 03/02/2020)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
From: 07/10/2006 Until: 11/30/2006
  (from: 12/09/2006 until: 12/08/2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
From: 07/10/2006
  (from: 07/22/2006 until: 12/08/2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
From: 07/09/2003 Until: 07/09/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
From: 07/09/2003
  (from: 02/10/2004 until: 07/21/2006)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05/402
Poľsko
From: 05/07/2003
  (from: 01/22/2004 until: 02/09/2004)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019
  (from: 03/03/2020 until: 02/18/2022)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019
  (from: 02/19/2022 until: 01/13/2023)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019 Until: 11/15/2022
  (from: 01/14/2023 until: 01/13/2023)
Rolf Hermann Sprünken
Van Leyenberghlaan 264
Amsterdam 1082
Holandsko
  (from: 09/11/1997 until: 02/09/2004)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
From: 01/30/2014 Until: 01/30/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/02/2017)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
From: 01/30/2014
  (from: 02/11/2014 until: 03/02/2017)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
From: 11/13/2004 Until: 11/13/2007
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188 VJ
Holandsko
From: 11/13/2004
  (from: 11/25/2004 until: 07/01/2008)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
From: 02/11/2016
  (from: 03/09/2016 until: 02/11/2019)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
From: 02/11/2016 Until: 02/11/2019
  (from: 02/12/2019 until: 02/11/2019)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
From: 02/12/2019
  (from: 02/12/2019 until: 03/02/2020)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
From: 02/12/2019 Until: 11/14/2019
  (from: 03/03/2020 until: 03/02/2020)
Wilfried Hermann Miehe
Am Bonnenstück 8
Windeck 515 70
SRN
Until: 05/06/2003
  (from: 09/11/1997 until: 01/21/2004)
Karen Willemsen
Zuilingstraat 123
Den Haag 2513 VG
Holandské kráľovstvo
From: 12/20/1983
  (from: 03/03/2020 until: 06/22/2020)
Karen Willemsen
Kerkstraat 10
Utrecht 3581 RD
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019
  (from: 02/19/2022 until: 07/28/2022)
Karen Willemsen
Zuilingstraat 123
Den Haag 2513 VG
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019
  (from: 06/23/2020 until: 02/18/2022)
Karen Willemsen
Kerkstraat 10
Utrecht 3581 RD
Holandské kráľovstvo
From: 11/15/2019 Until: 06/13/2022
  (from: 07/29/2022 until: 07/28/2022)
Maurice Theodor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
From: 06/21/2011 Until: 05/31/2014
  (from: 06/04/2014 until: 06/03/2014)
Maurice Thedoor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
From: 06/20/2008 Until: 06/20/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Maurice Theodor Zurhake
Oosterdorpsstraat 109
AC Hoevelaken 3871
Holandsko
From: 06/21/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/03/2014)
Theresa Laurina van Staten
Rutger Loenenweg 38
Austerlitz 3711 CG
Holandské kráľovstvo
From: 06/14/2022 Until: 12/31/2022
  (from: 02/08/2023 until: 02/07/2023)
Theresa Laurina van Staten
Rutger Loenenweg 38
Austerlitz 3711 CG
Holandské kráľovstvo
From: 06/14/2022
  (from: 07/29/2022 until: 02/07/2023)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Valného zhromaždenia osvedčeného notárskou zápisnicou N 16/1993, Nz 16/1993 spísanou JUDr. Malíkovou, notárkou, dňa 27. 3. 1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 740
  (from: 08/26/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 8. 6. 1994 pod č. N 135/94, Nz 136/94, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, kde boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 740
  (from: 10/04/1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 22. 11. 1994 pod č. N 312/94, Nz 307/94. Stary spis: Sa 740
  (from: 12/14/1994)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená not.záp. zo dňa 23.12.1994 č.N 339/94, Nz 334/94. Stary spis: Sa 740
  (from: 02/06/1995)
Notárska zápisnica N 41/95, Nz 45/95 zo dňa 15.3.1995 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti Stary spis: Sa 740
  (from: 04/11/1995)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1994, notárska zápisnica N 39/95, Nz 39/95. Stary spis: Sa 740
  (from: 04/25/1995)
Notárska zápisnica N 100/95, Nz 92/95 napísaná dňa 26.6.1995 notárom JUDr. Máriou Sporkovou z riadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 740
  (from: 07/14/1995)
Notárska zápisnica N 190/96, NZ 176/96 zo dňa 1.10.1996 a N 127/96, NZ 121/96 zo dňa 8.7.1996. Stary spis: Sa 740
  (from: 10/31/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením, dňa 18.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 124/97, Nz 123/97. Stary spis: Sa 740
  (from: 09/11/1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.a 23.9. 1997. Stary spis: Sa 740
  (from: 03/20/1998)
Rozhodnutím VI. riadneho valného zhromaždenia, osvedčeného notárskou zápisnicou N 130/98, Nz 116/98, spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou dňa 4.6.1998, boli prijaté zmeny stanov, zápisnica z dozornej rady č. 2/97 zo dňa 10.12.1997.
  (from: 11/26/1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 285/98, Nz 253/98 dňa 2.11.1998 o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (from: 12/21/1998)
Osvedčenie zo VII riadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.5.1999 č. N 117/99, Nz 97/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/14/1999)
Zvýšenie základného imania predstavenstvom na zasadnutí dňa 2.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 279/99, Nz 251/99 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 03/02/2000)
Zmena stanov schválená VIII. riadnym valným zhromaždením dňa 12.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/2000, Nz 91/2000
  (from: 07/03/2000)
Zápis z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 22.6. - 6.7.2000
  (from: 02/06/2001)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 277/2000, Nz 249/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Zmena stanov odsúhlasená na IX. riadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 108/2001, Nz 104/2001 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 05/09/2001)
Zápisnica č.2/2001 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001.
  (from: 06/20/2001)
Zápisnica č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.8.2001.
  (from: 10/03/2001)
Zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 6/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena obchodného mena - Union poisťovňa, a.s. schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Pílkovej CSc. sa končí dňom 17.6.2002.
  (from: 08/21/2002)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 7.1.2003 o začatí konania bez návrhu v zmysle ust. § 200a ods. 4 O.s.p.
  (from: 01/07/2003)
Zápisnica z XI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003. Wilfried Hermann Miehe, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.5.2003.
  (from: 01/22/2004)
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Ernst Robert Jansen: 20.6.2003, Rolf Hermann Sprünken: 20.6.2003, Martin Spišák: 6.7.2003, Ing. Viera Poludvorná: 6.7.2003, Fred Hoogerbrug: 8.7.2003, Michal Nastula: 8.7.2003.
  (from: 02/10/2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 5.3.2004. Funkcia člena predstavenstva N.E.A. Slemmera sa končí dňom 5.3.2004.
  (from: 03/26/2004)
Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 5.3.2004.
  (from: 08/11/2004)
Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2004.
  (from: 09/29/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2004. Trvanie funkcie člena dozornej rady Ernst Robert Jansena od 9.7.2003 do 12.11.2004.
  (from: 11/25/2004)
Notárska zápisnica N 96/2005, NZ 26413/2005, NCR ls 26077/2005 napísaná dňa 10.06.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti)..
  (from: 06/22/2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.07.2006.
  (from: 09/01/2006)
Notárska zápisnica N 88/2007, Nz 25669/2007, NCR ls 25510/2007 zo dňa 28.6.2007.
  (from: 07/19/2007)
Zápisnica č. 6/2007 z dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (from: 11/16/2007)
Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 26389/2008 napísaná dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 82/2008, Nz 26389/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/02/2008)
Zápisnica č. 5/2008 zo zasadnutia dozornej rady.
  (from: 02/13/2009)
Zápisnica č. 2/2009 z dozornej rady zo dňa 05.03.2009.
  (from: 03/28/2009)
Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 21344/2009, NCRls 21582/2009 zo dňa 24.6.2009.
  (from: 07/11/2009)
Zápisnica č.4/2010 z dozzornej rady zo dňa 26.08.2010
  (from: 09/14/2010)
Zápisnica č. 7/2010 zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (from: 12/07/2010)
Notárska zápisnica č. N 169/2011, Nz 21531/2011, NCRls 22111/2011 zo dňa 13.06.2011.
  (from: 06/21/2011)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2012.
  (from: 03/01/2012)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/09/2012)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2012 formou notárskej zápisnice č. N 208/2012, Nz 21474/2012, NCRls 21933/2012.
  (from: 07/04/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.09.2012.
  (from: 11/01/2012)
Zápisnica č. 3/2013 z dozornej rady zo dňa 15.05.2013.
  (from: 09/02/2013)
Zápisnica zo zasadnutia XXI. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 316/2013, Nz 22056/2013, NCRls 22499/2013 dňa 28.06.2013.
  (from: 07/30/2013)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.11.2013.
  (from: 12/06/2013)
Notárska zápisnica č. N 91/2014, Nz 3487/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (from: 02/11/2014)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
  (from: 03/27/2014)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
  (from: 04/02/2014)
Notárska zápisnica č. N 30/2015, Nz 1409/2015, NCRls 1451/2015 zo dňa 19.01.2015.
  (from: 01/22/2015)
Zápisnica č. 7/2015 z dozornej rady spoločnosti z 25.09.2015.
  (from: 11/02/2015)
Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRIs 4603/2016 zo dňa 11.02.2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 03/09/2016)
Notárska zápisnica N 39/2017 Nz 2077/2017 NCRls 2100/2017 zo dňa 24.01.2017.
  (from: 03/03/2017)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia č. N 394/2017, Nz 20799/2017, NCRls 21243/2017 zo dňa 15.06.2017.
  (from: 07/05/2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2017.
  (from: 07/05/2017)
Zápisnica č. 9/2017 z dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.05.2017.
  (from: 07/05/2017)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (from: 02/23/2018)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
  (from: 01/26/2018)
Zápis rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Union poisťovňa, a.s. zo dňa 9.3.2020 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, IČO: 33235189 ako navrhovateľa (ďalej aj ako „Achmea B.V.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísaná pod č. 33235189 v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Achmea, B.V. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 83,50 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou Achmea, B.V. zo dňa 13.1.2020 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-213-751 k č. sp. NBS1-000-045-806 zo dňa 28.1.2020, právoplatného dňa 3.2.2020 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Achmea, B.V. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. sa vzťahuje na 176 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN SK1110000801 a SK1110000876.
  (from: 07/10/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Poštová poisťovňa, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 12/17/2021)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person