Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  500/B

Business name: 
FIVE X a. s.
  (from: 07/23/2009)
Registered seat: 
Poľnohospodárska 24
Bratislava 821 07
  (from: 01/04/2011)
Identification number (IČO): 
31 340 831
  (from: 01/28/1993)
Date of entry: 
01/28/1993
  (from: 01/28/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1993)
Objects of the company: 
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 68/1992 Zb. § 2
  (from: 01/28/1993)
len žrebové vecné lotérie
  (from: 01/28/1993)
tomboly
  (from: 01/28/1993)
stávkové hry pomocou výherných prístrojov
  (from: 01/28/1993)
stávkové hry tzv. BINGO
  (from: 01/28/1993)
stávkové hry na športové výsledky tzv. kurzové stávky
  (from: 01/28/1993)
stávkové hry v kasínach, tzv. živé hry
  (from: 01/28/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 10/19/1994)
reklamná činnosť
  (from: 10/19/1994)
činnosť oganizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/19/1994)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 10/19/1994)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 05/25/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 11/17/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/29/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/29/2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebanmkovým spôsobom
  (from: 07/05/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2004)
Tomáš Jelínek - predseda
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
From: 07/01/2009
  (from: 07/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje koždý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/11/2004)
Capital: 
663 879 EUR Paid up: 663 879 EUR
  (from: 07/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 630 685 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v zmysle čl. VII bodu 10 Stanov spoločnosti
  (from: 07/23/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v zmysle čl. VII bodu 10. Stanov spoločnosti.
  (from: 07/23/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/31/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.07.2013, č. k. 2K/15/2013 - 315, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FIVE X a. s. , so sídlom kancelárie Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava.
  (from: 03/25/2022)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Peter Podolský
Stachanovská 52
Bratislava 821 05
From: 12/10/2020
  (from: 03/25/2022)
Supervisory board: 
Dáša Jelínková
Poľnohospodárska 24
Bratislava 821 07
From: 12/16/2010
  (from: 01/04/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 986
  (from: 01/28/1993)
Notárska zápisnica N 152/93, Nz 146/93 o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 986
  (from: 10/19/1994)
Notárska zápisnica N 264/94, Nz 258/94 napí- saná dňa 7.12.1994 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom z valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 986
  (from: 05/25/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.1995. Stary spis: Sa 986
  (from: 11/17/1995)
Zápisnica zo zasadnutia 6. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.11.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 191/95, Nz 179/95 napísanou dňa 9.11.1995 notárkou JUDr. Katarínou Poh- ronskou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 986
  (from: 06/11/1996)
Notárska zápisnica N 117/96, Nz 112/96 zo dňa 20.6.1996, dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti, notárska zápisnica N 137/96, Nz 130/96 zo dňa 13.8.1996, dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 986
  (from: 10/07/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
  (from: 08/25/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.9.1998.
  (from: 02/10/1999)
Notárska zápisnica N 313/99, Nz 297/99 spísaná dňa 13.12.1999 notárom JUDr Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve a nové znenie stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.11.1995 Výpis uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.9.1996
  (from: 01/11/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000.Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2000
  (from: 11/16/2000)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2000. Výpis zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 4.10.2000.
  (from: 06/25/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2001
  (from: 11/15/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 10. 2001.
  (from: 04/29/2003)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2003. Notárska zápisnica N 139/03, Nz 37191/03 spísaná dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Pohronskou osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.9.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Lukáčeka , Ing. PaedDr. M. Drgoňa, PhDr. J. Parša, RSDr. J. Holka, Ing. M. Mušku sa končí dňom 16.5.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Dubovského a Ing. S. Vencela vznikla dňom 16.5.2003 a zanikla dňa 23.9.2003. Funkcia členov dozornej rady PhDr. L. Khandla, Ing. D. Talla, Ing. J. Liptáka, Ing. P. Brehovského sa končí dňom 16.5.2003.
  (from: 11/28/2003)
Notárska zápisnica č. N 69/04, Nz 22936/04 zo dňa 16.03.2004.
  (from: 07/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2004 vo forme not. záp. N 199/2004 Nz 67438/2004, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.08.2004.
  (from: 11/11/2004)
Osvedčenie o priebeho riadneho valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.05.2007, č. N 18/2007, Nz 20874/2007, NCRIs 20801/2007 na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a znížení základného imania.
  (from: 07/05/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.12.2007.
  (from: 01/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 26/2008, Nz 10235/2008, NCRls 10150/2008 zo dňa 11.03.2008.
  (from: 03/18/2008)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N87/2008, Nz 30462/2008 zo dňa 16.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou Five X Invest, a.s. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 288 853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 3844/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 88/2008, Nz 30465/2008 napísaná notárskou kandidátkou Mgr Stanislavou Horňákovou poverenou JUDr. Miriam Hrotekovou dňa 16.7.2008. Spoločnosť Športka a.s. je právnym nástupcom spoločnosti a Five X Invest, a.s. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 288 853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 3844/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/31/2008)
Notárska zápisnica č. N 87/2009, Nz 22042/2009, NCRls 22419/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Športka a.s na FIVE X a. s.
  (from: 07/23/2009)
Notárska zápisnica N 108/2009, Nz 26919/2009, NCRls 27352/2009 zo dňa 10.8.2009.
  (from: 08/15/2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.9.2009.
  (from: 10/10/2009)
Notárska zápisnica N 321/2010, Nz 57251/2010 zo dňa 16.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/04/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/31/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Five X Invest, a.s. 36288853 ,
Pribinova
25
  (from: 07/31/2008)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person