Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  455/B

Business name: 
TECHNOPOL, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 11/03/1993)
Identification number (IČO): 
00 000 698
  (from: 02/18/1970)
Date of entry: 
02/18/1970
  (from: 02/18/1970)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/18/1970)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/23/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/23/1999)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2007)
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/01/2007)
poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy
  (from: 07/23/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/01/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/01/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/01/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/04/2013)
administratívne služby
  (from: 07/04/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/15/2002)
Ing. Alexander Čerevka - predseda
Kuklovská 82
Bratislava 841 05
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka
Brigádnická 42
Bratislava 841 10
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Ing. Stanislav Kováčik - člen
Cerová 11
Viničné 900 23
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  (from: 01/01/2007)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v čl. X ods. 6 stanov.
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Oľga Kučová - predsedníčka
Zadunajská 8
Bratislava 851 01
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
Viera Emrichová - podpredsedníčka
Fedinova 16
Bratislava 851 01
From: 05/18/2017
  (from: 05/26/2017)
JUDr. Lýdia Kurčinová - členka
Oravská 16
Senec 903 01
From: 05/18/2017
  (from: 06/16/2017)
Other legal facts: 
Účastinná spoločnosť bola zariadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 2219/69 dňa 15.januára 1970 oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti dalo Ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe pod č.j. 297/70 zo dňa 6.2.1970. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR pod č. 2219/69 dňa 10.2. 1970. Priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice štátneho notárstva Bratislava-mesto č. N 67/70, Nz 63/70 zo dňa 18.februára 1970. Doplnenie údajov o zriadení: Na valnom zhramaždení akcionárov konanom dňa 25.10.1990 za prítomnosti štátneho notára boli akcionármi schválené nové stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Company Limited Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava - Prokurista: Ing. Štefan Repka, bytom Bratislava, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava JUDr. Janke Hazlingerová, bytom Čapkova 8, 811 04 Bratislava Stary spis: Sa 898
  (from: 02/18/1970)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanove- niam zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/03/1993)
Zápisnica z 81. zasadnutia Predstavenstva Technopol, a.s. Bratislava, zo dňa 8.6.1993. Stary spis: Sa 898
  (from: 04/05/1994)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predstavenstva a Dozornej rady zo dňa 17.5.1994. Rozhodnutie o udelení prokúry zo dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 898
  (from: 06/27/1994)
Spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994 preberá všetok majetok, práva povinnosti a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávnych, pracovno-právnych, občianskoprávnych, a iných právnych vzťahov spoločnosti GASTROTECHNOPOL. Stary spis: Sa 898
  (from: 03/23/1995)
XXVII. valné zhromaždenie 25.5.1995 rozhodlo o znížení základného imania zo 117 900 000 Sk na 38 750 000 Sk, ktoré je rozdelené na 706 akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 50 000 Sk a 3 450 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 218/95 zo dňa 25.5.1995 - zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/27/1995)
Zápisnica č. 2/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.5.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 255/96, Nz 242/96 zo dňa 31.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 10/29/1996)
Osvedčenie o priebehu XXIX. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.5.1997 pod č. N 155/97, Nz 147/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
  (from: 07/01/1997)
Zápisnica č. 3/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Zápisnica č. 4/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Stary spis: Sa 898
  (from: 11/12/1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3. 1998 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35723343 a zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3.1998 uzavretou s Valdec, s.r.o., Kolískova 12, 841 09 Bratislava, IČO : 31393560 preberá majetok, práva a záväzky týkajúce sa časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Valdec, s.r.o.
  (from: 06/08/1998)
Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.5.1998.
  (from: 07/23/1998)
Notárska zápisnica N 04/99, Nz 73/99 zo dňa 20.5.1999 ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
  (from: 07/23/1999)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 228/9 spísaná notárom JUDr Milošom Kaanom.
  (from: 02/14/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 10/01, Nz 195/01 zo dňa 29.5.2000 na ktorom bola schválená zmena stanov
  (from: 07/03/2001)
Zmena bydliska JUDr. Vandráková.
  (from: 04/02/2002)
Notárska zápisnica N 39/02, Nz 300/02 spísaná dňa 19.6.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie členov dozornej rady.
  (from: 08/15/2002)
Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 13760/2003 zo dňa 25.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (from: 07/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 02.10.2003.
  (from: 12/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 320/2006, Nz 40733/2006, NCRls 40550/2006 zo dňa 17.10.2006. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 41198/2006, NCRls 41010/2006 zo dňa 19.10.2006, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Trade Servis, a.s. (po zmene obchodného mena TECHNOPOL, a.s.), Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 00 000 698 stáva v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti TECHNOPOL HOLDING, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 35 762 691 a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej akciovej spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Trade Servis, a.s. na nové TECHNOPOL, a.s.
  (from: 01/01/2007)
Notárska zápisnica č. N 345/2007, Nz 25604/2007, NCRls 25440/2007 zo dňa 28.06.2007.
  (from: 07/25/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
  (from: 10/06/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2008 a mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.6.2008
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010.
  (from: 07/30/2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2010.
  (from: 07/30/2010)
Notárska zápisnica N 356/2011, Nz 21726/2011 zo dňa 14.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2011.
  (from: 07/14/2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 55989/2011 zo dňa 14.12.2011.
  (from: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014.
  (from: 06/17/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 274/2018, Nz 15665/2018, NCRIs 15960/2018 uzatvorená medzi spoločnosťami 1. TECHNOPOL, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00 000 698 (nástupnícka spoločnosť) a 2. TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 762 187 (zanikajúca spoločnosť).
  (from: 07/11/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TECHNOPOL HOLDING, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 01/01/2007)
TECHNOPOL PARTNER, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 07/11/2018)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person