Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  641/B

Business name: 
FOND PRE DOCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii
  (from: 11/22/2000 until: 06/13/2006)
FOND PRE DOCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s
  (from: 08/09/1994 until: 11/21/2000)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
Identification number (IČO): 
31 376 827
  (from: 08/09/1994)
Date of entry: 
08/09/1994
  (from: 08/09/1994)
Date of deletion: 
06/14/2006
  (from: 06/14/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/14/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie a nakladanie so zverenými investičnými bodmi podľa z. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním cenných papierov za účelom kolektívneho investovania
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/2000 until: 06/13/2006)
Managing board
  (from: 02/16/1996 until: 11/21/2000)
Managing board
  (from: 08/09/1994 until: 02/15/1996)
Ing. Vladimír Bilčík
Ondavská 9
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 02/21/2000)
Ing. Vladimír Bilčík
Ondavská 8
Bratislava
  (from: 02/22/2000 until: 06/13/2006)
Dr. Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 02/21/2000)
Dr. Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 02/22/2000 until: 06/13/2006)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10
Bratislava
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
Milan Gliviak - člen
106
Suchá Hora
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
Ing. Mária Machová
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 03/04/1998 until: 02/21/2000)
Alžbeta Roštárová
Ovocná 15
Bratislava
  (from: 02/22/2000 until: 06/13/2006)
Ing. Matej Vaníček - Managing board
Astrova 52
Bratislava
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžuaj iné fyzické alebo právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka. Za spoločnosť podpisuje likvidátor tak, že ku zneniu likvidačného obchodného mena spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/22/2000 until: 06/13/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžuaj iné fyzické alebo právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (from: 02/16/1996 until: 11/21/2000)
Spoločnosť rokuje prostredníctvom svojich orgánov alebo svojich zástupcov. Spoločnosť zastupuje predstavenstvo,jednotliví členovia predstavenstva k tomu poverení predstavenstvom, pokiaľ sú k tomu predsta- venstvompísomne splnomocnení, prokuristi. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden aleboniekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 08/09/1994 until: 02/15/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/22/2000 until: 06/13/2006)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/09/1994 until: 02/21/2000)
Supervisory board: 
Doc. Ing. Peter Bielik, CSc.
Dlhá ul. 21
Nitra
  (from: 03/04/1998 until: 06/13/2006)
JUDr. Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 06/13/2006)
Ing. Jozef Janošec, CSc. - člen
Popradská 4/3
Žilina
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
Ing. Viliam Kuvík - predseda
Tulská 97
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
JUDr. Irena Machyniaková
Krásnohorská 9
Bratislava
  (from: 03/04/1998 until: 06/13/2006)
Ing. Ladislav Ročiak - člen
Predmestská 42
Bratislava
  (from: 08/09/1994 until: 03/03/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Andrea Kutáková
Hany Meličkovej 14
Bratislava
Until: 06/14/2006
  (from: 11/22/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 1K 72/05 - 50 zo dňa 20.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.5.2006 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FOND PRE DôCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii, Miletičova 1, 821 08 Bratislava 2 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť FOND PRE DôCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31 376 827, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 641/B sa z obchodného registra vymazuje dňom 14.6.2006.
  (from: 06/14/2006)
Investičný fond bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 23.6.1994 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. Zák. č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1215
  (from: 08/09/1994 until: 06/13/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 19.09.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/95, Nz 120/95 napísanej dňa 19.09.1995 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1215
  (from: 02/16/1996 until: 06/13/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Stary spis: Sa 1215
  (from: 03/04/1998 until: 06/13/2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Notárska zápisnica N 274/99 Nz 270/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/22/2000 until: 06/13/2006)
Notárska zápisnica N 137/00, Nz 136/00 zo dňa 19.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou v zmysle § 68 ods. 1 písm. b/ Zák. č. 385/99 Z.z. Rozhodnutie Ministerstva financií č. 006/2000/LIF zo dňa 26.10.2000 právoplatné dňa 21.11.2000 o vymenovaní likvidátora.
  (from: 11/22/2000 until: 06/13/2006)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person