Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  493/B

Business name: 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (from: 01/07/2004)
Registered seat: 
ul. 29. augusta 1/A
Bratislava 814 80
  (from: 03/03/1997)
Identification number (IČO): 
31 338 976
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1992)
Objects of the company: 
prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov ("evidenčné služby")
  (from: 04/11/2019)
poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie ("služby centrálneho vedenia účtov")
  (from: 04/11/2019)
prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ("služby vyrovnania")
  (from: 04/11/2019)
služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov
  (from: 04/11/2019)
služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ
  (from: 04/11/2019)
zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby
  (from: 04/11/2019)
iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI
  (from: 04/11/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/2003)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 10/27/2020
  (from: 01/13/2021)
RNDr. Pavel Ferianc - Vice-chairman of the Board of Directors
Chalupkova 1687/17
Senec 903 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Ing. Lukáš Bonko - Member of the Board of Directors
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/01/2021
  (from: 12/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/11/2013)
Capital: 
10 489 304 EUR Paid up: 10 489 304 EUR
  (from: 01/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 316
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/23/2009)
Stockholder: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 07/26/2022)
Supervisory board: 
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 09/29/2020
  (from: 12/09/2020)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 4174/17
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 09/09/2020
  (from: 12/09/2020)
Ing. Martin Barto , CSc.
Godrova 802/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 02/27/2021
  (from: 04/10/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 972
  (from: 12/22/1992)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: Sa 972
  (from: 11/09/1993)
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Stary spis: Sa 972
  (from: 03/03/1995)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené ma valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 972
  (from: 03/03/1997)
Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Stary spis: Sa 972
  (from: 11/28/1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998.
  (from: 01/15/1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999.
  (from: 02/08/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999.
  (from: 07/30/1999)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
  (from: 01/10/2000)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhomaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s.
  (from: 09/20/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000.
  (from: 12/18/2000)
Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002.
  (from: 09/09/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003.
  (from: 09/05/2003)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweihoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (from: 01/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
  (from: 10/06/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
  (from: 07/20/2005)
Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRls 25525/2006 zo dňa 27.6.2006.
  (from: 07/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006.
  (from: 08/15/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady.
  (from: 09/27/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007.
  (from: 11/27/2007)
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008.
  (from: 08/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008.
  (from: 09/06/2008)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010.
  (from: 09/14/2010)
Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/28/2011)
Zápisnica z mimorianeho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011.
  (from: 08/24/2011)
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012.
  (from: 04/05/2012)
Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012.
  (from: 04/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRls 31448/2012 dňa 30.08.2012.
  (from: 09/19/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.
  (from: 11/07/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012
  (from: 11/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013.
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013.
  (from: 05/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
  (from: 10/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013
  (from: 11/08/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
  (from: 03/14/2014)
Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRls 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015.
  (from: 03/06/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015.
  (from: 09/22/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/07/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016.
  (from: 03/12/2016)
Notárska zápisnica č. N 94/2019, Nz 5377/2019, NCRls 5499/2019 zo dňa 21.02.2019.
  (from: 04/11/2019)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person