Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  501/B

Business name: 
365.bank, a. s.
  (from: 07/03/2021)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
  (from: 08/02/2011)
Identification number (IČO): 
31 340 890
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
12/31/1992
  (from: 12/31/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 05/21/2008)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 08/24/2011)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 05/21/2008)
finančný leasing
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/21/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb
  (from: 05/21/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 10/10/2012)
uloženie vecí
  (from: 05/21/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/21/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/21/2008)
funkcia depozitára
  (from: 05/21/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 05/21/2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 11/14/2017)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 07/11/2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 07/11/2012)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 10/10/2012)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia
  (from: 04/29/2014)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 11/08/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/07/2004)
Ing. Andrej Zaťko - predseda predstavenstva
Holubyho 1311/38
Bratislava 811 03
From: 08/13/2019
  (from: 09/24/2019)
Ing. Peter Hajko - člen predstavenstva
Štefánikova 4649/25B
Senec 903 01
From: 12/04/2019
  (from: 01/16/2020)
RNDr. Zuzana Žemlová - člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 06/21/2021
  (from: 04/24/2021)
Ladislav Korec , MBA, FCCA - Member of the Board of Directors
Ota Holúska 8621/14
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 07/02/2021
  (from: 09/10/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/07/2004)
Procuration: 
Prokuristi zastupujú a podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach spoločne. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich (najmä predaj/kúpa, nájom, zriadenie záložného práva, nehnuteľností). Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie “p.p“, “prokurista“, “ppa“ alebo “per procuram“.
  (from: 03/10/2021)
Prokuristi zastupujú a podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach spoločne. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich (najmä predaj/kúpa, nájom, zriadenie záložného práva, nehnuteľností). Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie “p.p“, “prokurista“, “ppa“ alebo “per procuram“.
  (from: 03/10/2021)
Branch of the enterprise: 
Name: 
365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka
  (from: 08/28/2021)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 08/28/2021)
Head: 
Ing. Melinda Burdanová
Jiráskova 8
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 10.6.2021
  (from: 08/28/2021)
Scope of business activity: 
prijímanie vkladov
  (from: 08/28/2021)
poskytovanie úverov
  (from: 08/28/2021)
finančné sprostredkovanie
  (from: 08/28/2021)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 08/28/2021)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 08/28/2021)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia
  (from: 08/28/2021)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/28/2021)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 08/28/2021)
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 08/28/2021)
 
 
Capital: 
366 305 193 EUR Paid up: 366 305 193 EUR
  (from: 07/22/2014)
Shares: 
Number of shares: 330899
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 107 EUR
  (from: 07/22/2014)
Supervisory board: 
Ing. Jan Kotek
K Sopce 1704/1
Praha 13 155 00
Česká republika
From: 05/04/2018
  (from: 05/17/2018)
Ing. Jozef Tkáč
Júlová 10941/32
Bratislava 831 01
From: 11/30/2018
  (from: 01/19/2019)
Ing. Vladimír Ohlídal , CSc.
Dudíková 440
Rajhrad 664 61
Česká republika
From: 06/16/2020
  (from: 07/01/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988
  (from: 12/31/1992)
Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Stary spis: Sa 988
  (from: 12/20/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
  (from: 12/09/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 988
  (from: 10/27/1995)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988
  (from: 04/23/1996)
Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárská zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Stary spis: Sa 988
  (from: 08/12/1996)
Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988
  (from: 01/15/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
  (from: 01/16/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 02/05/1999)
Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.
  (from: 02/16/1999)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.
  (from: 08/24/1999)
Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999. Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999. Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999. Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.
  (from: 12/01/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.
  (from: 05/10/2000)
Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.
  (from: 07/06/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000. Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997. Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady. Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
  (from: 04/09/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001
  (from: 05/10/2001)
Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.
  (from: 06/21/2001)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.
  (from: 08/13/2001)
Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.
  (from: 10/17/2001)
Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
  (from: 12/12/2001)
Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001. Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.
  (from: 02/13/2002)
Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania. Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk na 25 320,-Sk
  (from: 08/08/2002)
Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti. Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003. JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.
  (from: 03/23/2004)
Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.
  (from: 07/07/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.
  (from: 10/23/2004)
Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/13/2005)
Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.
  (from: 01/28/2005)
Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.
  (from: 10/28/2005)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.
  (from: 10/31/2006)
Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.
  (from: 01/17/2007)
Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.
  (from: 12/12/2007)
Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.
  (from: 03/29/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.
  (from: 05/21/2008)
Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/01/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009
  (from: 05/29/2009)
Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.
  (from: 02/03/2010)
Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010. Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.
  (from: 08/27/2010)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010
  (from: 10/15/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.
  (from: 06/07/2011)
Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.
  (from: 08/02/2011)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.
  (from: 12/20/2011)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.
  (from: 12/30/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.
  (from: 07/11/2012)
Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012
  (from: 08/03/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.
  (from: 10/10/2012)
Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 zo dňa 20.09.2012.
  (from: 10/18/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.
  (from: 11/24/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012.
  (from: 11/24/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
  (from: 03/22/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
  (from: 05/11/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 dňa 05.12.2013.
  (from: 12/20/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
  (from: 04/29/2014)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014.
  (from: 05/20/2014)
Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
  (from: 07/22/2014)
Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.
  (from: 06/30/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015.
  (from: 08/22/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015
  (from: 12/16/2015)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016.
  (from: 06/24/2016)
Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.
  (from: 08/23/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 409/2017, Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 zo dňa 20.06.2017.
  (from: 07/05/2017)
Notárska zápisnica č. N 925/2018, Nz 45680/2018, NCRls 46551/2018 zo dňa 28.11.2018.
  (from: 01/19/2019)
Oprava údajov: Výmaz organizačnej zložky podniku pod označením: 365.bank, a. s., odštepný závod 365.bank, Žižkova 9, 811 02 Bratislava účinný ku dňu 1.12.2021.
  (from: 01/10/2023)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person