Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  421/B

Business name: 
LABEX a.s. v likvidácii
  (from: 09/19/2001)
Registered seat: 
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
  (from: 01/11/1996)
Identification number (IČO): 
31 322 778
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
služby v oblastiach:
  (from: 09/24/1993)
analytickej chémie (fyzikálno a fyzikálno-chemické analýzy, rádiochemické analýzy, mikrobiologické, baktériologické a biologické analýzi)
  (from: 09/24/1993)
ekológie a životného prostredia (identifikácia havárií a spôsob ich odstránenia, sledovanie a návrh sanačných postupov, komplexné rozbory podľa požiadaviek
  (from: 09/24/1993)
vzorkovacie a monitorovacie práce
  (from: 09/24/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach analetickej chémie, ekológie a živnotného prostredia
  (from: 09/24/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2001)
RNDr. Eva Mišianiková - predseda
V záhradách 13
Bratislava 811 02
  (from: 10/04/2017)
Ing. Alan Marko - podpredseda
Košická 43
Bratislava 821 08
  (from: 10/04/2017)
Ing. Alma Hucková - člen
Komárnická 46
Bratislava 821 02
  (from: 10/04/2017)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru p.p. a svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/19/2001)
Procuration: 
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 10/04/2017)
Capital: 
8 181 000 Sk
  (from: 12/03/1992)
Shares: 
Number of shares: 8181
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/2000)
Supervisory board: 
Doc. Ing. Peter Šimon , CSc. - predseda
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
  (from: 08/17/1999)
Ing. Mária Tarabová - člen
Krížna 3552/1
Piešťany 821 01
  (from: 08/17/1999)
Marie Vacová - člen
Bosna 132
Boršice 687 09
Česká republika
  (from: 08/17/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
RNDr. František Varga
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 10/04/2017)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 06.12.1993. Stary spis: Sa 828
  (from: 11/28/1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.04.1995 pod č. N 62/95, Nz 60/95, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 828
  (from: 01/11/1996)
Notárska zápisnica č. N 84/99, Nz 82/99 zo dňa 26.4.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/17/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/99, Nz 309/99.
  (from: 03/24/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 94/01, Nz 89/01 napísanej dňa 30.3.2001 notárom JUDr. Pohronskou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 6.986.100,-Sk boli zmenené stanovy a rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 09/19/2001)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person