Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  493/B

Business name: 
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (from: 01/07/2004)
Stredisko cenných papierov SR, a.s.
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.v skratke: SCP SR Bratislava, a.s.
  (from: 11/09/1993 until: 01/09/2000)
Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.
  (from: 12/22/1992 until: 11/08/1993)
Registered seat: 
ul. 29. augusta 1/A
Bratislava 814 80
  (from: 03/03/1997)
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 12/22/1992 until: 03/02/1997)
Identification number (IČO): 
31 338 976
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1992)
Objects of the company: 
prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov ("evidenčné služby")
  (from: 04/11/2019)
poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie ("služby centrálneho vedenia účtov")
  (from: 04/11/2019)
prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ("služby vyrovnania")
  (from: 04/11/2019)
služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov
  (from: 04/11/2019)
služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ
  (from: 04/11/2019)
zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby
  (from: 04/11/2019)
iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI
  (from: 04/11/2019)
evidencia povolení MF
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
evidencia regulačných pravidiel MF
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
registrácia, zmeny v registrácii, zrušenie registrácie subjektov kapitálového trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
registrácia nového majiteľa CP prepážkou SCP, resp. subjektom trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
zrušenie registrácie majiteľa účtu CP ako zákazníka niektorého subjektu kapitálového trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
zrušenie prázdneho účtu CP v SCP na žiadosť majiteľa, resp. po uplynutí zákonnej lehoty, - registrácia nových emisií
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
vyňatie emisie z evidencie po ukončení jej platnosti
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
zmena podoby emisie cenných papierov
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
zriadenie záložného práva cenných papierov a jeho zrušenie
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
blokovanie nakladania s CP súdom, na základe dedičstva a pod. a jeho zrušenie
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
v rámci obchodovania iných subjektov s CP poskytovanie služieb súvisiacich:
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
s validovaním obsahu účtu CP s následnou blokáciou pre organizátorov trhu z dôvodu obchodu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
so zrušením obchodnej blokácie organizá torov trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
so zrušením obchodnej blokácie a príkazom k prevodu CP na iný účet organizátorom trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
obsahom informačnej činnosti je poskytovanie týchto služieb:
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
výpis z účtu CP majiteľovi - na požiadanie, - po uskutočnenom prevode, - k 31.12.
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
výpis akcionárov eminenta - na požiadanie, - k 31.12.
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
výpis cenných papierov v správe obchodníka CP
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
výpis zmien osobných údajov majiteľov CP, zákazníkov organizátorov trhu
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
zoznamy: - obchodníkov, - organizátorov trhu, - eminentov
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
informácie: - o existujúcich emisiách, - o cenách služieb SCP, - o službách SCP
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
v rámci kontrolného režimu pre špecifických uživateľov ( MF, štátny dozor ) poskytovanie výpisov z: - uskutočnených transakcií, - cenníkov transakcií, - faktúr, - pristupujúcich subjektov
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
ďalšie nadväzujúce činnosti a služby
  (from: 12/22/1992 until: 01/09/2000)
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/10/2000 until: 01/06/2004)
evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov, s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4 zákona o cenných papieroch)
  (from: 01/07/2004 until: 08/11/2008)
evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
prideľovanie, zmeny a rušenie ISIN
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods. 4 písm. a) a písm.f) zákona o cenných papieroch
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písm. a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
  (from: 01/07/2004 until: 08/11/2008)
vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch
  (from: 01/07/2004 until: 04/10/2019)
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/07/2004 until: 08/03/2010)
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
  (from: 01/07/2004 until: 08/03/2010)
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/07/2004 until: 08/03/2010)
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
  (from: 01/07/2004 until: 08/03/2010)
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
  (from: 01/07/2004 until: 08/03/2010)
zriaďovať a viesť držiteľské účty pre členov
  (from: 10/14/2006 until: 04/10/2019)
evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov
  (from: 08/12/2008 until: 04/10/2019)
zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodod s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi ( ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
  (from: 08/12/2008 until: 04/10/2019)
evidovať zmeny na držiteľských účtoch
  (from: 08/12/2008 until: 04/10/2019)
zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby
  (from: 08/12/2008 until: 04/10/2019)
vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom
  (from: 08/04/2010 until: 04/10/2019)
zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
  (from: 08/04/2010 until: 04/10/2019)
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska
  (from: 08/24/2011 until: 04/10/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/2003)
Managing board
  (from: 04/26/2000 until: 04/15/2003)
Managing board
  (from: 12/22/1992 until: 04/25/2000)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 10/27/2020
  (from: 01/13/2021)
RNDr. Pavel Ferianc - Vice-chairman of the Board of Directors
Chalupkova 1687/17
Senec 903 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Ing. Lukáš Bonko - Member of the Board of Directors
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/01/2021
  (from: 12/14/2021)
Jozef Bača - člen
Strakova 228/5
Bratislava 811 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 03/13/2014)
Jozef Bača - člen
Strakova 228/5
Bratislava 811 01
From: 08/30/2012 Until: 02/12/2014
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
Mgr. Katarína Baričiaková - člen
Petöfiho 10
Bratislava 821 06
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/28/2013)
Mgr. Katarína Baričiaková - člen
Petöfiho 10
Bratislava 821 06
From: 12/30/2010 Until: 01/17/2013
  (from: 01/29/2013 until: 01/28/2013)
Ing. Ján Benian - generálny riaditeľ
Kapicova 2
Bratislava
  (from: 03/03/1995 until: 03/02/1997)
Ing. Ján Benian - predseda, generálny riaditeľ
Kapicova 2
Bratislava 851 01
  (from: 03/03/1997 until: 01/14/1999)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
From: 02/03/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/25/2020)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
From: 02/03/2015 Until: 02/03/2020
  (from: 03/26/2020 until: 03/25/2020)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
From: 02/04/2020
  (from: 03/26/2020 until: 06/25/2021)
Ing. Ľudmila Boboková - podpredsedníčka
Nám. Sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04
From: 02/04/2020 Until: 05/31/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Lukáš Bonko - Member of the Board of Directors
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 06/01/2021
  (from: 06/26/2021 until: 12/13/2021)
Ing. Peter Danko - predseda
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
From: 11/10/2007
  (from: 11/27/2007 until: 01/03/2011)
Ing. Peter Danko - predseda
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
From: 11/10/2007 Until: 11/10/2010
  (from: 01/04/2011 until: 01/03/2011)
Ing. Karol Gers - člen
Hany Meličkovej 15/A
Bratislava 841 05
From: 07/03/2006
  (from: 08/15/2006 until: 11/26/2007)
Ing. Karol Gers - člen
Hany Meličkovej 15/A
Bratislava 841 05
From: 07/03/2006 Until: 11/09/2007
  (from: 11/27/2007 until: 11/26/2007)
JUDr. Vladimír Gürtler
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
From: 10/25/2012
  (from: 11/07/2012 until: 11/09/2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - člen
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 11/09/2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - člen
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
From: 08/30/2012 Until: 10/25/2012
  (from: 11/10/2012 until: 11/09/2012)
JUDr. Vladimír Gürtler - podpredseda
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
From: 10/25/2012
  (from: 11/10/2012 until: 10/14/2013)
JUDr. Vladimír Gürtler - podpredseda
Havlíčkova 1752/13
Košice 040 01
From: 10/25/2012 Until: 09/25/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
  (from: 01/15/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 12/16/1998
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 12/16/1998 Until: 11/18/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 11/19/2003
  (from: 10/06/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Peter Herc - člen
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 11/19/2003 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
RNDr. Ivona Holzerová - člen
Ružinovská 9
Bratislava 821 01
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
RNDr. Ivona Holzerová - člen
Ružinovská 9
Bratislava 821 01
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Daniel Jóna - predseda
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 11/07/2013)
Ing. Daniel Jóna - predseda
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
From: 08/30/2012 Until: 10/23/2013
  (from: 11/08/2013 until: 11/07/2013)
Dr. Jaroslav Kašiak - člen
Námestie hraničiarov 20
Bratislava 851 03
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
Dr. Jaroslav Kašiak - člen
Námestie hraničiarov 20
Bratislava 851 03
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Mária Kernová
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 12/22/1992 until: 11/08/1993)
Ing. Pavol Kočí
Považanova 2/48
Bratislava
  (from: 12/22/1992 until: 11/08/1993)
Ing. Juraj Lazový - predseda
Ľ. Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 07/03/2006
  (from: 08/15/2006 until: 11/26/2007)
Ing. Juraj Lazový - predseda
Ľ. Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 07/03/2006 Until: 11/09/2007
  (from: 11/27/2007 until: 11/26/2007)
Ing. Anna Majková - člen
Šustekova 5
Bratislava 851 04
  (from: 03/03/1997 until: 01/12/1999)
Ing. Štefan Marcinek
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
  (from: 07/30/1999 until: 01/16/2000)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
  (from: 01/17/2000 until: 04/15/2003)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 05/19/1999
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 05/19/1999 Until: 07/05/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 07/06/2004
  (from: 10/06/2004 until: 09/13/2010)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 07/06/2004 Until: 07/06/2007
  (from: 09/14/2010 until: 09/13/2010)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 07/14/2010
  (from: 09/14/2010 until: 01/03/2011)
Ing. Štefan Marcinek - člen
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 07/14/2010 Until: 11/19/2010
  (from: 01/04/2011 until: 01/03/2011)
Ing. Štefan Marcinek - predseda
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 11/19/2010
  (from: 01/04/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Štefan Marcinek - predseda
Karola Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 11/19/2010 Until: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 04
From: 11/10/2007
  (from: 11/27/2007 until: 01/03/2011)
Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 04
From: 11/10/2007 Until: 11/10/2010
  (from: 01/04/2011 until: 01/03/2011)
Ing. Emília Mojžišová
Tr. Hradca Krá-lové 1
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1992 until: 03/02/1995)
Ing. Róbert Nemcsics - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 03
  (from: 03/03/1997 until: 01/14/1999)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 02/28/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/11/2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 02/28/2013 Until: 02/28/2016
  (from: 03/12/2016 until: 03/11/2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 02/29/2016
  (from: 03/12/2016 until: 04/09/2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 02/29/2016 Until: 02/28/2021
  (from: 04/10/2021 until: 04/09/2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 03/01/2021
  (from: 04/10/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Tomáš Novanský - člen
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 03/01/2021 Until: 05/31/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Milan Orešanský - člen
541
Suchá nad Parnou 919 01
  (from: 03/03/1997 until: 01/14/1999)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
J.Stanislava 29
Bratislava 841 05
  (from: 01/15/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 11/05/1998
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 11/05/1998 Until: 11/18/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 11/19/2003
  (from: 10/06/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Emília Palková - predsedníčka
Modranská 168
Vinosady 902 01
From: 11/19/2003 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
JUDr Dagmar Papcunová - členka
Sibírska 6
Bratislava 831 02
  (from: 01/13/1999 until: 01/14/1999)
Mgr. Rastislav Pavlík - predseda
Vilová 19
Bratislava 851 01
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
Mgr. Rastislav Pavlík - predseda
Vilová 19
Bratislava 851 01
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
  (from: 01/15/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
From: 12/16/1998
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
From: 12/16/1998 Until: 11/18/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
From: 11/19/2003
  (from: 10/06/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Miloš Peterka - člen
Pečnianska 31
Bratislava 851 01
From: 11/19/2003 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
  (from: 01/15/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 12/16/1998
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 12/16/1998 Until: 11/18/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 11/19/2003
  (from: 10/06/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Bibiana Sabolová - podpredsedníčka
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 11/19/2003 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Milan Straka
Šášovská 2
Bratislava 851 06
  (from: 01/15/1999 until: 07/29/1999)
Ing. Štefan Šalát
Hornádska 14
Bratislava
  (from: 11/09/1993 until: 03/02/1997)
Ing. Štefan Šalát - člen
Hornádska 14
Bratislava 821 07
  (from: 03/03/1997 until: 01/14/1999)
Ing. Martin Vojtko - podpredseda
Slávičie údolie 2
Bratislava 811 02
From: 09/26/2013
  (from: 10/15/2013 until: 01/09/2015)
Ing. Martin Vojtko - podpredseda
Slávičie údolie 2
Bratislava 811 02
From: 09/26/2013 Until: 11/27/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Martin Wiedermann - člen
Starhradská 3226/18
Bratislava 851 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 11/15/2013)
Ing. Martin Wiedermann - člen
Starhradská 3226/18
Bratislava 851 01
From: 08/30/2012 Until: 10/24/2013
  (from: 11/16/2013 until: 11/15/2013)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
From: 10/24/2013
  (from: 11/08/2013 until: 11/06/2015)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
From: 10/24/2013 Until: 08/30/2015
  (from: 11/07/2015 until: 11/06/2015)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
From: 10/26/2015
  (from: 11/07/2015 until: 01/12/2021)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Moyzesova 932/6
Bratislava 811 05
From: 10/26/2015 Until: 10/26/2020
  (from: 01/13/2021 until: 01/12/2021)
Ing. Ľubomír Zburín
326
Plavecký Mikuláš
  (from: 11/09/1993 until: 03/02/1997)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/11/2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/29/2013 until: 05/10/2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/07/2012 until: 03/28/2013)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/28/2011 until: 11/06/2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/04/2011 until: 01/27/2011)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/15/2006 until: 01/03/2011)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2006)
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/16/2003 until: 06/30/2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/26/2000 until: 04/15/2003)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo- via predstavenstva.
  (from: 12/22/1992 until: 04/25/2000)
Capital: 
10 489 304 EUR Paid up: 10 489 304 EUR
  (from: 01/23/2009)
316 000 000 Sk Paid up: 316 000 000 Sk
  (from: 01/07/2004 until: 01/22/2009)
316 000 000 Sk Paid up: 281 000 000 Sk
  (from: 09/05/2003 until: 01/06/2004)
266 000 000 Sk Paid up: 266 000 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 09/04/2003)
301 000 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 04/25/2000)
101 000 000 Sk
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/1997)
1 000 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 11/08/1993)
Shares: 
Number of shares: 316
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/23/2009)
Number of shares: 316
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/08/2008 until: 01/22/2009)
Number of shares: 316
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/07/2004 until: 10/07/2008)
Number of shares: 316
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/05/2003 until: 01/06/2004)
Number of shares: 266
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 09/04/2003)
Number of shares: 301
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 04/25/2000)
Number of shares: 301
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 01/16/2000)
Number of shares: 101
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/1997)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 11/08/1993)
Stockholder: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 07/26/2022)
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vysoká 17
Bratislava 811 06
  (from: 05/13/2006 until: 07/25/2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 04/14/2006 until: 05/12/2006)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (from: 01/07/2004 until: 04/13/2006)
Supervisory board: 
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 09/29/2020
  (from: 12/09/2020)
Ing. Anna Samuelová
Mozartova 4174/17
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 09/09/2020
  (from: 12/09/2020)
Ing. Martin Barto , CSc.
Godrova 802/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 02/27/2021
  (from: 04/10/2021)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/21/2015)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
From: 08/30/2012 Until: 08/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Adrián Belánik - člen
Písniky 6
Malacky 901 01
From: 04/11/2005
  (from: 07/20/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Adrián Belánik - člen
Písniky 6
Malacky 901 01
From: 04/11/2005 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Blažena Biela - člen
Ipeľská 1
Bratislava 821 07
  (from: 02/08/1999 until: 07/29/1999)
JUDr. Miroslav Bílek
Repašského 4
Bratislava
  (from: 12/22/1992 until: 03/02/1997)
JUDr. Miroslav Bílek - člen
Repašského 4
Bratislava
  (from: 03/03/1997 until: 02/07/1999)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
  (from: 09/09/2002 until: 04/15/2003)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
From: 07/18/2002
  (from: 04/16/2003 until: 10/13/2006)
Ing. Peter Bohuš - člen
Cádrova 16
Bratislava 831 01
From: 07/18/2002 Until: 08/17/2006
  (from: 10/14/2006 until: 10/13/2006)
Ing. Karol Danys - člen
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/03/1997 until: 01/12/1999)
Ing. Miroslav Demjanovič
Tačevská 601/5
Bardejov 085 01
From: 08/12/2008
  (from: 09/06/2008 until: 01/27/2011)
Ing. Miroslav Demjanovič
Tačevská 601/5
Bardejov 085 01
From: 08/12/2008 Until: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Branislav Ďurajka - člen
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
From: 07/06/2004
  (from: 10/06/2004 until: 07/19/2005)
Ing. Branislav Ďurajka - člen
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
From: 07/06/2004 Until: 02/18/2005
  (from: 07/20/2005 until: 07/19/2005)
Ing. Tomáš Ďurík
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Tomáš Ďurík
Vnútorná okružná 62
Komárno 945 01
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
  (from: 09/09/2002 until: 04/15/2003)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
From: 06/28/2002
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc. - člen
Holíčska 6
Bratislava 851 05
From: 06/28/2002 Until: 07/05/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Ján Foltán
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 09/11/2007
  (from: 09/27/2007 until: 10/12/2010)
Ing. Ján Foltán
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 09/11/2007 Until: 09/11/2010
  (from: 10/13/2010 until: 10/12/2010)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmalíková 13
Bratislava 821 03
  (from: 12/18/2000 until: 04/15/2003)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 11/14/2000
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 11/14/2000 Until: 07/05/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 07/06/2004
  (from: 07/20/2005 until: 08/21/2007)
Mgr. Ján Foltán - člen
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 07/06/2004 Until: 07/06/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Mgr. Ján Foltán - predseda
Čmelíková 13
Bratislava 821 03
From: 07/06/2004
  (from: 10/06/2004 until: 07/19/2005)
Ing. Stanislav Fúr
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (from: 07/30/1999 until: 01/16/2000)
Ing. Stanislav Fúr - člen
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (from: 01/17/2000 until: 09/19/2000)
Ing. Stanislav Fúr - člen
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (from: 09/20/2000 until: 12/17/2000)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 23
Bratislava 841 05
From: 03/08/2012
  (from: 04/05/2012 until: 04/09/2015)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 23
Bratislava 841 05
From: 03/08/2012 Until: 03/08/2015
  (from: 04/10/2015 until: 04/09/2015)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
From: 09/03/2015
  (from: 09/22/2015 until: 12/08/2020)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
From: 09/03/2015 Until: 09/03/2020
  (from: 12/09/2020 until: 12/08/2020)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (from: 02/08/1999 until: 09/19/2000)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (from: 09/20/2000 until: 12/17/2000)
Daniel Haberland - člen
Bagarova 8
Bratislava 841 01
  (from: 12/18/2000 until: 09/08/2002)
Dr. Fridrich Hláva - člen
Lachová 30
Bratislava 851 03
  (from: 01/13/1999 until: 02/07/1999)
Mgr. Radoslav Hodor - člen
Zajačia 26
Košice 040 01
  (from: 09/20/2000 until: 12/17/2000)
Ing. Marián Horváth
I.Bukovčana 16
Bratislava 841 07
  (from: 01/13/1999 until: 02/07/1999)
Ing. Michal Horváth - predseda
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (from: 02/08/1999 until: 09/19/2000)
Ing. Michal Horváth - predseda
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (from: 09/20/2000 until: 12/17/2000)
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 07/31/2007
  (from: 08/22/2007 until: 09/13/2010)
JUDr. Darina Huttová
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 07/31/2007 Until: 07/31/2010
  (from: 09/14/2010 until: 09/13/2010)
Ing. Tomáš Kapusta , CSc.
Hrnčiarska 14
Modra 900 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/21/2015)
Ing. Tomáš Kapusta , CSc.
Hrnčiarska 14
Modra 900 01
From: 08/30/2012 Until: 08/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Katarína Kaszasová - člen
Planét 11
Bratislava 821 02
From: 07/06/2004
  (from: 10/06/2004 until: 07/19/2005)
Ing. Katarína Kaszasová - predseda
Planét 11
Bratislava 821 02
From: 07/06/2004
  (from: 07/20/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Katarína Kaszasová - predseda
Planét 11
Bratislava 821 02
From: 07/06/2004 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
From: 09/11/2007
  (from: 09/27/2007 until: 10/12/2010)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
From: 09/11/2007 Until: 09/11/2010
  (from: 10/13/2010 until: 10/12/2010)
Ing. Dušan Koledzai
Nám. hraničiarov 6b
Bratislava
  (from: 12/22/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Dušan Koledzai - predseda
Nám. Hraničiarov 6/B
Bratislava 851 03
  (from: 03/03/1997 until: 02/07/1999)
Ing. Mária Kováčová - členka
Jungmanova 18
Bratislava 851 01
  (from: 03/03/1997 until: 01/12/1999)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topolčianska 22
Bratislava 851 05
  (from: 02/08/1999 until: 09/19/2000)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topolčianska 22
Bratislava 851 05
  (from: 09/20/2000 until: 12/17/2000)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
  (from: 12/18/2000 until: 04/15/2003)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
From: 11/17/1998
  (from: 04/16/2003 until: 01/06/2004)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
From: 11/17/1998
  (from: 01/07/2004 until: 06/30/2006)
JUDr. Dušan Kozlík - člen
Topoľčianska 22
Bratislava 851 05
From: 11/17/1998 Until: 06/27/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
  (from: 09/09/2002 until: 04/15/2003)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
From: 07/18/2002
  (from: 04/16/2003 until: 08/21/2007)
Ing. Ján Kysucký - člen
ul. Štefana Králika 57
Bratislava 840 01
From: 07/18/2002 Until: 07/18/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
From: 09/03/2015
  (from: 09/22/2015 until: 12/08/2020)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
From: 09/03/2015 Until: 09/03/2020
  (from: 12/09/2020 until: 12/08/2020)
Ing. Igor Lichnovský - predseda dozornej rady
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/21/2015)
Ing. Igor Lichnovský - predseda dozornej rady
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
From: 08/30/2012 Until: 08/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Stanislav Malík
Mánesovo námestie 5
Bratislava 851 01
From: 02/09/2011
  (from: 03/02/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Stanislav Malík
Mánesovo námestie 5
Bratislava 851 01
From: 02/09/2011 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
JUDr. Katarína Malíková
Nevädzova 17211/6/F
Bratislava 821 01
From: 08/21/2015
  (from: 09/22/2015 until: 12/08/2020)
JUDr. Katarína Malíková
Nevädzova 17211/6/F
Bratislava 821 01
From: 08/21/2015 Until: 08/21/2020
  (from: 12/09/2020 until: 12/08/2020)
Ing. Štefan Marcinek
K. Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Štefan Marcinek
K. Adlera 18
Bratislava 841 02
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Imrich Mazuch - člen
Nám.Hraničiarov 6a
Bratislava 851 03
  (from: 02/08/1999 until: 07/29/1999)
Ing. Zsolt Nyitrai
Bocskaiho rad 1173/9
Štúrovo 943 01
From: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 09/18/2012)
Ing. Zsolt Nyitrai
Bocskaiho rad 1173/9
Štúrovo 943 01
From: 12/30/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/18/2012)
Ing. Ľubor Podracký
Povstalecká cesta 6454/18
Banská Bystrica 974 08
From: 08/30/2012
  (from: 09/19/2012 until: 09/21/2015)
Ing. Ľubor Podracký
Povstalecká cesta 6454/18
Banská Bystrica 974 08
From: 08/30/2012 Until: 08/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Ing. Janka Pohlová
Gorkého 15
Bratislava 811 01
  (from: 07/30/1999 until: 01/16/2000)
Ing. Janka Pohlová - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
  (from: 01/17/2000 until: 09/19/2000)
Ing. Janka Pohlová - predsedníčka
Modranská 93
Vinosady 901 02
  (from: 12/18/2000 until: 09/08/2002)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
  (from: 09/09/2002 until: 04/15/2003)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
From: 06/28/2002
  (from: 04/16/2003 until: 10/05/2004)
Ing. Katarína Polavková , CSc. - predsedníčka
Bradáčova 6/36
Bratislava 851 02
From: 06/28/2002 Until: 07/05/2004
  (from: 10/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Ján Porvazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (from: 03/03/1997 until: 01/12/1999)
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 03/22/2012
  (from: 04/05/2012 until: 04/09/2015)
Mgr. Peter Stanček
Ľ. Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 03/22/2012 Until: 03/22/2015
  (from: 04/10/2015 until: 04/09/2015)
Mgr. Peter Stanček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 12/18/2008
  (from: 01/27/2009 until: 02/20/2012)
Mgr. Peter Stanček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
From: 12/18/2008 Until: 12/18/2011
  (from: 02/21/2012 until: 02/20/2012)
Ing. Ondrej Strnad , CSc.
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 12/22/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Marián Šedo
Bronzová 23
Bratislava 851 10
From: 07/03/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/21/2007)
Ing. Marián Šedo
Bronzová 23
Bratislava 851 10
From: 07/03/2006 Until: 06/12/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
From: 08/12/2008
  (from: 09/06/2008 until: 01/27/2011)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
From: 08/12/2008 Until: 12/30/2010
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
JUDr. Jaroslava Zanyiová
Studenohorská 29
Bratislava 841 03
  (from: 01/13/1999 until: 02/07/1999)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 09/29/2020 Until: 02/26/2021
  (from: 04/10/2021 until: 04/09/2021)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 09/29/2020
  (from: 12/09/2020 until: 04/09/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 972
  (from: 12/22/1992)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: Sa 972
  (from: 11/09/1993)
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Stary spis: Sa 972
  (from: 03/03/1995)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené ma valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 972
  (from: 03/03/1997)
Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Stary spis: Sa 972
  (from: 11/28/1997)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998.
  (from: 01/15/1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999.
  (from: 02/08/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999.
  (from: 07/30/1999)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
  (from: 01/10/2000)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhomaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s.
  (from: 09/20/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000.
  (from: 12/18/2000)
Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002.
  (from: 09/09/2002)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003.
  (from: 09/05/2003)
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweihoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
  (from: 01/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
  (from: 10/06/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
  (from: 07/20/2005)
Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRls 25525/2006 zo dňa 27.6.2006.
  (from: 07/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006.
  (from: 08/15/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady.
  (from: 09/27/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007.
  (from: 11/27/2007)
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008.
  (from: 08/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008.
  (from: 09/06/2008)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010.
  (from: 09/14/2010)
Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/28/2011)
Zápisnica z mimorianeho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011.
  (from: 08/24/2011)
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012.
  (from: 04/05/2012)
Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012.
  (from: 04/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRls 31448/2012 dňa 30.08.2012.
  (from: 09/19/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.
  (from: 11/07/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012
  (from: 11/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013.
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013.
  (from: 05/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
  (from: 10/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013
  (from: 11/08/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
  (from: 03/14/2014)
Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRls 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015.
  (from: 03/06/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015.
  (from: 09/22/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/07/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016.
  (from: 03/12/2016)
Notárska zápisnica č. N 94/2019, Nz 5377/2019, NCRls 5499/2019 zo dňa 21.02.2019.
  (from: 04/11/2019)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person